Управління використанням капіталу

Зміст інвестиційної діяльності і класифікація діяльності і класифікація інвестицій підприємства

Значна частина використовуваного підприємством капіталу пов'язана з його інвестиціями. Інвестиції представляють собою вкладення капіталу у всіх його формах з метою забезпечення його зростання в майбутньому періоді, одержання поточного доходу або вирішення соціальних завдань.

Здійснення інвестицій характеризує інвестиційну діяльність підприємства, яка є одним з важливих об'єктів управління використанням його капіталу.

Інвестиційна діяльність характеризує процес обгрунтування і реалізації найбільш ефективних форм вкладення капіталу, спрямованих на розширення економічного потенціалу підприємства.

Інвестиційна діяльність підприємства характеризується наступними основними особливостями:

1. Вона є головною формою реалізації економічної стратегії підприємства, забезпечення зростання його операційної діяльності. Практично всі завдання економічного розвитку підприємства вимагають розширення обсягу або оновлення складу його операційних активів. Цей приріст активів та їх оновлення здійснюються в процесі різних форм інвестиційної діяльності підприємства. Інвестиційна політика підприємства є невід'ємною складовою частиною загальної стратегії його економічного розвитку.

2. Обсяги інвестиційної діяльності підприємства є головним вимірником темпів економічного його розвитку. Для характеристики цих обсягів використовуються два показники - 1) сума валових інвестицій; 2) сума чистих інвестицій підприємства. Валові інвестиції представляють собою загальний обсяг інвестованих коштів у певному періоді, спрямованих на розширення або оновлення виробничих основних засобів, придбання нематеріальних активів, приріст запасів сировини та інших товарно-матеріальних цінностей. Чисті інвестиції представляють собою суму валових інвестицій, зменшену на суму амортизаційних відрахувань у певному періоді:

Сума чистих інвестицій підприємства у певному періоді = Сума валових інвестицій підприємства в розглянутому періоді - Сума амортизаційних відрахувань підприємства в розглянутому періоді.

Динаміка показника чистих інвестицій відображає характер економічного розвитку підприємства, потенціал формування його прибутку. Якщо сума чистих інвестицій підприємства складає негативний розмір (тобто якщо обсяг валових інвестицій менше суми амортизаційних відрахувань), це свідчить про зниження його виробничого потенціалу та економічної бази формування його прибутку (така ситуація характеризує підприємство, "проїдають свій капітал"). Якщо сума істих інвестицій дорівнює нулю (тобто якщо обсяг валових інвестицій дорівнює сумі амортизаційних відрахувань), то чи означає відсутність економічного зростання підприємства і бази зростання його прибутку, тому що його виробничий потенціал залишається при цьому незмінним (така ситуація характеризує підприємство, "топтач на місці").

І нарешті, якщо сума чистих інвестицій складає позитивну величину (тобто обсяг валових інвестицій перевищує суму амортизаційних відрахувань), це означає, що забезпечується розширене відтворення необоротних операційних активів підприємства і зростання економічної бази формування його прибутку (така ситуація характеризує "зростаюче підприємство" ).

3. Інвестиційна діяльність носить підлеглий характер стосовно до цілей і завдань операційної діяльності підприємства. Незважаючи на те, що окремі форми інвестицій підприємства можуть генерувати на окремих етапах його розвитку більший прибуток, ніж операційна діяльність, головною стратегічною задачею підприємства є розвиток операційної діяльності і забезпечення умов зростання формованої їм операційного прибутку. Інвестиційна діяльність підприємства покликана забезпечувати зростання формування його операційного прибутку в перспективному періоді за двома напрямами: 1) шляхом забезпечення зростання операційних доходів за рахунок збільшення обсягу виробничо-комерційної діяльності (будівництво нових філіалів, розширення обсягу реалізації продукції за рахунок інвестування в нові виробництва і т. п.), 2) шляхом забезпечення зниження питомих операційних витрат (своєчасної заміни фізично зношеного обладнання; оновлення морально застарілих видів виробничих основних засобів і нематеріальних активів тощо).

4. Обсяги інвестиційної діяльності підприємства характеризуються істотною нерівномірністю за окремими періодами. Циклічність масштабів цієї діяльності визначається рядом умов - необхідністю попереднього накопичення фінансових коштів (інвестиційних ресурсів) для початку реалізації окремих великих інвестиційних проектів; використанням сприятливих зовнішніх умов здійснення інвестиційної діяльності (на окремих етапах економічного розвитку країни "інвестиційний клімат" різко знижує ефективність цієї діяльності);

поступовістю формування внутрішніх умов для істотних "інвестиційних ривків" (сформований підприємством потенціал позаоборотних операційних активів має звичайно достатній "запас міцності", тобто має резерви підвищення його виробничого використання до певних меж; лише при досягненні таких меж приріст обсягів операційної діяльності викликає необхідність зростання цих активів).

