Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах (1999)

4.5. Інформаційна технологія підтримання банківських операцій на фондовому ринку

Фондовий ринок дає змогу вирішувати важливі економічні проблеми, пов’язані з отриманням підприємствами необхідного для інвестицій акціонерного капіталу, допомагає розміщувати вільні фінансові засоби та прискорювати перерозподіл вільних коштів з однієї сфери підприємництва в іншу. Ефективна робота фондового ринку істотно залежить від своєчасного отримання професійними учасниками необхідної інформації про стан ринку та прийняття оптимальних рішень.

Предметну сферу для інформаційних технологій становлять операції, що їх виконують банки на фондовому ринку. Усю сукупність таких операцій поділяють на емісійні, інвестиційні, комісійні та послугові.

Емісійні операції з цінними паперами банки виконують при випуску власних акцій у процесі формування статутного капіталу, а також тоді, коли викупають власні акції, тобто під час вторинного обігу. Крім того, банки емітують боргові зобов’язання — векселі, ощадні сертифікати, облігації — для розміщення їх на ринку з метою залучення додаткових коштів (пасивні операції), спрямовуваних на здійснення власних господарських операцій. Зміст технологічної задачі в цьому напрямку діяльності банку полягає в автоматизації обліку обігу всіх типів цінних паперів і контролі через оперативне отримання достовірної інформації стану фондового ринку.

Інвестиційні операції банки виконують з метою проведення активних операцій — вкладання власних коштів у цінні папери, формування власного інвестиційного портфеля для отримання прибутку, збереження капіталу та підтримання ліквідності банку. Автоматизація управління портфелем цінних паперів включає технологічні задачі з планування, обліку, аналізу та регулювання діяльності банку на фондовому ринку.

Комісійні операції полягають у виконанні доручень клієнтів із купівлі та продажу цінних паперів, наданні консультацій щодо оцінювання цінних паперів та інших послуг. На виконання цих операцій банк укладає з клієнтом угоду. Починаючи з моменту оформлення угод усі комісійні операції відображуються у відповідних базах даних та регістрах бухгалтерського обліку, що дає змогу формувати необхідні довідки й зведення для аналізу та прийняття рішень.

Сервісні операції супроводжують здійснення банками депозитарної діяльності та супутних щодо неї операцій. За технологією виконання сервісні операції можна віднести до комісійних, але з огляду на їх специфіку доцільно виокремити відповідну групу. До таких операцій належать зберігання цінних паперів; розміщення цінних паперів і реєстрація їх власників; депозитарні послуги; оформлення сертифікатів для власників цінних паперів; реєстрація операцій із цінними паперами, облік прав власності на цінні папери; рахунок і виплата дивідендів і т. ін. Автоматизують зазначені операції з цінними паперами, використовуючи спеціалізовані пакети програм.

Інформаційні технології підтримання таких операцій в депозитарію унаочнює рис. 4.3.

В інтегрованих банківських системах виокремлюють підсистему (програмні модулі) для підтримки фондових операцій. Ця підсистема забезпечує:

· ефективне здійснення банками операцій на ринку цінних паперів;

· належний внутрішньобанківський облік, контроль і аналітичну підтримку цих операцій.

Ефективне виконання банками операцій можливе за умови, що буде виконано цілеспрямовану попередню роботу зі збору, обробки та аналізу оперативних даних про стан фондового ринку. Для цього необхідний доступ до інформації на фондовому ринку, а отже, мають бути налагоджені телекомунікаційні зв’язки між учасниками фондового ринку, розвинене апаратне і програмне забезпечення для моделювання процесів, що відбуваються на ньому.В Україні комерційні банки працюють на фондовому ринку здебільшого через позабіржову фондово-торговельну систему (ПФТС). Вона дозволяє вести торги одночасно за кількома цінними паперами, зокрема й за паперами різних типів. Асоціація ПФТС для роботи з цінними паперами встановлює в комерційному банку АРМ брокера. Це АРМ постійно перебуває в робочому стані, підтримуючи такі функції:

· ввід і установлення заявок, у тому числі із заздалегідь підготовленого списку;

· зняття заявок (певної групи або всіх одночасно);

· огляд у режимі реального часу таблиць котирувань за всіма відкритими заявленими в торгівлі паперами;

· огляд у режимі реального часу докладної інформації про укладені брокерські угоди.

На АРМ брокера торгів використовуються динамічні вікна, завдяки яким можна спостерігати одночасно кілька таблиць котирувань укладених угод, а також позиції і введені заявки. При цьому брокер може формувати вигідну для себе конфігурацію вікон.

Найважливіша функція цього АРМ полягає в оформленні та виконанні угоди купівлі-продажу цінних паперів. Ця операція називається акцептуванням виставлених на продаж паперів. Акцептування може відбуватися на повний або частковий обсяг. Але в разі часткової чи повної суми акцептування пропозиція з продажу знімається повністю.

