Словник-довідник менеджера по управлінню конкурентоспроможністю (1999)

П

Параметр

Величина, що характеризує будь-яку властивість системи.

Параметри конкурентоспроможності

Параметри, які розкривають зміст та характеризують ту чи іншу сторону конкурентоспроможності об’єкта: фірми, персоналу або продукції. Вони дають можливість оцінити ступінь відповідності об’єкта тим чи іншим вимогам споживача.

Партисинативне управління

Значне збільшення частки участі персоналу підприємства в управлінні шляхом делегування повноважень, відповідальності, контролю.

Пеня

Плата за прострочку виконання обов’язків чи договору, яка обчислюється за кожний день прострочки в процентному відношенні до суми простроченого обов’язку.

Переписка службова

Система документальних зв’язків установ чи осіб між собою.

Персонал підприємства

Співпрацівники підприємства чи організації, які працюють за наймом та наділені певними якісними характеристиками. Суттєвою ознакою персоналу є наявність його трудових взаємовідносин з працедавцем. Наявність у співробітників тих чи інших якісних характеристик визначає структуру персоналу підприємства за категоріями: керівники, спеціалісти, службовці, робітники. Ці категорії можуть структуризуватися за професіями, спеціальностями, кваліфікаційними ознаками. Ефективність роботи персоналу визначається перш за все тим, наскільки цілі кожного співробітника адекватні цілям підприємства.

Персоніфікація

Встановлення особистої, персональної відповідальності робітників.

Підприємець

Самостійний суб’єкт ринкових відносин, який діє на свій страх і ризик і під свою відповідальність з метою отримання прибутку.

Підряд

Угода, за якою одна сторона зобов’язується за замовленням іншої сторони виконати певну роботу, а також роботи, які виконуються за цією угодою.

Підрядник

Організація, яка займається роботами за підрядом.

Підсистема

Виділена за якою-небудь ознакою частина системи, що має характерні особливості. Вона взаємопов’язана з іншими частинами системи, та її, в свою чергу, можна розглядати як самостійну систему.

Планування

Визначення цілей та шляхів їх досягнення. В умовах ринкової економіки швидко зростає складність та відповідальність процесу планування, який здійснюється за такими напрямками, як збут, фінанси, виробництво та закупки. Оскільки планування визначається в умовах невизначеності, тому його якість більшою мірою залежить від інтелектуального рівня та компетентності для маневру. Плани повинні включати розробку стратегії та тактики фірми.

Повноваження

Організаційно закріплене право і обов’язок приймати певні рішення як за масштабом їх здійснення, так і за конкретним складом проблем.

Податок

Обов’язковий платіж, збір, що стягується державою або місцевим органом влади з громадян (фізичних осіб) або підприємців (юридичних осіб) на основі спеціального законодавства.

Податок на додану вартість

Податок на різницю між вартістю проданих фірмою товарів і вартістю куплених фірмою товарів у інших фірм.

Понятійний апарат

Це єдність чотирьох понять: задач дослідника, дослідника, об’єкта дослідження, мови (закон, числа тощо).

Портфель замовлень

Сукупність замовлень, які має підприємство на сьогодні або на певний період.

Постійні затрати

Затрати, які залишаються незмінними незалежно від рівня виробництва.

Праксеологія

Наука про ефективну діяльність людини.

Принципи управління

Основні положення і норми, якими керуються органи управління в силу соціально-економічних умов, які склалися в суспільстві. Загальні принципи управління: об’єктивність, системність, ефективність, конкретність, принципи головної ланки, раціонального поєднання централізму і демократизму, колегіальності, галузевого та територіального управління.

Принципи управління персоналом

(Анрі Файоль, 1923)

1) Розподіл праці, 2) повноваження і відповідальність, 3) дисципліна, 4) єдиноначальність, 5) єдність напрямку, 6) підлеглість особистих інтересів загальним, 7) винагорода персоналу, 8) централізація, 9) принцип скалярності, 10) порядок, 11) справедливість, 12) стабільність робочого місця для персоналу, 13) ініціатива, 14) корпоративний дух.

Прогнозування

Науково-аналітичний етап процесу народногосподарського планування.

Прогнозування товарного ринку

Оцінка перспектив розвитку кон’юнктури ринку, змін ринкових умов на майбутній період для обліку прогнозних даних у маркетингових програмах, у стратегії та тактиці маркетингу підприємства.

Пролонгація

Продовження терміну дії договору, угоди, векселя, повноважень тощо.

Профілювання

Процес виділення сукупних основних і типових рис господарства, професії, спеціальності.

Процес управління

Система управління в динаміці; це процес функціонування органів, процес діяльності робітників управління відповідно до цілей на основі принципів та вибраних методів управління.

Психологія управління

Галузь психологічної науки, яка вивчає психологічні закономірності управління, психологічні проблеми та особливості управлінської діяльності. Психологія управління спирається на такі дисципліни, як загальна та соціальна психологія, психологія особистості, психологія праці, інженерна і педагогічна психологія. Об’єктами вивчення психології управління є системи «людина — людина», «особистість — колектив», «людина — техніка», які розглядаються з позиції управління і психології керівництва.