Бухгалтерський облік у банках України (2001)

РОЗДІЛ 7. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ БАНКУ ЗА БЕЗГОТІВКОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» до головних функцій банків належить здійснюване на договірних умовах кредитно-розрахункове, касове та інше обслуговування підприємств, установ, організацій і громадян. Зауважимо, що касове обслуговування контрагентів завжди здійснюється паралельно з розрахунковим. Інакше кажучи, розрахунково-касове обслуговування є предметом єдиної угоди між банком та суб’єктом господарської діяльності.

Під розрахунковими операціями банку слід розуміти накази-розпорядження клієнтури щодо оплати робіт, послуг, товарів, одержаних від постачальників, погашення заборгованостей з податкових та інших платежів, а також зарахування на поточні рахунки клієнтів грошових коштів, що надходять від продажу продукції, в оплату за виконані роботи та послуги.

Принципи організації сучасної системи безготівкових розрахунків у господарському обороті України викладено в інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженій постановою Правління Національного банку України від 29.03.2001 за № 135.