Фінансова діяльність підприємства (2000)

14.3. Приватизація державного підприємства способом продажу акцій відкритих акціонерних товариств

Створення відкритих акціонерних товариств на базі державних підприємств у процесі їх приватизації, в тому числі шляхом корпоратизації, є важливою передумовою приватизації, яка дає змогу здійснювати приватизацію підприємства в умовах формування ринку їхніх акцій. Цьому процесові сприяє також встановлений порядок управління акціями державних відкритих акціонерних товариств з боку Фонду державного майна України і його регіональних органів. Саме органи приватизації затверджують плани розміщення акцій, у тому числі акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації, приймають рішення щодо їх продажу, створюють комісії з підготовки приватизації цих об'єктів. Фонд державного майна України регламентує порядок продажу акцій державних відкритих акціонерних товариств на ринку цінних паперів.

Комісія з підготовки приватизації очолює складання акта оцінки майна підприємства, що приватизується, розробляє проект плану розміщення акцій відкритого акціонерного товариства, враховуючи, зокрема, законодавчо закріплену систему фінансових пільг працівникам даного підприємства щодо придбання акцій. Кожному з них надається право першочергового придбання (за ціною на рівні половини номінальної вартості акцій) такої кількості акцій, сума номінальних вартостей яких становить 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ця пільга поширюється і на колишніх працівників підприємства, які вийшли на пенсію, звільнені у зв'язку зі скороченням штатів і не працюють від моменту звільнення на інших підприємствах, осіб, які мають право повернутися на попереднє місце роботи на даному підприємстві, та інвалідів, що звільнені у зв'язку з каліцтвом або професійним захворюванням.

З метою залучення до управління приватизованим підприємством найбільш кваліфікованих працівників, концентрації в їхніх руках значної кількості акцій законодавство надає право під час приватизації майна відкритих акціонерних товариств (після придбання акцій працівниками підприємства на пільгових умовах) керівникам об'єктів приватизації, їхнім заступникам, керівникам структурних підрозділів, головним спеціалістам, а також диспетчерам підприємств енергетики додаткового придбання за власні кошти акцій ВАТ на загальну суму до 5 відсотків статутного капіталу товариства. Це придбання вказані працівники здійснюють також за пільговими цінами (половина номінальної вартості акції).

Після задоволення попиту на пільгове придбання акцій працівниками ВАТ, що створені у процесі приватизації та корпоратизації, застосовуються такі способи продажу акцій:

через організаторів торгівлі цінними паперами на фондовому ринку в порядку, що встановлюється Фондом державного майна (ФДМ), Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольним комітетом України;

за кошти громадянам та фінансовим посередникам пакетів акцій через Державну акціонерну компанію "Національна мережа аукціонних центрів" у порядку, встановленому ФДМ України;

продаж пакетів акцій за конкурсом відповідно до Положення, затвердженого ФДМ, Держкомісією з цінних паперів, Антимонопольним комітетом України (якщо на конкурс надійшла заява лише одного покупця, пакет акцій може бути проданий за умови забезпечення покупцем реалізації визначених продавцем умов);

продаж пакетів акцій на відкритих торгах у порядку, що встановлюється тими ж органами державного управління;

продаж пакетів акцій на міжнародних фондових ринках.

Спосіб продажу пакетів акцій ВАТ визначається на підставі вивчення Фондом державного майна попиту потенційних покупців (інформацію щодо ВАТ, пакети акцій яких підлягають продажу, публікує ФДМ України).

Законодавство України передбачає ряд заходів, спрямованих на здійснення державного контролю за юридичними і фізичними особами — майбутніми власниками приватизованих акціонерних товариств. Так, у разі придбання пакета акцій, що становить більш як 25 відсотків статутного капіталу, суб'єкти фондового ринку, в тому числі фінансові посередники, зобов'язані надати органам приватизації інформацію щодо особи, в інтересах якої придбано пакет акцій. Обсяг такої інформації визначає ФДМ України (у разі придбання пакетів акцій ВАТ, створених на базі підприємств паливно-енергетичного комплексу, така інформація подається незалежно від розміру пакета акцій). Умови проведення конкурсів, відкритих торгів з продажу контрольних пакетів акцій (50 відсотків плюс одна акція) ВАТ, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, обов'язково передбачають недопущення до участі в них покупців, якщо на підставі інформації щодо контролю, яка надана ними за умовами конкурсу, відкритих торгів, неможливо встановити суб'єктів господарювання, які контролюватимуть подальшу діяльність ВАТ.

