Аналіз національної економіки (2003)

РЕЗЮМЕ

Методологічними вимогами до аналізу національної економіки є: систематичність, системність, комплексність.

Методологічною особливістю аналізу економіки на макрорівні є оперування агрегованими економічними категоріями. За умови макроекономічного підходу вирізняють чотири суб’єкти економіки — домашні господарства, підприємства, держава, закордон — і три ринки — товарний, фінансовий, ресурсний.

Основні макроекономічні зв’язки між суб’єктами і ринками представлені в моделі кругообігу ресурсів, продуктів і доходу.

Усі чотири суб’єкти національної економіки проявляють різні, специфічні для них види економічної активності.

На процес кругообігу ресурсів суттєво впливає держава через державну закупівлю, податки та зміну пропозиції грошей. Тобто уряд може стимулювати економічне зростання або стримувати його.

Для економіки в цілому діє тотожність між грошовими доходами і сукупними витратами. Але існує різниця в кругообігу ресурсів, продуктів і доходу в моделях закритої та відкритої економіки.

Товарний ринок представлений сукупним товаром і сукупними послугами. Ресурсний ринок є ринком чинників виробництва, але розглядається переважно як ринок праці. Фінансовий ринок охоплює грошово-кредитний, фондовий та валютний ринки.

На кожному з макроринків під впливом специфічних для цього ринку чинників установлюється рівновага, яка може бути стійкою і нестійкою. Тому аналіз економіки потребує визначення рівноваги. При цьому треба враховувати закон Вальраса.

Основними методами економічного аналізу є: екстраполяція, кореляція, факторний, балансовий, математичного моделювання, експертних оцінок.

Ефективність аналізу економіки суттєво залежить від інформаційного забезпечення показників, які характеризують тенденції економічного розвитку. Всі показники соціально-економічного розвитку можна класифікувати як: кількісні та якісні, натуральні та вартісні, абсолютні та відносні. Аналізуються також специфічні показники — індикатори стану окремих макроринків та показники економічної активності суб’єктів економіки.