Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства (2017р.)

2.11. Аналіз кредиторської заборгованості

Значну питому вагу в складі джерел коштів підприємства займають позикові кошти, в тому числі і кредиторська заборгованість. Тому необхідно також вивчати, аналізувати поряд з дебіторською заборгованістю і кредиторську, її склад, структуру, а потім провести порівняльний аналіз з дебіторською заборгованістю.

Перш ніж аналізувати кредиторську заборгованість, необхідно перевірити достовірність інформації за видами і строками заборгованості. Для цього використовуються пряме підтвердження, вивчення контрактів і договорів, особисті бесіди з робітниками, які мають інформацію про борги і зобов’язання підприємства.

В процесі аналізу необхідно дати оцінку умов заборгованості — умов заборгованих договорів з точки зору їх реальності і повноти. Треба звернути увагу на строки, обмеження використання ресурсів, можливості залучення додаткових джерел фінансування.

Аналіз кредиторської заборгованості починається з вивчення складу і структури кредиторської заборгованості за даними форми № 1 «Баланс».

Для цього розраховується питома вага кожного виду кредиторської заборгованості в загальній сумі. Такі показники розраховуються за звітом і за планом, шляхом порівняння їх визначається відхилення в структурі кредиторської заборгованості, встановлюються причини змін окремих складових частин цієї заборгованості і вживаються заходи з регулювання цієї заборгованості, особливо тих складових частин, які негативно впливають на діяльність підприємства.

Як, правило, основною причиною змін структури кредиторської заборгованості є взаємні неплатежі. Це може підтвердити порівняльний аналіз кредиторської і дебіторської заборгованостей.

Дебіторська заборгованість на кінець року становила 1096554, а перевищення кредиторської заборгованості — 450213 тис. грн. (512796 — 62583). Як видно з аналітичної таблиці, на підприємстві є взаємні неплатежі, однак це не шкодить підприємству, оскільки перевищення кредиторської заборгованості становить 512796 тис. грн. Така ситуація не викликає погіршення фінансового стану, бо підприємство використовує заборгованість як позикові джерела.

Деталізація аналізу кредиторської заборгованості може проводитись з використанням запропонованої вище методики аналізу дебіторської заборгованості.

Оборотність кредиторської заборгованості розраховується за тією самою формулою, що і дебіторської, з тією лише різницею, що в знаменнику відображається сума обороту по закупці сировини, матеріалів тощо.