Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах (1999)

1.3.4. Класифікатори економічної інформації

Класифікатор — це документ, що являє собою зібрання кодів і найменувань класифікаційних об’єктів та їх угруповань. Позиція класифікатора містить, як правило, найменування об’єкта і його код.

Щодо кожного класифікатора важливо визначити його призначення та сфери дії. Класифікатор може бути призначений:

а) для первинного кодування об’єктів, процесів і т.ін. під час підготовки даних для машинної обробки. У такому разі він використовується як довідник, а отже, упорядковується здебільшого за найменуванням об’єктів;

б) для автоматизованої обробки даних. Тобто йдеться про застосування класифікатора під час внутрішньомашинної обробки даних, їх видачі користувачеві і т.ін. Упорядковані такі класифікатори найчастіше за кодами об’єктів;

в) для передавання інформації по каналах зв’язку.

За сферою дії розрізняють класифікатори:

а) особисті — особистого користування;

б) локальні — використовувані під час розв’язування задачі чи комплексу задач у системі;

в) галузеві — застосовувані в установах та на підприємствах однієї галузі;

г) загальнодержавні — обов’язкові для використання в усіх установах та на підприємствах держави.

На рівні держави існує єдина система класифікації та кодування техніко-економічної інформації (ЄСКК ТЕІ). Вона містить у собі комплекс загальнодержавних класифікаторів техніко-економічної інформації (КТЕІ), автоматизовану систему (АС) їх ведення та нормативні документи з їх розробки та ведення (НД). Отже, умовно можна записати:

ЄСКК ТЕІ = КТЕІ + АС + НД.

Уся множина класифікаторів ЄСКК ТЕІ поділяється на чотири групи:

1) класифікатори ресурсів;

2) класифікатори предметів праці і діяльності;

3) класифікатори структури народного господарства та адміністративно-господарського управління.

4) Класифікатори управляючої інформації, одиниць вимірювання, документів і т.ін.

ЄСКК ТЕІ передбачає використання і ведення:

загальнодержавних класифікаторів техніко-економічних показників (ЗКТЕП);

системи позначення органів державного управління (СПОДУ);

класифікаторів промислової та сільськогосподарської продукції (ЗКП);

системи визначення об’єктів адміністративного поділу (СПАТО);

класифікаторів галузей народного господарства (ЗКГНГ);

класифікатор підприємств та організацій (ЗКПО);

системи позначення одиниць вимірювання тощо.

ЄСКК забезпечує:

обмін даними між різними рівнями управління народним господарством;

узгодження техніко-економічних показників;

можливість агрегування даних на різних рівнях управління;

мaксимальну автоматизацію всіх технологічних операцій обробки інформації.

Наявність певних систем класифікації та кодів визначає можливість виконання машинних операцій з упорядкування даних, отримання проміжних результатів (підсумків), а також операцій пошуку й відбору елементів масивів. Отже, використання класифікаторів ЄСКК забезпечує до того ж однакові можливості з обробки даних в АІС різних установ і організацій.

Зауважимо, що існує стійка тенденція проникнення класифікації та кодування в різні сфери людської діяльності. Це, скажімо, кодування продукції й товарів згідно з єдиною системою штрих-кодів, запровадження реєстраційних номерів для автотранспорту та іншої техніки, номерів паспортів, реєстраційних номерів платників податків і т.ін. Більш того, завдяки кодуванню та створенню єдиної електронної мережі передавання й обробки інформації принципово дає змогу лише один раз ідентифікувати особу в системі, а далі виконувати обмін даними за її кодом у різних функціональних системах — медичних, адміністративних виробничих, юридичних і т.ін.