Економічна історія (2000)

ПЕРЕДМОВА

Економічна історія, або історія народного господарства є важливою навчальною дисципліною, яка викладається на всіх економічних спеціальностях вищих навчальних закладів. Вона виникла на стику історичних та економічних наук. Як самостійна дисципліна вона сформувалася в XIX ст. (в Україні курс уперше читався в Харківському університеті в 1858/59 навч. році) на основі послідовного поширення та використання історико-генетичного методу пізнання економічних явищ та процесів. Тому цілком зрозумілим є її тісний взаємозв’язок з різними окремими економічними дисциплінами і, перш за все, з економічною теорією, узагальнення та теоретичні висновки якої повинна ілюструвати та підтверджувати.

Економічна історія є надзвичайно важливим предметом у системі економічної освіти: вона закладає у свідомості студента основи економічного мислення та логічного аналізу економічної дійсності. Простежуючи зміни форм господарського розвитку, процеси формування та розвиток певних господарських систем, економічна історія дає можливість побачити, як здійснюється сам хід перетворень, головні досягнення в галузі технічного прогресу чи економічної політики, які або самі є результатом соціально-економічних перетворень, або стають приводом, передумовою економічних зрушень.

Економічна історія дає реальне бачення довготермінових тенденцій економічного розвитку. Якщо статистика та соціологія малюють характеристики сучасного стану економіки, то економічна історія — картину історичного руху від минулого до сучасного, без чого неможливо побачити тенденції економічного розвитку, достатньо повно розкрити сучасний його стан та причини тих чи інших явищ, що його характеризують, підтвердити правильність чи розкрити помилки сучасної економічної політики, нарешті, обґрунтувати її перспективи. У поєднанні з історією економічних учень, економічна історія відіграє фундаментальну роль у формуванні економіста-практика, дослідника і педагога, адже формує в нього критичне мислення, «об’ємне» бачення соціально-економічних процесів і явищ.

Тривалий час історико-економічним дослідженням у нашій країні не надавалося відповідної уваги, занижувалася й роль дисципліни у підготовці професіоналів-економістів. Але на сучасному етапі, в період формування нової концепції економічного розвитку незалежної України, визначення шляхів переходу до ринкового господарства, економічна історія поступово повертає свої втрачені позиції. Відповідно зростає й потреба у спеціальній, особливо навчальній, літе-ратурі.

Запропоновані тексти лекцій з економічної історії підготовлені авторським колективом відповідно до типової програми курсу, ухваленої на Всеукраїнській науково-методичній конференції «Проблеми викладання економічної теорії» 26—28 квітня 1999 р. (м. Київ) та розробленої відповідно до неї робочої програми курсу, затвердженої на засіданні кафедри «Розміщення продуктивних сил» КНЕУ (протокол № 1 від 27 серпня 1999 р.).

Тексти написані авторським колективом у складі викладачів кафедри «Розміщення продуктивних сил» Київського національного економічного університету: доц. Н. О. Тимочко (теми 1, 2, 3, 6, 7, 11, 13); доц. О. А. Пучко (теми 4, 5); ст. викл. Л. М. Рудомьоткіна (теми 8, 9, 10); доц. А. О. Маслов (теми 14, 15), а також ст. наук. співр. Р. Д. Толстов (Інститут економіки НАН України) (тема 12).← prev content next →