Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах (1999)

2.3. Принципи створення і функцiонування АIС у ФКУ

Створюючи АIС чи будь-яку іншу систему, спираються на певні принципи — загальні вимоги, правила чи норми, яких слід у цьому разі додержувати.

Так, згідно з нормативними документами під час створення автоматизованих систем (АС) необхiдно керуватися принципами системностi, розвитку, сумiсностi, стандартизацiї та ефективностi.

1. Принцип системностi. Необхiдно встановлювати такі зв’язки між структурними елементами системи, якi забезпечують її сумiснiсть та взаємодiю з iншими системами. Отже, усi зв’язки, елементи, функцiї та проблеми управління й дiяльностi мають розглядатися як єдине цiле.

2. Принцип розвитку (вiдкритостi). Автоматизована система має створюватися з урахуванням можливостi поповнення й оновлення її функцiй та складу без порушення функцiонування АС.

3. Принцип сумiсностi. Під час створення системи мають бути реалiзованi iнформацiйнi iнтерфейси, завдяки яким ця система зможе взаємодiяти з iншими системами згідно зі встановленими правилами. Так, будь-яка АIС на рiвнi КБ має iнформацiйно взаємодiяти із системами установ НБУ, а АIС обласної податкової адмiнiстрацiї — з АIС Головної податкової адмiнiстрацiї України.

4. Принцип стандартизацiї. Під час створення систем мають бути рацiонально застосованi типовi, унiфiкованi й стандартизованi елементи, проектнi рiшення, пакети прикладних програм тощо. Система та її елементи потребують стандартизації, аби можна було мінімізувати всі види витрат, уніфікувати прийоми, методи та iнструкцiї, що ними керується персонал.

Зауважимо, що стандартизація віповідає і запитам користувача, «консерватизм» якого ураховують і вiдомі розробники програмного забезпечення. Наприклад, до пакета ЕХСЕL включенi й функцiї вiдомого пакета LOTUS-1-2-3.

5. Принцип ефективностi. Досягнення рацiонального спiввiдношення між витратами на створення АС i цiльовими ефектами, включаючи кiнцевi результати, отримані вiд автоматизацiї, які не завжди i не обов’язково мають набирати грошової форми, це може бути час (вiрнiше, його економiя), певні зручностi, новi функцiї, iмiдж i т.ін.

Окрiм розглядуваних основних можна додатково визначити ще деякі принципи створення й функцiонування АIС ФКУ.

1. Принцип нових завдань. Визначаючи перелiк завдань, які пiдлягають включенню в АIС, слід ураховувати основні технологічні операції обробки документів та завдання щодо забезпечення повноти, вчасності й оптимальності прийняття рiшень, ранiше не виконувані через обмежені можливості обробки iнформацiї.

2. Принцип надiйностi. Система має нормально функцiонувати в разі виходу з ладу технiчних засобiв. Зрозумiло, наскiльки цей принцип важливий для АIС у ФКУ, де існують специфiчнi вимоги до його реалiзацiї i де втрата iнформацiї рiвносильна втраті грошових коштiв. Саме з метою додержання цього принципу в АIС дублюють iнформацiю, технiчні засоби, застосовують джерела безперебiйного живлення тощо.

3. Принцип єдиної iнформацiйної бази. Ідеться про застосування єдної системи класифiкацiї та єдиної системи кодування, одних і тих самих структурних одиниць економiчної iнформацiї.

При створеннi БАIС, крiм того, виникають додатковi вимоги, тобто доводиться спиратися на деякі додаткові принципи.

А. Принцип безпеки даних.

А.1. Iнформацiя має бути захищена як пiд час її безпосередньої обробки та зберiгання в системi, так i в моменти обмiну між комп’ютерами.

А.2. Має бути виключена можливiсть несанкцiонованого доступу до даних у системi.

А.3. Усi операцiї в системi мають реєструватися.

А.4. Будь-яке порушення системи безпеки має бути виявлене.

Б. Принцип надiйностi системи. У БАIС мають бути однаково високонадiйними як апаратне, так i програмне забезпечення. Iнформацiя для клiєнта має бути точною, доступною i надаватися йому без затримки. У разі виходу системи з ладу данi мають бути вiдновленi, а пошкодження усунене.

В. Принцип продуктивностi системи. Потреба додержувати його випливає зі значної нерiвномiрності надходження потокiв iнформацiї, яку слід обробляти в певнi промiжки часу, i жорстких вимог до термінів її обробки. Окрiм того, БАIС повинна мати певний запас продуктивностi, який забезпечує оперативне надання iнформацiї клiєнтові за його запитом незалежно вiд того, які iнші роботи виконуються водночас цією системою. Оперативне надання клiєнтові iнформацiї має вирішальне значення під час оцiнювання системи та її ефективностi. За умов, коли конкуренцiя між банкiвськими установами дедалі зростає, час надання iнформацiї клiєнтові може стати вирiшальним фактором у роботi системи. У БАIС має бути передбачена також можливiсть пакетної обробки iнформацiї, особливо коли йдеться про підбиття щоденного банкiвського балансу.

Г. Принцип пристосування (адаптацiї). Із часом робота банкiв змiнюється, виникають новi види дiяльностi та послуг (скажімо, Ощадбанк України поряд із традицiйними операцiями з обслуговування фiзичних осiб пропонує й операцiї з обслуговування юридичних осiб). Тому iснуючi iнформацiйнi системи мають бути придатними для модифiкацiї та розширення. Бiльш того, система може бути повнiстю перероблена, але iнформацiя при цьому має зберiгатися.

Водночас із розширенням обсягів банкiвської дiяльностi, зростанням кiлькостi клiєнтiв збільшуються вiдповiдно й обсяги оброблюваної iнформацiї. Тому БАIС має бути такою, щоб цю систему можна було розширювати, не порушуючи її цiлiсностi.

Важливою є також i вимога щодо зручності, простоти та ефективностi експлуатацiї системи. Банки насамперед обирають системи, якi легко встановлювати, використовувати й обслуговувати.

Зауважимо, що розглянуті вимоги вельми загальні, а отже, кожний банк хоча й зацікавлений додержувати їх, проте ступінь зацікавленості різний, залежний від обставин. Наприклад, банк, який обслуговує багато клiєнтiв i виконує масовi операцiї, буде особливо зацiкавлений забезпечувати можливостi безболiсного розширення «розмірів» системи. А iнший банк, який проводить порівняно небагато, але складних та рiзноманітних операцій, головну увагу приділятиме реалiзацiї вимог щодо забезпечення безпеки IС та її гнучкостi. Тобто завжди при створеннi системи iснують iндивiдуальнi вимоги до неї i кращою iз пропонованих АIС буде та, яка краще пiдходить до цих вимог.