По закінченні торгів цінними паперами генеруються завдання (пакети платіжних доручень) на виконання відповідних зобов’язань з переказування коштів і цінних паперів.

АРМ брокера підтримує довідники реєстраторів цінних паперів, учасників ПФТС, банків, видів цінних паперів, а також локальні довідники. Наявність такої інформації на моніторі дає змогу банку брати активну участь у фондовому ринку, виконувати в реальному часі аналіз ситуацій та укладати угоди на купівлю чи продаж цінних паперів.

В інформаційній системі позабіржової торгівлі функціонують центральні процесори й сервери, котрі підтримують центральні БД, де реєструються угоди, ведеться протокол торгів, формується статистична звітність про торги, а також підтримуються загальнодержавні і відомчі довідники. До загальнодержавних довідників належать СПОДУ, СПАТО, ЄДРПОУ та інші, а до відомчих — довідники реєстраторів цінних паперів, учасників ПФТС, банків.

Ще однією важливою функцією підсистеми підтримки операцій банку на фондовому ринку є належний внутрішньобанківський облік, контроль і аналіз операцій із цінними паперами. Для автоматизації цієї функції у відділі фондового ринку комерційного банку організовують АРМ спеціалістів і керівників. Перелік автоматизованих робочих місць спеціалістів залежить від діапазону робіт, що їх виконує банк на фондовому ринку. Якщо діапазон широкий, то АРМ спеціалістів організовують за такими напрямками: робота з власними цінними паперами; робота з цінними паперами акціонерних товариств і банків, робота з державними цінними паперами і борговими зобов’язаннями, робота з іноземними і валютними цінностями; робота з фізичними особами, з виконання депозитарних реєстраторських операцій. На кожному із зазначених АРМ автоматизується відповідний комплекс задач.

Так, на АРМ спеціаліста з роботи з власними цінними паперами забезпечується розв’язування задач за двома типами операцій: 1) із власними акціями та облігаціями; 2) з депозитними, ощадними сертифікатами і векселями банку.

За першим типом операцій автоматизуються такі задачі: облік бланків цінних паперів; облік випуску та руху цінних паперів, випущених для формування статутного фонду банку; нарахування і облік дивідендів; підтримка файла, в якому обліковуються держателі акцій; реєстрація операцій викупу, переуступлення акцій; формування файлів-проведень за операціями; складання регламентованих звітів. За другим типом операцій автоматизується облік бланків сертифікатів і векселів; облік операцій з розміщення сертифікатів; облік операцій з нарахування та виплати нарахованих процентів; облік операцій за дисконтними та процентними векселями, формування файлів-проведень і щоденних звітних форм.

На АРМ з роботи з державними цінними паперами автоматизується облік ділерських операцій; облік операцій з інвесторами; облік операцій з придбання та продажу державної заборгованості, боргових зобов’язань; облік операцій із казначейськими зобов’язаннями; формування щоденних файлів-проведень; складання звітних форм; підтримки інформації з котирування.

Усі зазначені автоматизовані робочі місця обов’язково підтримують ведення нормативної інформації з відповідних операцій; ведення статистичних даних щодо цінних паперів у розрізі видів цінних паперів, емітентів, власників, а також підготовку й оформлення статистичних довідок, таблиць, звітів.

Облікові операції, що проводяться за результатами дня, відображуються у файлі проведень і передаються до БД операційного дня банку для відображення в щоденному балансі.

Особливо специфічні функції покладено на АРМ аналізу кон’юнктури ринку. На цьому АРМ автоматизується розв’язування таких комплексів задач:

1) управління портфелем цінних паперів — оцінювання фінансового стану емітента; оцінювання стану ринку цінних паперів; прогнозування змін цін на фондовому ринку, формування портфеля та підтримання його ефективного стану;

2) розміщення емісії цінних паперів клієнта — аналіз фінансового стану клієнта; оцінювання проспекту емісії, прогноз можливостей розміщення цінних паперів; розрахунок дохідності операцій; відпрацювання стратегії для прийняття рішень;

3) управління власними цінними паперами — аналіз фінансового стану; прогнозування операцій на ринку; оцінювання необхідності додаткового випуску; підтримка прийняття рішень про залучення коштів за рахунок додаткового випуску цінних паперів.

АРМ керівника функціонує як інформаційно-довідковий. На ньому формуються відповіді на запити, зведення в типових звітних формах і аналітичних таблицях. Інформація формується на екран або до друку. Вона використовується для аналізу та підтримки прийняття рішень.

Завдяки комплексному використанню схарактеризованих щойно автоматизованих робочих місць реалізуються інформаційні технології з підтримки операцій банків на фондовому ринку.