Основи кадрового менеджменту (2004)

Джерела забезпечення підприємств і організацій персоналом

В даний час джерелами забезпечення кадрової потреби

організацій і підприємств є:

♦ вищих і професійно-технічних навчальних закладів з денною формою навчання, що розподіляють фахівців за державним замовленням і на основі укладених з підприємствами, організаціями договорів;

♦ організовані набори робітників і переселення сімей;

♦ розподіл працівників через центри зайнятості населення;

♦ самостійна робота кадрових служб організацій і підприємств по набору кадрів;

♦ використання праці учнівської молоді у вільний від навчальних занять час та ін

Підприємства та організації визначають потребу в дипломованих фахівців з урахуванням навчання своїх працівників на заочних і вечірніх відділеннях вищих навчальних закладів, впровадження нової техніки і технології, реконструкції та розширення виробництва, застосування прогресивних нормативів з праці спеціалістів і службовців.

В умовах переходу до ринкової економіки виникає новий тип взаємодії вищої школи і виробництва, що передбачає цільову підготовку фахівців на основі договорів, укладених між міністерствами і відомствами, для яких готуються кадри, а також безпосередньо між підприємствами, організаціями та вищими навчальними закладами.Робота з поліпшення якості підготовки та раціонального використання випускників вищих навчальних закладів на виробництві повинна передбачати обгрунтований розрахунок додаткової потреби у кваліфікованих фахівцях на основі реалізації наступних заходів: переведення працівників, які мають вищу освіту і зайнятих на робочих місцях, на посади, що відповідають їх кваліфікації; залучення практиків , що займають інженерно посади, в навчання в системі заочного та вечірнього вищої освіти; відбору і направлення на навчання з відривом від виробництва перспективних робітників, що мають достатній виробничий досвід; попереднього відбору майбутніх фахівців задовго до закінчення ними навчальних закладів та організації з ними індивідуальної роботи.

Ще одним основним джерелом забезпечення будівництв і підприємств необхідними кадрами є випускники професійно-технічних училищ.

Організаторами роботи з професійно-технічними училищами є кадрові служби, які під керівництвом головних інженерів і заступників керівників з кадрів забезпечують реалізацію заходів щодо розвитку навчально-матеріальної бази училищ, вдосконалення форм і методів профоріе-нтаціонной та виховної роботи, закріпленню молодих робітників на виробництві. Важливість такої роботи важко переоцінити, оскільки, як показують дослідження, 15-20% вступників в СПТУ виявляються непридатними до одержуваної професії, а більше 40% випускників згодом змінюють спеціальність.

Джерелом забезпечення будівництв і підприємств кадрами є також організований набір робітників - одна з форм планового залучення трудящих на добровільних засадах для постійної або сезонної роботи в організаціях та на підприємствах.

Підприємства та організації представляють в органи по праці балансові розрахунки додаткової потреби в робочій силі та джерела її забезпечення, у тому числі за рахунок організованого набору. Органи з праці розглядають їх пропозиції щодо обсягів організованого набору робітників, аналізують що представляються балансові розрахунки, перевіряють можливість прийому і розміщення робітників (у тому числі робітників з сім'ями) і являють висновку щодо узгоджених обсягах організованого набору.

Організації та підприємства направляють своїх відповідальних представників у райони набору робітників для проведення спільно з органами з праці агітаційної та довідково-інформаційної роботи, а також своєчасно забезпечують органи з праці довідками-зобов'язаннями і необхідними засобами наочної агітації (плакатами, листівками, проспектами, іншими рекламними і інформаційно-довідковими матеріалами).

Організації, які спрямовані робочі щодо організованого набору, вживають заходів щодо їх закріплення на виробництві та адаптації у трудових колективах, здійснюють облік цих робітників і створюють їм умови для навчання, підвищення кваліфікації та професійного просування. Основними структурними підрозділами, що забезпечують своєчасне подання заявок, організацію прийому і розміщення робітників, які прибули щодо організованого набору, проведення з ними відповідної роботи, є кадрові служби підприємств.

Одним з важливих джерел забезпечення будівництв і підприємств кадрами є внутрішньоміське (внутрішньорайонної) перерозподіл робочої сили через центри зайнятості населення. Ці державні органи здійснюють працевлаштування громадян з урахуванням їх індивідуальних побажань, професійної підготовки і рекомендацій фахівців з профорієнтації, а також забезпечують своєчасне працевлаштування працівників, що звільняються і їх реєстрацію, в установленому порядку працевлаштовують випускників середніх загальноосвітніх шкіл, сприяють комплектуванню учнями професійно-технічних училищ і пр.

Діяльність кадрових служб організацій і підприємств із залучення робочої сили на виробництво поряд з перерахованими формами кадрового забезпечення передбачає:

• постійний розвиток та вдосконалення організації професійної орієнтації учнів середніх загальноосвітніх шкіл та іншої молоді;

• створення необхідного резерву кандидатів на всі посади і спеціальності, із якого організація відбирає найбільше потрібних працівників;

• такі чинники, як вихід на пенсію, плинність, звільнення у зв'язку із закінченням терміну контракту, розширення сфери діяльності організації.

Система організації добору та розстановки робочих кадрів в умовах підприємства, організації показана на рис. 10.Кадровий набір ведеться, як правило, із зовнішніх і внутрішніх джерел [5]. До засобів зовнішнього відбору відносяться публікація оголошень у газетах і професійних журналах, звернення до органів по працевлаштуванню і до фірм, що постачають кадри; звернення до різних навчальних закладів. Деякі організації запрошують місцеве населення подавати у відділ кадрів заяви на можливі в майбутньому вакансії.

Більшість організацій вважають за краще проводити набір в основному усередині своєї фірми. Популярним методом набору за рахунок внутрішніх резервів є розсилання інформації про відкривається вакансії із запрошенням кваліфікованих працівників. Деякі організації практикують повідомлення всіх своїх працівників про будь-який відкривається вакансії. Хорошим методом є і звернення до співробітників фірми з проханням порекомендувати на роботу їхніх друзів чи знайомих [5].

Таким чином, планування та організація забезпечення будівництв і підприємств необхідними кадрами являє собою систему різних форм і методів роботи, спрямованих на своєчасне і якісне комплектування організацій кадрами, що створює необхідні умови для успішного виконання виробничої програми та соціального розвитку трудових колективів.