Управління бізнесом (2004)

Визначення понять "Менеджмент" і "Бізнес"

Термін "менеджмент" трактується досить широко, тому будь-яке його визначення буде недостатньо повним. В основі цього слова лежить англійське дієслово to manage (керувати), який походить від латинського manus (рука), тому термін "менеджмент" буквально означає "керівництво людьми".

З деяким ступенем наближення можна сказати, що менеджмент у бізнесі - це система поточного та перспективного планування, прогнозування та організації виробництва, реалізації продукції та послуг з метою отримання прибутку. Іншими словами, це процес планування, організації, мотивації і контролю, необхідний для формування та досягнення цілей організації.

Бізнес (від англ. Business - справа) являє собою економічну діяльність, що дає прибуток. Звідси будь-який вид діяльності, що приносить дохід або інші особисті вигоди, є бізнесом. Відповідно бізнесмен - це комерсант, підприємець, взагалі ділова людина, що робить вигідну справу (бізнес).

Тенденції розвитку світової економіки, подальше загострення конкурентної боротьби вимагають від менеджерів всіх рівнів не стільки навичок кількісної оцінки заданих альтернатив управління, скільки постійної націленості на пошук нових, нестандартних шляхів вирішення безпрецедентних завдань. Всі ці якості повинні бути притаманні людям, які займаються підприємництвом.

Сьогодні програми шкіл бізнесу орієнтовані на підготовку традиційних менеджерів. Але вже найближчим часом різко зросте попит на підприємців, для задоволення якого недостатньо просто скорегувати навчальні плани і програми. Необхідні докорінні зміни співвідношення навчання і практичної роботи у сфері підприємництва, принципова модернізація організації підготовки бізнесменів.