Фінансова діяльність підприємства (2000)

8.4. Фінансування поточного, середнього та капітального ремонту основних засобів

Ремонт — це спосіб відтворення основних засобів (поряд із новим будівництвом, реконструкцією, введенням у дію нових об'єктів), який полягає в ліквідації ушкоджень, поломок, дефектів засобів праці та об'єктів соціального призначення.

Розрізняють поточний, середній і капітальний ремонт основних засобів.

Поточним ремонт здійснюється, як правило, один раз на рік для підтримання в належному стані машин, устаткування, будівель і споруд. В ході ремонту замінюються лише швидкозношувані деталі машин та устаткування, ліквідуються незначні дефекти й неполадки. Поточний ремонт будинків виробничого та невиробничого призначення передбачає роботи по ліквідації невеликих ушкоджень та зіпсованостей, профілактичні заходи проти передчасного зносу.

Середній ремонт — це ремонт устаткування періодичністю понад один рік, коли замінюються зношені базові, а також інші крупні вузли, конструкції без повного розбирання об'єкта, що ремонтується.

Капітальний ремонт устаткування здійснюється один раз на 2— 3 роки, при цьому відбувається повне розбирання об'єкта й заміна всіх зношених деталей і вузлів. Капітальний ремонт будов і споруд передбачає заміну зношених конструкцій і деталей, що поліпшує експлуатаційні показники об'єкта.

У системі бухгалтерського обліку і звітності (П(С)БО 7) всі витрати на поточний, середній і капітальний ремонти вважаються витратами, які здійснюються для підтримання об'єктів основних засобів у робочому стані й одержання початково визначеної суми майбутньої економічної вигоди від їх використання, і включаються до складу витрат на виробництво, тобто списуються на собівартість продукції.

У системі податкового обліку на основі Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" діє інший принцип фінансування витрат на ремонти. Згідно з цим Законом витрати на всі види ремонтів здійснюються з таких двох джерел:

по-перше, за рахунок віднесення цих витрат до складу валових витрат. Як уже зазначалося, такі витрати підприємство може здійснювати протягом року в обмежених обсягах, а саме в розмірі, що не перевищує 5 відсотків балансової вартості всіх основних засобів на початок року;

по-друге, за рахунок інших фінансових джерел із віднесенням вартості ремонтів на збільшення балансової вартості основних засобів; ці витрати в подальшому підлягають амортизації у складі відповідних груп основних засобів за чинними в податковому законодавстві нормами.