Продаж контрольних пакетів акцій ВАТ, що створені на базі підприємств, які займають монопольне становище або мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, здійснюється за конкурсом або на відкритих торгах (переможець — учасник конкурсу, торгів, який запропонував найвищу ціну за пакет акцій). Для учасників конкурсу, відкритих торгів Фонд державного майна встановлює кваліфікаційні вимоги, які відповідають цілям та пріоритетам приватизації підприємств. При цьому покупцем контрольного пакета акцій підприємств інвестиційно-привабливих галузей (паливно-енергетичний комплекс, металургійна, нафтохімічна промисловість, радіоелектроніка, авіаційний транспорт, машинобудування) може бути тільки промисловий інвестор.

Початкова ціна пакетів акцій ВАТ, які створені у процесі приватизації та підлягають продажу, залежить від способу продажу.

Якщо продаж акцій здійснюється на організаційно оформлених ринках цінних паперів (крім міжнародних), а статутний капітал ВАТ визначено на підставі чинної "Методики оцінки вартості майна під час приватизації", початкова ціна пакетів акцій встановлюється на рівні їх номінальної вартості. Якщо статутний капітал ВАТ визначено без урахування індексації балансової вартості основних засобів станом на 1 січня 1995 р., при визначенні початкової ціни пакетів акцій їх номінальна вартість збільшується на суму індексації основних засобів за період з 1 січня 1995 р. до дати оцінки. Для ВАТ, акції яких пройшли лістинг і котируються на фондових біржах, їхніх філіях і ППФТС (Перша позабіржова фондова торговельна система), дозволяється встановлювати початкову ціну пакетів акцій на рівні середньозваженої вартості акцій за результатами угод, укладених на них, але не нижче від номінальної вартості.

Під час продажу на конкурсах початкова ціна пакетів акцій ВАТ визначається Фондом державного майна самостійно з урахуванням проведеної оцінки вартості майна під час приватизації, .результатів аналізу фінансового стану ВАТ та інших факторів, які можуть вплинути на результати конкурсу. Якщо на конкурс надійшла заява лише одного потенційного покупця, ціна продажу пакета акцій ВАТ не може бути нижчою від його початкової вартості, визначеної за результатами експертної оцінки.

Початкова ціна пакетів акцій ВАТ, що підлягають продажу на відкритих торгах та міжнародних фондових ринках, встановлюється за результатами проведення експертної оцінки. її здійснює ФДМ України із залученням на конкурсних засадах радників — юридичних осіб, які за договором з Фондом беруть на себе зобов'язання щодо надання послуг з підготовки об'єктів до приватизації та організації продажу пакетів акцій.

Закінчення процедури продажу акцій відкритого акціонерного товариства означає, що план приватизації реалізовано і що підприємство змінило форму власності. Якщо ж держава залишає за собою частку в майні підприємства, вона на якийсь час залишається співвласником такого акціонерного підприємства через Фонд державного майна, який управляє частками держави у майні приватизованих підприємств. Остаточна приватизація цих часток (продаж акцій) відбувається у формах і у терміни, що визначає законодавство.

Закріплення пакетів акцій у державній власності відбувається з ініціативи органів виконавчої влади, уповноважених управляти державним майном. Обґрунтування доцільності закріплення частини акцій ВАТ у державній власності має містити інформацію щодо його термінів і мети, методів досягнення шляхом управління корпоративними правами. Рішення про закріплення пакета акцій приймає Кабінет Міністрів України окремо щодо кожного ВАТ і на термін до трьох років (захищає у Кабінеті Міністрів обґрунтування про закріплення ФДМ України). Після закінчення терміну закріплення пакета акцій у державній власності Кабінет Міністрів може прийняти рішення про подовження терміну, але не більше як на три роки. Державна програма приватизації на 2000—2002 pp. передбачає, що закріплення в державній власності пакета акцій у розмірі 25 або 50 відсотків статутного капіталу ВАТ плюс одна акція здійснюється тільки щодо ВАТ, створених на базі підприємств, які на момент прийняття рішення про приватизацію займають монопольне становище на відповідному ринку товарів (послуг) або мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.