Макроекономіка (2005)

3. Рівновага на грошовому ринку.

Рівновага на грошовому ринку досягається тоді, коли вся створена банківською системою кількість грошей добровільно тримається «публікою» у вигляді касових залишків, тобто у

формі готівки і чекових внесків. Умова рівноваги на ринку грошей при заданому рівні цін в алгебраїчному вигляді записується рівнянням: (попит на реальні касові залишки).Взаємодія попиту і пропозиції на ринку грошей графічно представлена на рисунку 7. 4.Сукупність всіх комбінацій у та і, які при заданій кількості грошей забезпечують рівновагу на грошовому ринку, створюють так звану LM-криву (рисунок 7. 5.).Зазначимо, що лінію LM можна побудувати й альтернативним варіантом (рис. 7. 6.).Врахуємо тепер, що пропозиція грошей і попит на гроші для угод можуть залежати від ставки відсотку. Тоді кожній ставці відповідають свої лінії MM та І квадрантах III і IV (рис. 7. 7.).При підвищенні ставки банківська система збільшить пропозицію грошей і відбудеться зсув.

В той же час населення зменшить попит на гроші для угод і з обережності. Тоді при і для досягнення рівноваги на ринку грошей національний доход повинен дорівнювати у і т. д.

У даному випадку зберігаються основні характеристики лінії LM: наявність трьох ділянок з різним нахилом, зсуви при зміні грошової бази.

Положення лінії LM визначають фактори, що впливають на пропозицію грошей і попит на гроші. При зміні будь-якого з факторів відбувається зсув лінії LМ (табл. 7. 5.).Алгебраїчний вигляд кривої LM виводиться з рівняння рівноваги на ринку грошей. В цьому випадку рівняння лінії LM можна представити у вигляді:Кожному рівню цін відповідає своя крива LM. На практиці на грошовому ринку постійно виникають коливання. Вони бувають двох типів:

коливання, пов'язані з початковою нерівновагою грошового ринку;

коливання, пов'язані зі зміною рівноваги.

Розглянемо механізми, які врівноважують грошовий ринок в одному й другому випадках.

Якщо процентна ставка не відповідає рівноважному рівневі, корекція ситуації на грошовому ринку з метою досягнення рівноваги відбувається за допомогою процентної ставки, зміна рівня якої змушує економічних агентів змінювати структуру портфеля своїх активів.

При низькому рівні процентної ставки виникає надлишковий попит на гроші, який усувається економічними агентами за допомогою продажу облігацій.

При зависокому рівні процентної ставки висока альтернативна вартість зберігання грошей зменшує попит на гроші, і тому, виникає надлишкова пропозиція грошей, яка використовується економічними агентами на купівлю облігацій.

Графічне зображення встановлення рівноваги в умовах не рівноважного грошового ринку показано на рис. 7. 8.Коливання рівноважних значень процентної ставки пов'язані зі змінами екзогенних змінних грошового ринку: рівня доходу та пропозиції грошей. Зростання рівня доходу підвищує попит на гроші та рівноважну процентну ставку. Підвищення пропозиції грошей, навпаки, спричиняє її зниження