Сучасна економіка (2005)

3.1. Поняття «рушійна сила»

В економічній теорії тема «Рушійні сили економічного розвитку» посідає одне з провідних місць.

Рушійна сила означає рух, джерелом якого є об'єктивна суперечність, що виникла й існує в економічних процесах.

Кожна суперечність має дві сторони: одна виражає основний процес розвитку, а друга є чинником, що протидіє цьому розвитку. Економічні суперечності мають об'єктивний характер. Вони виникають внаслідок дії економічних законів. Це означає, що рушійні сили зумовлені причинно-наслідковим процесом.

Економічна суперечність є джерелом руху економіки. Цей рух виявляється через дію економічного закону, тобто через перехід від процесу причини до процесу-наслідку. Проте цей перехід не здійснюється автоматично. Особливістю економічних законів є те, що вони діють тільки через діяльність людей. Для подолання економічної суперечності люди вживають заходів, шукають ефективні шляхи, що відповідають економічним інтересам суспільства, трудових колективів, виробників. Таким чином відбувається реалізація причинно-наслідкового зв'язку, що характеризує сутність дії економічного закону.

Реально економічний розвиток можна визначити за його результатами. Подолання суперечності набуває форми певних результатів: кількісне та якісне зростання потреб, підвищення рівня продуктивності праці, раціональний вибір використання ресурсів, створення умов для їх ефективного застосування на основі поділу праці. Завдяки конкуренції виробників удосконалюється виробництво. Механізм дії рушійної сили схематично зображено на рис. 12.Першим етапом дії рушійної сили є зародження процесу-причини: виникнення нових економічних потреб на основі розвитку продуктивних сил, перехід до нового рівня потрібного продукту, нових соціальних норм споживання; зростання ролі інтенсивних чинників у виробництві матеріальних благ, підвищення вимог до інтелекту людини як головної продуктивної сили; виникнення економічної конкуренції за використання досягнень науково-технічного прогресу, передових методів організації праці.

Другим етапом є виникнення і посилення чинника, протидіючого процесу-причині: існування застарілих способів, методів та форм економічного розвитку.

Третій етап настає тоді, коли протидіючий чинник починає заважати розвитку прогресивних процесів. Виникає необхідність у подоланні суперечності в економіці.

На четвертому етапі з'являється суспільна сила (економічні інтереси), спроможна розв'язати конфлікт у розвитку економічних процесів.

На п'ятому етапі відбувається розв'язання економічної суперечності. Це здійснюється завдяки зростанню потреб, переходу до нового рівня економічних процесів. Інакше кажучи, відбувається рух, або перехід, від процесу-причини до процесу-наслідку. Саме в цьому і полягає сутність економічного руху.

Основними ознаками рушійної сили в економіці є такі:

Мас макроекономічний характер (охоплює широкомасштабні економічні процеси, які зазвичай мають всезагальне значення).

Зумовлена дією економічних законів, підпорядкована їх причинно-наслідковим зв'язкам.

Сприяє розвитку процесів, які усувають кризові явища, забезпечують позитивний розвиток економіки.

Органічно пов'язана з економічним рухом — головною умовою існування економіки.

Рушійна сила відображує наявність прогресивних сил розвитку.