Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах (1999)

1.1. Фінансово-кредитна інформація та її особливості

Термін «інформація» поширений не лише в усіх галузях науки, а й у повсякденному житті людей. Інформація супроводжує людину на кожному її кроці. Коли виходити з того, що інформація — це подані певним способом повідомлення, які виникають під час здійснення певного виду людської діяльності, то можна розглядати наукову, технічну, економічну, соціальну, політичну, військову та інші види інформації. Проте найбільший обсяг припадає на технічну та економічну (техніко-економічну) інформацію.

Економічна інформація (ЕКІ) відбиває, очевидно, явища економічного життя суспільства.

Отже, ЕКІ — це сукупність повідомлень економічного характеру, які можуть бути зафіксовані, передані, перетворені, збережені й використані для управління економічним об’єктом (ЕКО) та економікою в цілому. Виникають такі повідомлення під час підготовки до виробництва чи надання послуг, а також безпосередньо в кожному із цих процесів. Ці повідомлення супроводжують виробничо-господарську діяльність ЕКО та управління ним.

Тут ідеться, по суті, про обробку, фіксування, передавання й зберігання повідомлень і нічого не говориться про їх новизну, тобто ЕКІ розглядається як сукупність економічних даних, які можуть бути оброблені з допомогою ЕОМ чи інших технічних засобів (ТЗ). З огляду на це словосполучення «обробка інформації» і «обробка даних» вживаються як синоніми.

Усі автоматизовані системи обробки інформації (АСОІ), зокрема й у фінансово-кредитних установах (ФКУ), працюють із даними, тобто з такими повідомленнями, які можна зафіксувати й обробити, діставши нові дані, які становитимуть інтерес для користувача.

Якщо інформація так чи інакше стосується фінансів або кредитів як економічних категорій, то вона вважається фінансово-кредитною інформацією (ФКІ). А оскільки фінанси та кредити — це елементи економіки, то й ФКІ являє собою частину економічної інформації.

Спинимося тепер на тих особливостях і характеристиках економічної інформації, які враховуються при її обробці.

Важливою особливістю ЕКІ (а також ФКІ) є те, що вона відбиває діяльність ЕКО через систему числових показників, має дискретну форму подання, може бути вміщена на матеріальних носіях і зображується здебільшого в алфавітно-цифровому вигляді в десятковій системі числення. Отже, ЕКІ потребує насамперед арифметичної та логічної обробки (упорядкування, вибірка, агрегування тощо), причому переважають логічні операції (понад 60%), що ж до арифметичних, то вони зводяться, як правило, до чотирьох дій (+, –, :, *).

ЕКІ характеризується тим, що її доводиться тривалий час зберігати й нагромаджувати у великих обсягах, а також повторюваністю й циклічністю її виникнення та обробки. Крім того первинні дані щодо ЕКІ виникають у багатьох низових точках ЕКО, а тому існує проблема їх збирання.

ЕКІ може також характеризуватися за стадіями її виникнення; технологією обробки даних; способом передавання; ступенем стабільності; участю в реалізації функцій управління.

За стадіями виникнення розрізняють інформацію первинну і вторинну, або похідну. Первинна виникає безпосередньо в результаті виробничо-господарської діяльності ЕКО. Вторинна інформація створюється обробкою первинної інформації, первинної разом із вторинною або лише вторинної.

За технологією обробки ЕКІ може поділятися на вхідну, проміжну та вихідну.

Вхідна інформація — це первинні дані, подані у вигляді документів, даних на машинних носіях, сигналів із клавіатури, а також даних, які надходять від раніше виконаних перетворень і використовуються при розв’язуванні розглядуваної задачі. Тобто вхідною інформацією (даними) може бути як первинна, так і вторинна інформація.

Вихідна інформація являє собою результат розв’язування задачі з перетворення вхідних даних. Вона видається безпосередньо користувачеві або передається до інших систем.

Під час обробки вхідних даних утворюється проміжна інформація, що призначена не для цілей управління, а відіграє допоміжну роль. Наприклад, показує кількість оброблених об’єктів, етап обробки і т.ін.

За способом передавання розрізняють інформацію, яка передається кур’єром, поштою, телефоном, телетайпом, факсом, по каналах зв’язку. Спосіб передавання інформації часто визначає і форму її подання.

За ступенем стабільності використання та зберігання ЕКІ можна поділити на постійну, умовно постійну (якщо оновлення за період зберігання становить не більш як 10 %), та змінну.

Постійна та умовно постійна — це так звана нормативно-довідкова інформація (НДІ). Завдяки зберіганню останньої стає можливим багато разів її використовувати у процесі автоматизованої обробки, увівши один раз. А це, у свою чергу, дає можливість скоротити обсяги вводу.

За участю у функціях управління розрізняють інформацію:

а) фактичну, яка відображає події, котрі вже сталися (що було);

б) планово-договірну (що буде, що може бути, що має статися);

в) нормативно-розрахункову, яка регламентує витрати і накладає обмеження під час розв’язування задач;

г) довідкову, яка подається користувачеві до відома (дата, ім’я тощо).

Особливості ЕКІ враховують, організуючи та реалізуючи її обробку. Вимірюють ЕКІ в таких одиницях:

натуральних — число повідомлень, документів, рядків, показників, слів, символів;

телеграфних — біти (кількість двійкових розрядів), байти (8 біт), кілобайти (1024 байт), мегабайти, гігабайти.

Натуральні одиниці використовуються в разі обробки інформації людиною, а телеграфні — під час організації машинної, зокрема автоматизованої і автоматичної обробки інформації.

У фінансово-кредитних установах (ФКУ) економічна інформація має свій специфічний зміст, оскільки пов’язана з роботою установ з обслуговування клієнтів, впливаючи на економічні показники останніх.

Водночас ФКУ не може функціонувати без управління власною діяльністю. Тому такій установі потрібна власна ЕКІ, що слугуватиме для прогнозування, планування, обліку, контролю, аналізу та регулювання її діяльності. Згідно з цим у ФКУ слід розрізняти власну ЕКІ, пов’язану з діяльністю такої установи, та інформацію, що стосується обслуговуваної клієнтури.

Фінансово-кредитну інформацію не можна обмежувати з інформацією, що циркулює тільки у фінансово-кредитних установах, оскільки ФКІ як різновид (підмножина) ЕКІ, виокремлений за певною ознакою, може характеризувати діяльність не лише ФКУ, а й інших структурних елементів економіки.

На практиці фінансова та кредитна інформація часто використовуються автономно, оскільки категорії фінансів і кредиту порівняно самостійні. Фінансова інформація домінує у фінансових органах і установах, а кредитна — у банках та інших кредитних установах.

У системі підприємств і об’єднань, галузей та регіонів ФКІ є різновидом ЕКІ, роль і питома вага якого в загальному обсязі ЕКІ має тенденцію до зростання, хоча за абсолютною величиною її обсяги менші, ніж інших видів ЕКІ (скажімо, щодо матеріально-технічного забезпечення, зарплати тощо).

З огляду на специфічні особливості задач фінансування й кредитування в автоматизованих системах обробки даних підприємств, об’єднань, галузей та регіонів виокремлюють підсистеми (комплекси) управління фінансами.

У ФКУ (виходячи із їх головного призначення) необхідно розглядати всю інформацію, яка циркулює там. При цьому може йтися про підсистеми обробки безпосередньо лише кредитної або лише фінансової інформації і про комплекси автоматизації управління діяльністю установи.