Менеджмент: прийняття рішень і ризик

6.3. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ «ЧУТЛИВОСТІ» ПРИБУТКУ ДО ЗМІНИ ЦІНИ І УРОЖАЙНОСТІ КОНКУРУЮЧИХ КУЛЬТУР

При використанні описаної методики потрібно взяти до уваги ту обставину, що ціни і урожайність у розрахунках приймаються як прогнозні величини, які в реальному житті часто набувають інших значень. Тому постає необхідність у визначенні чутливості одержуваного від конкуруючих культур прибутку до змін ціни та їх урожайності з наступним врахуванням одержаних результатів при прийнятті альтернативних господарських рішень. Водночас ця методика використовується для визначення рівнів ціни і урожайності відповідної культури, за яких досягається така ж прибутковість, яка забезпечується іншою культурою.

Припустімо, наприклад, що підприємство поставило за мету визначити чутливість одержуваного умовно чистого прибутку до вівса (УЧП2) щодо одержуваного умовно чистого прибутку від ячменю (УЧП1), виходячи з таких вихідних даних:

Завдання полягає в тому, щоб визначити, за якого рівня ціни на ячмінь або рівня його урожайності досягається такий же умовно чистий прибуток на 1 га від цієї культури, як від вівса. Щоб одержати відповідь на це питання, потрібно представити механізм розрахунку умовно чистого прибутку по обох культурах у формалізованому вигляді, а потім прирівняти їх і розв’язати рівняння почергово для ціни й урожайності.

Умовно чистий прибуток для ячменю (УЧП1) і вівса (УЧП2) можна представити такими формулами:

УЧП1 = (У1  Ц1) — (Зз1  У1), (6.1)

УЧП2 = (У2  Ц2) — (Зз2  У2), (6.2)

де У1 і У2 — урожайність відповідно ячменю і вівса, ц/га;

Ц1 і Ц2 — ціна реалізації 1 ц цих культур;

Зз1 і Зз2 — змінні витрати на 1 ц відповідно ячменю і вівса.

Прирівняємо УЧП2 до УЧП1:

((У2  Ц2) — (Зз2  У2) = (У1  Ц1) — (Зз1  У1) = У1 (Ц1 — Зз1). (6.3)

Розв’яжемо рівняння стосовно урожайності ячменю, за якої УЧП1=УЧП2.

Якщо в наведену формулу підставити фактичні дані, то одержимо, що У1=32,9 ц/га. Як бачимо, щоб досягти умовно чистого прибутку від ячменю в сумі 280 грн., тобто на рівні УЧП вівса, потрібно, щоб врожайність його зросла з 30 до 32,9 ц/га при тому ж рівні ціни і змінних витратах. І дійсно, (32,918) — (9,532,9) = 280 грн.

Тепер розв’яжемо рівняння стосовно ціни на ячмінь, за якої УЧП1 дорівнюватиме УЧП2 за умови сталості інших факторів — урожайності і змінних витрат. Розв’язання здійснюється в два етапи. На першому із формули 6.3 визначається сума прибутку, що повинна бути у складі ціни, за якої досягається поставлена мета, а саме:

Підставивши у праву частину формули фактичні дані, одержимо, що (Ц1 — Зз1), тобто сума прибутку на 1 ц має становити 9,33 грн. Звідси ціну на ячмінь, за якої УЧП1 = УЧП2, можна розрахувати за формулою

Використовуючи одержані раніше дані, одержимо, що Ц1 =18,83 грн. (9,33+9,5), тобто має бути вищою від базового рівня на 0,83 грн. (18,83 – 18). За такої ціни УЧП від ячменю зрівняється з УЧП від вівса.

Оцінка одержаного результату має здійснюватися з позицій вигідності збільшення ціни і підвищення врожайності до визначених рівнів. Зрозуміло, що ступінь вірогідності підвищується, якщо для досягнення однакового умовно чистого прибутку вимагається відносно невелике підвищення ціни і урожайності оцінюваної культури. За таких умов порівнювані культури вважаються рівноцінними, але лише з позиції прибутковості. Остаточне рішення по них приймається з урахуванням інших факторів (вимоги сівозмін, взятих договірних зобов’язань, наявності кадрів необхідної кваліфікації тощо).