Аналіз регіональної економіки (2002)

7.3. Аналіз використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища при розробці програми соціально-економічного розвитку регіону

Для обґрунтування показників використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища на перспективу необхідно провести їх аналіз за минулий період. Він включає характеристику використання природних ресурсів і стану екологічної ситуації в регіоні, для чого використовуються показники діючої статистичної звітності, дані відповідних місцевих органів, які контролюють раціональне використання окремих видів природних ресурсів і формують відповідні показники: державних управлінь екобезпеки, обласних управлінь земельних ресурсів, обласних виробничих управлінь меліорації і водного господарства, державних геологічних підприємств, обласних державних лісогосподарських об’єднань, обласних інспекцій рибоохорони.

Аналіз використання природних ресурсів та охорона навколишнього середовища здійснюється за такими показниками:

Кількість забруднених стічних вод, що складають поверхневі водойми, млн куб. м.

Кількість забруднюючих речовин, що скидаються у поверхневі водойми із забрудненими стічними водами, тис. т.

Кількість забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення, тис. т.

Рекультивація земель (за рахунок усіх джерел фінансування); га, у відсотках до загальної площі, що підлягають рекультивації (відпрацьованих).

Обсяг фінансування на вжиття природоохоронних заходів за рахунок усіх джерел — всього, млн га; в тому числі по джерелах фінансування за рахунок: коштів Державного бюджету, місцевого бюджету, власних коштів підприємств, місцевих позабюджетних екологічних фондів, інших джерел; млн грн.

Із загального обсягу фінансування на виконання заходів Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра і поліпшення якості питної води — всього; в тому числі по джерелах фінансування за рахунок коштів Державного бюджету, місцевого бюджету, власних коштів підприємств, місцевих позабюджетних екологічних фондів, інших джерел; млн грн.

Після розрахунку наведених показників визначаються причини зниження (збільшення) обсягів викидів і скидів за умов спаду (росту) виробництва, зміни структури паливно-енергетичних ресурсів тощо. Тобто, наведені показники супроводжуються відповідними аналітичними (пояснювальними) записками. Особлива увага звертається на використання вторинних ресурсів. Раціональне використання відходів виробництва і споживання, побічних продуктів, залучення їх у народногосподарський обіг з метою отримання певного економічного ефекту та охорони навколишнього середовища є важливим завданням регіонів. При аналізі використовується каталог відходів, які утворюються на території регіону внаслідок виробничої діяльності підприємств, організацій, населення. Показники утворення і використання вторинних ресурсів аналізуються за кожним видом ресурсів. Вихідною є інформація, яка надходить від установ державної статистики і безпосередньо від заготівельних організацій, підприємств і установ, що розташовані на території регіону.

Номенклатура вторинних ресурсів:

Макулатура.

Матеріали текстильні вторинні.

Сировина полімерна вторинна.

Шини зношені.

Склобій покупний.

Відходи вуглевидобутку і вуглезбагачення.

Відходи деревини.

Відходи побутові.

Номенклатура вторинних ресурсів може бути розширена за рішенням місцевих органів влади.