Управління бізнесом (2004)

Оформлення установчих документів

Документи, які оформляються в процесі створення підприємства, називаються установчими. До них відносяться установчий договір і статут.

Статут є основним документом підприємства та повинен містити такі відомості:

вид підприємства (організаційно-правова форма);

найменування підприємства;

місцезнаходження підприємства;

предмет і цілі діяльності ;

органи управління та контролю, їх компетенція;

порядок утворення та використання майна підприємства;

розподіл прибутку (доходу);

умови реорганізації та ліквідації.

Відомості, що включаються до статуту, доцільно сформувати у відповідні розділи, зразкову структуру яких можна представити так:

I. Загальні положення.

II. Предмет, цілі і завдання діяльності.

Майно підприємства.

Органи управління.

V. Регулювання праці та соціальних питань. VI. Зовнішньоекономічна діяльність. VII. Облік, звітність та контроль. VIII. Реорганізація та ліквідація.

Установчий договір - це документ, який регламентує і закріплює відносини між сторонами з приводу участі у створенні та управлінні підприємством, а також користування результатами спільної діяльності. В установчому договорі необхідно чітко обумовити:

предмет договору (хто, про що і в яких цілях домовляється про спільну підприємницької діяльності);

розмір і принципи формування статутного фонду;

принципи розподілу прибутку між засновниками;

умови виходу засновників з підприємства;

• відповідальність засновників у разі заподіяння збитків. Установчий договір підписують договірні

сторони, їх підписи засвідчуються нотаріально.

Статутний фонд - сукупність грошових коштів і майна, необхідних для початку та ведення діяльності підприємства. У нього входить вартість основних і оборотних коштів. Такий фонд створюється за рахунок установчих паїв (внесків), виручки від продажу акцій (якщо підприємство акціонерне), державних коштів, приватних вкладень, частини прибутків підприємства. Розмір статутного фонду закріплюється в статуті підприємства та установчому договорі.