Менеджмент: прийняття рішень і ризик

ВСТУП

Розвиток ринкового механізму і підприємництва в Україні супроводжується демократизацією економіки через набуття нею таких характерних рис, як децентралізація, деконцентрація і диверсифікація виробництва. Це зумовлює необхідність якісно нового підходу до розв’язання економічних і організаційних питань господарської діяльності підприємств усіх форм власності і господарювання. Отже, менеджери економіки і виробництва повинні бути озброєними новітніми, адаптованими до вимог ринкових відносин методами оцінки і аналізу економіки підприємства, сучасними методологією і методикою прийняття рішень з управління виробництвом. Вирішенню цієї актуальної проблеми певною мірою сприятиме ця книга.

У посібнику викладено актуальні і важливі, з погляду авторів, питання менеджменту аграрних підприємств, які в даний час недостатньо або зовсім не висвітлюються в економічній аграрній літературі України. Це, насамперед, такі питання, як попит і пропозиція на сільськогосподарську продукцію та обґрунтування найважливіших, найбільш поширених рішень, що повсякденно приймаються менеджерами економіки і виробництва, а саме про доцільність залучення позичкового капіталу, про доцільність заміни живої праці капіталом, про придбання техніки чи її використання на умовах підряду, рішення щодо заміни техніки, її оренди тощо.

Чільне місце в книзі відведено такій актуальній і недостатньо дослідженій в економічній літературі України проблемі менеджменту аграрних підприємств, як обґрунтування серії рішень, пов’язаних з використанням ресурсів: «ресурс—продукт», «ресурс—ресурс», «продукт—продукт», «продукт—ресурс». При цьому акцентується увага не просто на прийнятті більш-менш обґрунтованого рішення, а на механізмі знаходження найкращого варіанта розв’язання господарського завдання, реалізація якого дала б змогу забезпечити підприємству одержання максимально можливого ефекту. Щоб досягти цієї мети, потрібно добре знати правила прийняття рішень. Засвоїти ці правила допоможе, як сподіваються автори, ця книга.

Важливою особливістю книги є те, що значна увага в ній приділяється таким малодослідженим питанням менеджменту, як обґрунтування рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств. Актуальність прийняття ефективних рішень у цій сфері важко переоцінити. Аграрні підприємства роблять лише перші кроки по входженню у світові економічні зв’язки, а тому важливо озброїти їх необхідними знаннями для прийняття обґрунтованих рішень з інтернаціоналізації своєї діяльності. Саме з огляду на це в книзі дається всебічне обґрунтування рішення про експортну діяльність аграрного підприємства, рішення про вибір іноземного партнера для спільного підприємництва, питання менеджменту бартерних і лізингових операцій у галузі ЗЕД.

Процес прийняття рішень тісно пов’язаний із ситуаціями невизначеності, а отже, і з ризиком. Проте проблема ризику в аграрній економічній літературі України до останнього часу, по суті, не розглядалась. Враховуючи, що для аграрних підприємств існує висока ймовірність настання несприятливих для бізнесу подій, менеджери повинні добре володіти знаннями про те, в яких випадках доцільно ризикувати, коли вигідно приймати ризик на себе, а коли його контролювати і, нарешті, в яких ситуаціях доцільно ризик передавати іншим. Нерозробленість і важливість цієї проблеми стали причиною того, що в книзі проблема менеджменту ризику розглядається всебічно і досить детально.

Особливістю книги є те, що матеріал в ній викладається на виробничих прикладах з конкретними розрахунками і ґрунтовними висновками. Це дає змогу сподіватися, що порушені в книзі проблеми можуть бути опановані зацікавленим читачем самостійно. При обґрунтуванні окремих питань економіки та менеджменту аграрних підприємств були використані методичні підходи, що знайшли застосування в країнах Заходу, зокрема в Канаді.

В умовах, коли ще не досягнуто стабільного розвитку економіки України, її окремих галузей і сільського господарства, на матеріалах якого переважно написана книга, наведений у ній цифровий матеріал частково може не відповідати за своїм абсолютним значенням тим економічним параметрам, що формуватимуться у найближчому майбутньому. Але це не змінює характеру тих закономірностей і тенденцій розвитку аграрної економіки та механізму прийняття рішень, які висвітлені в книзі, істотно не впливає на зроблені в ній висновки і рекомендації. Окремі розділи книги, зокрема присвячені менеджменту ризику, написані на матеріалах канадської ферми.

Книга розрахована на викладачів, слухачів магістерської програми та студентів вищих закладів (факультетів) освіти аграрного економічного профілю, а також менеджерів економіки і виробництва аграрних підприємств усіх форм власності і господарювання. Вона буде корисною і для учнів сільськогосподарських технікумів, насамперед тих, де готують фахівців середньої ланки з фаху «Аграрний менеджмент».

Окремі розділи книги написали: Андрійчук В. Г. — вступ, розділи 2, 4, 8 — 11; Андрійчук В. Г., Бауер Л. — розділи 1, 3, 5 — 7, 12 — 15.← prev content next →