Макроекономіка (2005)

Вступ

Політична та соціальна ситуація в країні значною мірою залежить від економічного розвитку і немає життєво важливішої сфери для успіху держави, ніж її макроекономічний розвиток. Безробіття, інфляція, економічне зростання, ринки цінних паперів, процентні ставки, валютні обмінні курси тощо або прямо, або опосередковано впливають на наш добробут. Явища, з якими має справу макроекономіка, свідчать про притаманну їй внутрішню складність.

Макроекономічна теорія пояснює, як на економічний добробут бідних і заможних сімей впливають зміни в процентних ставках або темп інфляції. Вона з'ясовує, чому фірми можуть здобути або втратити значні суми грошей, коли змінюється економічне середовище, в якому вони оперують, незалежно від того, наскільки добре чи погано вони керують своїми справами. Як і чому змінюються загальні умови ділової активності, як це можна зрозуміти, пояснити, а інколи і передбачити?

Макроекономічні явища відбивають успіхи або невдачі будь-якої країни. Держава може впливати на господарські показники через економічну політику, зокрема, видатки, податки, зміну монетарної політики.

Макроекономіка досліджує чотири основні проблеми економічного життя суспільства — проблеми національного виробництва, зайнятості, середнього рівня цін та зовнішньоекономічних відносин. Метою кожної країни у сфері виробництва є високі темпи економічного зростання; у сфері зайнятості — високий рівень зайнятості та невелике вимушене безробіття; у сфері цін — стабільні ціни на вільних ринках; у сфері зовнішньоекономічних відносин — рівновага експорту та імпорту і стабілізація валютного курсу.

Пропонований навчальний посібник відповідає програмі дисципліни «Макроекономіка» і сприяє вирішенню проблеми забезпечення цієї дисципліни навчально-методичними матеріалами. У посібнику послідовно розкриті 15 тем, які охоплюють всі змістові модулі, визначені стандартом: основні макроекономічні показники, макроекономічна нестабільність, сутність сукупного попиту і сукупної пропозиції, рівновага на товарному і грошовому ринках, фіскальна і монетарна політики держави, фактори та моделі економічного зростання. Подається розгорнутий опис явищ, процесів, що відбуваються на ринках благ, праці, грошей і цінних паперів, в якості підготовчого етапу для розглядання повних макроекономічних моделей.

Виклад матеріалів посібника ґрунтується на використанні досягнень світової економічної науки, сучасній практиці ринкової трансформації в Україні, а також на узагальненому досвіді перехідного періоду в інших постсоціалістичних країнах. Повною мірою враховано специфіку структури народного господарства та геополітичного положення України, соціально-психологічні та історичні особливості населення.

З метою закріплення теоретичних основ курсу «Макроекономіка» й одержання можливості провести додатковий контроль повноти знань студентів значне місце відводиться завданням для самостійної роботи: тестам, ситуаційним питанням та задачам. Це дає змогу проаналізувати здатність студента використовувати в процесі прийняття економічних рішень вивчені методики та надбані навики.

Ситуаційні питання являють собою завдання, призначені для вирішення проблемних ситуацій і аналізу вміння студентів на основі теоретичних знань орієнтуватися в практичних економічних ситуаціях.

Для зручності у посібнику наведено словник базової макроекономічної термінології. Наочний матеріал поданий у вигляді графіків, таблиць, схем.← prev content next →