Сучасна економіка (2005)

4.1. Структурні елементи економічної системи

У процесі функціонування суспільного виробництва між людьми складаються певні економічні відносини, виникають потреби та інтереси, конкретно-історична сукупність яких визначає економічну систему суспільства, її структуру і специфічні риси.

Поняття «економічна система» широко використовується в економічній науці, політології, політиці. Проте щодо його трактування відсутня єдність поглядів. Це зумовлено тим, що зазначене поняття є складним системним утворенням із різними характеристиками, кожна з яких відображує окремий бік економічної системи.

Саме тому в науковій літературі економічна система визначається як економіка, спосіб виробництва, тип господарства, сукупність виробничих відносин (економічний базис), сукупність видів господарської діяльності тощо.

Ці поняття часто розглядають як синонімічні. Безумовно, вони близькі за змістом, проте не ідентичні. Жодне з цих визначень не дає вичерпної характеристики сутності економічної системи.

Поняття «економічна система» доповнюється суб'єктивним чинником у зв'язку з тим, що, по-перше, економічна система не існує без людей, по-друге, до складу продуктивних сил входять не тільки люди, а й продукти їхньої інтелектуальної діяльності (наука, технологія), менталітет, що відрізняє один народ від іншого. Невід'ємною складовою економічної системи є природне середовище, яке перетворюють люди (рис. 20).Найдоцільніше розглядати економічну систему як складну систему, що є органічною єдністю сукупності елементів і зв'язків (відносин) між ними. Лише за такого підходу система виявляє ознаки цілісності, тобто організованості, інтегративні властивості та відносну замкненість.

( Економічна система— це один з підсистем суспільства, яка інтегрує) в собі сукупність усіх компонентів (елементів, ланок) економіки (галузі. підприємства, індивідуальні господарства, людей як безпосередніх учасників виробництва), природне середовище і виробничі підносний. Функціонування і розвиток економічної системи визначають економічне життя суспільства

Структурні ланки, що утворюють економічну систему, з одного боку, досить неоднорідні, а з другого — динамічні, мінливі. Вони поєднують у собі загальні та специфічні, основні та похідні, нові та відмираючі, перехідні та проміжні економічні форми, кожна з яких функціонує за загальною для всієї системи і водночас власною логікою розвитку. Цим зумовлюється необхідність структурної диференціації складових елементів економічної системи суспільства, без якої неможливо пізнати об'єктивні закони її функціонування і розвитку.