Бухгалтерський облік у банках України (2001)

4.1. Порядок відкриття кореспондентських рахунків іншим банкам у територіальних управліннях Національного банку України

Як суб’єкт господарської діяльності банк не може функціонувати без кореспондентських відносин з територіальним управлінням Національного банку України та безпосередньо з іншими банками.

Кореспондентські відносини з територіальним управлінням НБУ встановлюються на підставі укладеної угоди про відкриття кореспондентського рахунка для проведення міжбанківських розрахунків певного банку з НБУ та з іншими банками. Для оформлення відкриття кореспондентського рахунка керівник та головний бухгалтер банку особисто подають до територіального управління НБУ за місцезнаходженням банку такі документи: заяву; копію статуту, засвідчену нотаріально; копію документа, що підтверджує взяття банку на податковий облік, засвідчену нотаріально; довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України; копію довідки органу державної статистики про включення до ЄДРПОУ, засвідчену нотаріально; два примірники картки зі зразками підписів та відбитком печатки, засвідчені нотаріально.

У разі відкриття кореспондентського рахунка територіальне управління НБУ обов’язково (в триденний термін) повідомляє про це податкову інспекцію, на території якої розташований банк. Копія повідомлення залишається у справі про відкриття рахунка.

Юридичною адресою власника кореспондентського рахунка вважається та, яку зазначено в картці зі зразками підписів, причому вона має відповідати адресі, указаній у статуті. Про зміну юридичної адреси власник коррахунка зобов’язаний у тижневий термін повідомити територіальне управління НБУ письмово. У разі невиконання цієї умови територіальне управління НБУ має право порушити питання про розірвання укладеної з банком угоди.

Заповнюючи зразки підписів виходять з того, що право першого підпису належить керівникові банку та вповноваженим ним особам, право другого — головному бухгалтеру та вповноваженим ним особам. Отже, право першого підпису не може бути надане головному бухгалтеру чи іншим особам, які мають право другого підпису, і навпаки, право другого підпису не може бути передане особі, яка має право першого підпису.

У разі зміни хоча б одного підпису або заміни особи, що має право такого підпису, подається нова картка зі зразками підписів усіх осіб, що мають право першого та другого підпису, у тижневий строк.

У картці зі зразками підписів та печатки вказується номер кореспондентського рахунка, а також проставляється ідентифікаційний код власника рахунка.

За браком печатки (у процесі створення банку, у зв’язку з реорганізацією, зміною найменування чи підпорядкованості, втратою печатки тощо) керівник (або вповноважена ним особа) територіального управління НБУ на підставі відповідного звернення визначає власникові кореспондентського рахунка термін для виготовлення печатки.

У разі переоформлення кореспондентського рахунка у зв’язку з реорганізацією, зміною назви, форми власності банку подаються такі самі документи, що й за відкриття рахунка (номер кореспондентського рахунка та код банку залишаються без змін).

Кореспондентський рахунок банку закривається на підставі:

рішення Національного банку України про ліквідацію банку;

рішення арбітражного суду про ліквідацію банку чи визнання його банкрутом;

рішення загальних зборів акціонерів (засновників) банку про реорганізацію чи ліквідацію.

У разі закриття кореспондентського рахунка територіальне управління НБУ повідомляє про це податкову інспекцію, на території якої розміщений банк.

За закриття кореспондентського рахунка залишок коштів на цьому рахунку попередньо має бути переказаний на рахунок, визначений відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ (залежно від підстави для закриття кореспондентського рахунка).

Національний банк України здійснює контроль за додержанням банками банківського законодавства та нормативних актів, що регламентують порядок проведення міжбанківських розрахунків.

Виконані банком протягом операційного дня операції за міжбанківськими розрахунками мають бути відображені того самого дня на його кореспондентському рахунку як у балансі банку, так і в балансі територіального управління НБУ.

Кореспондентський рахунок відображає міжбанківські розрахунки, які здійснюються через систему електронних платежів. Отже, територіальне управління НБУ надає весь комплекс послуг з розрахунково-касового обслуговування з доручення і коштом банку. У договорі про встановлення кореспондентських відносин обумовлюється порядок обслуговування кореспондентського рахунка, права та обов’язки сторін, відповідальність сторін, порядок розрахунків, порядок змін у договорі та розірвання його тощо.

Усі банківські установи, зареєстровані НБУ, мають бути включені до довідника банківських установ України. Для цього територіальне управління НБУ, що обслуговує банк, надсилає засобами системи ЕП департаменту інформатизації НБУ такі реквізити: повну та скорочену назву банку; повну поштову адресу; назву та код району міста; прізвища та телефони керівників; номер факсу; дату і номер реєстрації; ідентифікаційний код; форму власності; номер кореспондентського рахунка.

На підставі цієї інформації обчислюється код банку, визначається електронний ідентифікатор банку для роботи в СЕП та із засобами системи електронної пошти, а також адреса вузла системи ЕП, за якою має обслуговуватися банк.