Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства (2017р.)

1.8. Аналіз резервів зростання прибутку

Резерви зростання прибутку — це кількісні можливості збільшення прибутку завдяки:

1. Збільшенню обсягу реалізації продукції.

2. Зменшенню витрат на виробництво і реалізацію продукції.

3. Постійному зниженню позареалізаційних збитків.

4. Удосконаленню структури продукції.

В процесі виявлення резервів виділяються три етапи:

Перший етап — аналітичний — на цьому етапі виявляють і кількісно оцінюють резерви;

Другий етап — організаційний — на цьому етапі розробляється комплекс інженерно-технічних, організаційних, економічних і соціальних заходів, які забезпечують використання виявлених резервів;

Третій етап — функціональний — на цьому етапі реалізуються заходи і здійснюється контроль за їх використанням.

Для підрахунку резервів зростання прибутку завдяки можливому збільшенню обсягу реалізації продукції використовуються результати аналізу випуску і реалізації продукції. Сума цих показників розраховується за формулою:Якщо прибуток розрахований на 1 грн. продукції, то загальний резерв його зростання в результаті збільшення обсягу реалізації розраховується за формулою:Ще одним напрямом у пошуку резервів зростання прибутку є аналіз використання ресурсів підприємства, собівартості виготовленої та реалізованої продукції. Зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції — основний резерв збільшення прибутку.

Аналізуючи собівартість продукції, знаходимо резерви її зниження, які водночас є і резервами збільшення прибутку.

Після підрахування загальної суми резервів зниження собівартості продукції за всіма статтями калькуляції необхідно детально розрахувати резерви збільшення прибутку за рахунок зниження затрат живої та уречевленої праці по окремих напрямках.

Відомо, що економія витрат живої праці досягається в результаті більш економного і раціонального використання коштів на оплату праці робітників і службовців.

Основними резервами зниження витрат коштів на оплату праці є:

1. Впровадження організаційно-технічних заходів, які дають зростання продуктивності праці і зниження трудомісткості.

2. Зменшення кількості робітників.

3. Усунення і попередження непродуктивних виплат: за позаурочні години, оплата цілодобових, внутрішньозмінних простоїв.

Розрахунок суми резерву економії коштів на оплату праці в результаті запровадження засобів по зниженню трудомісткості продукції проводиться за формою № 3, а розрахунок суми резерву коштів на оплату праці в результаті скорочення чисельності робітників проводиться за формою № 4. І нарешті, скорочення непродуктивних виплат розраховується за даними аналізу використання коштів, направлених на споживання.Із впровадженням заходів науково-технічного прогресу на підприємстві завжди досягається зниження матеріальних витрат, що також є резервом збільшення прибутку. Розрахунок цього резерву проводиться шляхом застосування аналітичної таблиці такої форми:Значним резервом зростання прибутку є скорочення умовно-постійних витрат та збільшення обсягу виробництва. Розрахунок цього резерву проводиться за формулою:Таким чином, ми ознайомилися з методикою розрахунку резервів збільшення прибутку на підприємстві. Ця методика застосовується, в основному, для виявлення резервів збільшення прибутку.

Однак підприємству необхідно знати і поточні резерви збільшення прибутку, тому на базі оперативного аналізу за даними бухгалтерської звітності, даними статистичної звітності (ф1п — «Звіт про випуск продукції», ф5с — «Звіт про витрати»), а також за даними калькуляції підприємств розраховуються поточні резерви збільшення прибутку.

Аналіз прибутку, як правило, проводиться після аналізу собівартості продукції, тому, як було сказано вище, резерви зниження собівартості продукції завжди є і резервами збільшення прибутку. До них належать:

Резерви збільшення обсягу реалізації продукції.

Резерви зниження собівартості продукції, в т.ч. усунення перевитрат по сировині і матеріалах, усунення понадпланових відходів, скорочення непродуктивних виплат з фонду оплати праці, усунення невиправданих і непродуктивних витрат у складі цехових і загальновиробничих витрат, а також у складі витрат на утримання і експлуатацію устаткування, усунення втрат від браку.

Усунення збитків від іншої реалізації і позареалізаційних збитків.