Управління використанням капіталу

Функції і механізм управління використанням капіталу

Система управління використанням капіталу реалізує свою головну мету та основні задачі шляхом здійснення певних функцій. Ці функції поділяються на дві основні групи, обумовлені комплексним змістом розглянутої системи управління:

1. Функції управління використанням капіталу підприємства як керуючої системи. Ці функції є складовими частинами будь-якого процесу управління (будь-якої керуючої системи) незалежно від виду діяльності підприємства, його організаційно-правової форми, розміру, форми власності і т.п. У теорії управління ці функції характеризуються як загальні.

2. Функції управління використанням капіталу як спеціальної області управління підприємством. Склад цих функцій визначається конкретним об'єктом даної керуючої системи. Теорія управління розглядає ці функції як специфічні.

У найбільш загальному вигляді склад основних функцій управління використанням капіталу в розрізі цих груп надано на малюнку 2.3.

Розглянемо зміст основних функцій управління використанням капіталу в розрізі окремих груп.

У групі функцій управління використанням капіталу як управлінської системи основними з них є:

1. Розробка стратегії використання капіталу підприємства. У процесі реалізації цієї функції виходячи із загальної стратегії економічного розвитку підприємства і прогнозу кон'юнктури ринку капіталу формується система цілей і цільових показників фінансової діяльності в даній області на довгостроковий період; визначаються пріоритетні завдання використання капіталу, які вирішуються в найближчій перспективі і розробляється політика дій підприємства за основними напрямками використання капіталу. Стратегія використання капіталу підприємства розглядається як невід'ємна складова частина загальноекономічної і фінансової стратегії його розвитку.

2. Створення ефективних інформаційних систем управління використанням капіталу, забезпечують обгрунтування альтернативних варіантів управлінських рішень. У процесі реалізації цієї функції повинні бути визначені обсяги і зміст інформаційних потреб системи управління використанням капіталу; сформовані зовнішні і внутрішні джерела залучення інформації, що задовольняють ці потреби; організований постійний моніторинг основних параметрів використання капіталу підприємства і кон'юнктури ринку капіталу і капітальних товарів.

3. Здійснення аналізу різних аспектів фінансової діяльності підприємства, пов'язаної з використанням капіталу. У процесі реалізації цієї функції проводиться експрес-аналіз окремих фінансових операцій, пов'язаних з використанням капіталу; досліджується рівень і динаміка основних показників ефективності використання капіталу в розрізі окремих видів діяльності підприємства і його "центрів відповідальності"; здійснюється фундаментальний аналіз чинників, що впливають на окремі показники використання капіталу в аналізованому періоді.

4. Здійснення планування показників використання капіталу. Реалізація цієї функції пов'язана з розробкою системи поточних планів і оперативних бюджетів по всіх основних напрямках і форм використання капіталу підприємства. Основою такого планування є розроблена стратегія використання капіталу, що вимагає конкретизації на кожному етапі розвитку підприємства.

5. Розробка дієвої системи стимулювання реалізації прийнятих управлінських рішень у галузі використання капіталу. У процесі реалізації цієї функції формується система заохочень і санкцій в розрізі керівників і менеджерів окремих структурних підрозділів підприємства за виконання або невиконання встановлених цільових фінансових показників фінансових нормативів і планових завдань у галузі використання капіталу. Індивідуалізація такої системи стимулювання забезпечується шляхом впровадження на підприємстві контрактної форми оплати праці керівників і фінансових менеджерів.

6. Здійснення ефективного контролю за реалізацією прийнятих управлінських рішень у галузі використання капіталу.

Реалізація цієї функції управління використанням капіталу пов'язана зі створенням систем внутрішнього контролю на підприємстві; поділом контрольних обов'язків окремих служб і фінансових менеджерів; визначенням системи контрольованих показників і контрольованих періодів; оперативним реагуванням на результати здійснюваного контролю.

У групі функцій управління використанням капіталу як спеціальної області управління підприємством основними з них є:

1. Управління використанням капіталу в операційній діяльності підприємства. Функціями цього управління є розподіл використовуваного капіталу в розрізі основного і оборотного його видів; обгрунтування напрямків найбільш ефективного використання основного капіталу і своєчасного оновлення окремих видів необоротних активів; вибір найбільш ефективних форм реновації основних засобів і нематеріальних активів; пошук і реалізація резервів підвищення ефективності використання оборотного капіталу підприємства.

2. Управління використанням капіталу в інвестиційній діяльності підприємства. Функціями цього управління є розподіл капіталу за найважливішими напрямами інвестиційної діяльності; оцінка інвестиційної привабливості окремих реальних проектів і фінансових інструментів і відбір найбільш ефективних з них з позицій можливої капіталовіддачі формування реальних інвестиційних програм і портфеля фінансових інвестицій виходячи із завдань розвитку підприємства та забезпечення ефективності інвестиційного процесу.

3. Управління рухом капіталу, що використовується в процесі його обороту. Функціями цього управління є формування грошових і матеріальних потоків капіталу на підприємстві; синхронізація окремих видів цих потоків за обсягом і в часі по окремим майбутнім періодами; виявлення і реалізація можливих резервів прискорення обороту капіталу підприємства.

4. Управління фінансовими ризиками, пов'язаними з використанням капіталу. У процесі реалізації цієї функції виявляється складу основних фінансових ризиків, що притаманні використанню капіталу даного підприємства; здійснюється оцінка рівня цих ризиків і суми пов'язаних з ними можливих фінансових втрат; обгрунтовується система заходів щодо мінімізації окремих фінансових ризиків, а також їх страхування.

Основні функції управління використанням капіталу як спеціальної області управління підприємством розглянуті у найбільш агрегованому вигляді. Кожна з цих функцій може бути конкретизована більш цілеспрямовано з урахуванням специфіки господарської діяльності окремих підприємств. При здійсненні такої конкретизації на кожному підприємстві може бути побудована багаторівнева функціональна система управління використанням капіталу. Принципова схема побудови такої деталізованої багаторівневої функціональної системи управління приведена на малюнку 2.4.

Функції управління використанням капіталу як спеціальної області управління підприємством
Управління використанням капіталу в операційній діяльності підприємстваУправління використанням капіталу в інвестиційній діяльності підприємства Управління

рухом капіталу, що використовується
Управління фінансовими ризиками, пов'язаними з використанням капіталу
а) Розробка політики управління використанням капіталу в операційному процесі,

б) Управління використанням операційного основного капіталу,

в) Управління використанням оборотного капіталу.
а) Розробка політики управління використанням капіталу в інвестиційному процесі,

б) Управління використанням капіталу в процесі реального інвестування,

в) Управління використанням капіталу в процесі фінансового інвестування.
а) Управління грошовими потоками капіталу,

б) Управління матеріальними потоками капіталу.
а) Ідентифікація та оцінка рівня ризиків, пов'язаних з використанням капіталу,

б) Управління мінімізацією фінансових ризиків,

в) Управління страхуванням фінансових ризиків.


Малюнок 2.4. Багаторівнева функціональна система управління використанням капіталу підприємства.

Процес управління використанням капіталу базується на певному механізмі. Механізм управління використанням капіталу являє собою систему основних елементів, що регулюють процес розробки та реалізації управлінських рішень у цій області. У структуру механізму управління використанням капіталу входять наступні елементи:

1. Ринковий механізм регулювання діяльності підприємства, пов'язаної з використанням капіталу. Цей механізм формується насамперед у сфері ринку капіталу в розрізі окремих його видів і сегментів. Попит і пропозиція на цьому ринку формують рівень цін (ставки відсотка) і котирувань по окремих видах і формах капіталу (грошового, капітальних товарів і т.п.), визначають ефективність використання окремих інструментів інвестування, виявляють середню норму прибутковості капіталу і середньоринковий рівень ризику його використання. У міру поглиблення ринкових відносин роль ринкового механізму регулювання діяльності підприємств, пов'язаної з використанням капіталу, буде зростати.

2. Державне нормативно-правове регулювання Діяльності підприємства в галузі використання капіталу.

Складність і багатогранність діяльності підприємств у цій галузі в умовах переходу до ринкової економіки визначає необхідність державного її регулювання. Як свідчить світовий досвід, таке багатоаспектне державне регулювання здійснюється у всіх країнах з розвиненою ринковою економікою, не вступаючи при цьому в протиріччя з широкою самостійністю підприємств у виборі напрямків і форм використання капіталу. На сучасному етапі система державного регулювання в цій галузі включає: регламентування окремих аспектів інвестиційної діяльності підприємств; податкове регулювання використання капіталу в операційному і інвестиційному процесі; регулювання норм і методів амортизації основних засобів і нематеріальних активів; регулювання порядку формування інформаційної бази управління капіталом і т.п . Характеризуючи ситуацію, що базу державних нормативно-правових активів у сфері регулювання діяльності підприємств у цій області, слід зазначити, що вона далеко не завершена і потребує подальшого розвитку.

3. Внутрішній механізм регулювання окремих аспектів використання капіталу підприємства. Механізм такого регулювання формується в рамках самого підприємства, відповідно регламентуючи ті чи інші оперативні управлінські рішення з питань використання його капіталу. Так, ряд аспектів використання капіталу регулюється вимогою статуту підприємства. Окремі з цих аспектів регулюються розробленої на підприємстві стратегії використання капіталу і цільової фінансової політики за окремими напрямками цієї діяльності. Крім того, на підприємстві може бути розроблена і затверджена система внутрішніх нормативів і вимог щодо окремих аспектів використання капіталу.

4. Система конкретних методів і прийомів здійснення управління використанням капіталу підприємства. У процесі аналізу, планування і контролю діяльності підприємства, пов'язаної з використанням його капіталу, використовується велика система методів і прийомів, за допомогою яких досягаються необхідні результати. До числа основних з них відносяться методи: техніко-економічних розрахунків, балансовий, економіко-статистичні, економіко-математичні, порівняння та інші (їх зміст буде детально розглянуто i наступних розділах).

Ефективний механізм управління використанням капіталу дозволяє в повному обсязі реалізувати стоять перед ним цілі і завдання, сприяє результативному здійсненню функцій цього управління.