5. Форми і методи інвестиційної діяльності в набагато меншій мірі залежать від галузевих особливостей підприємства, ніж операційна його діяльність. Цей зв'язок опосередковується тільки об'єктами інвестування. Механізм же цієї діяльності практично ідентичний на підприємствах будь-якої галузевої спрямованості. Це визначається тим, що інвестиційна діяльність підприємства здійснюється переважно в тісному зв'язку з фінансовим ринком (ринком капіталу і ринком грошей), в той час як операційна діяльність здійснюється переважно в конкретних сегментах товарного ринку. 6. Інвестиційної діяльності підприємства присуши свої специфічні види ризиків, що об'єднуються поняттям "інвестиційний ризик". Рівень інвестиційного ризику звичайно значно перевищує рівень операційного (комерційного) ризику. Це пов'язано з тим, що в процесі інвестиційної діяльності ризик втрати капіталу (тобто "катастрофічний ризик") має більшу ймовірність виникнення, ніж у процесі операційної діяльності. Механізм формування рівня інвестиційного прибутку будується в тісному зв'язку з рівнем інвестиційного ризику. 7. Інвестиційний прибуток підприємства в процесі його інвестиційної діяльності формується звичайно зі значним "лагом запізнювання". Це означає, що між витратами інвестиційного капіталу (інвестиційними витратами) та отриманням інвестиційного прибутку проходить звичайно досить великий період часу, що визначає довгостроковий характер цих витрат. Диференціація розміру "лага запізнювання" залежить від форм протікання інвестиційного процесу (рис. 8.1).

Малюнок 8.1. форми протікання процесів інвестування капіталу та отримання інвестиційного прибутку підприємства в часі.

Як видно з наведеного рисунка, при послідовному протіканні інвестиційного процесу інвестиційний прибуток формується відразу ж після завершення інвестування капіталу; при паралельному його протіканні формування інвестиційного прибутку можливо ще до повного завершення процесу інвестування капіталу-при інтервальному його протіканні між періодом завершення інвестування капіталу і формуванням інвестиційного прибутку проходить певний час.

8. У процесі інвестиційної діяльності грошові потоки істотно розрізняються в окремі періоди за своєю спрямованістю. Принципова схема формування грошових потоків у процесі інвестиційної діяльності представлена на малюнку 8.2.

Малюнок 8.2. Принципова схема формування грошових потоків за окремим інвестиційному проекту.

Як видно з наведених даних, протягом окремих періодів сума негативного грошового потоку за інвестиційною діяльністю підприємства може значно перевищувати суму позитивного грошового потоку за нею. Крім того, сума інвестиційного прибутку за окремими періодами має високий рівень коливання.

Різноманіття форм і видів інвестицій, реалізуються підприємством в процесі своєї інвестиційної віяльних, вимагає певної їх класифікації. У процесі управління використанням капіталу інвестиції підприємства класифікуються наступним чином (рис. 8.3.)

1. По об'єктах вкладення капіталу розділяють реальні і фінансові інвестиції підприємства.

• Реальні інвестиції характеризують вкладення капіталу у відтворення основних засобів, в інноваційні нематеріальні активи, у приріст запасів товарно-матеріальних цінностей і в інші об'єкти інвестування, пов'язані із здійсненням операційної діяльності підприємства або поліпшенням умов праці та побуту персоналу.

• Фінансові інвестиції характеризують вкладення капіталу в різні фінансові інструменти, головним чином у цінні папери, з метою отримання доходу.

2. За характером участі в інвестиційному процесі виділяють прямі і непрямі інвестиції підприємства.

• Прямі інвестиції мають на увазі пряму участь інвестора у виборі об'єктів інвестування і вкладенні капіталу. Зазвичай прямі інвестиції здійснюються шляхом безпосереднього вкладення капіталу в статутні фонди інших підприємств. Пряме інвестування здійснюють в основному підготовлені інвестори, що мають досить точну інформацію про об'єкт інвестування і добре знайомі з механізмом інвестування.

• Непрямі інвестиції характеризують вкладення капіталу інвестора, опосередковане іншими особами (фінансовими посередниками).

3. За періодом інвестування капіталу виділяють короткострокові та довгострокові інвестиції підприємства.

• Короткострокові інвестиції характеризують вкладення капіталу на період до одного року. Основу короткострокових інвестицій підприємства становлять його короткострокові фінансові вкладення.

• Довгострокові інвестиції характеризують вкладення капіталу на період більше одного року. Основною формою Довгострокових інвестицій підприємства є його капітальні вкладення у відтворення основних засобів.

Малюнок 8.3. Класифікація інвестицій підприємства за основними ознаками.

4. За рівнем інвестиційного ризику виділяють наступні види інвестицій:

• Безризикові інвестиції. Вони характеризують вкладення коштів у такі об'єкти інвестування, по яких відсутній реальний ризик втрати капіталу або очікуваного доходу і практично гарантоване одержання розрахункової реальної суми інвестиційного прибутку.

• низькоризикові інвестиції. Вони характеризують вкладення капіталу в об'єкти інвестування, ризик за якими значно нижче середньоринкового.

• середньоризикової інвестиції. Рівень ризику по об'єктах інвестування цієї групи приблизно відповідає середньоринкового.

• високоризикових інвестицій. Рівень ризику по об'єктах інвестування цієї групи перевищує середньоринковий.

• Спекулятивні інвестиції. Вони характеризують вкладення капіталу в найбільш ризикові інвестиційні проекти або інструменти інвестування, за якими очікується найвищий рівень інвестиційного доходу.

5. За формами власності інвестованого капіталу розрізняють інвестиції приватні і державні.

• Приватні інвестиції характеризують вкладення засобів фізичних осіб, а також юридичних осіб недержавних форм власності.

• Державні інвестиції характеризують вкладення капіталу державних підприємств, а також коштів державного бюджету різних його рівнів і державних позабюджетних фондів.

6. За регіональної приналежності інвесторів виділяють національні (внутрішні) та іноземні інвестиції.

• Національні або внутрішні інвестиції характеризують вкладення капіталу резидентами (юридичними або фізичними особами) даної країни в об'єкти (інструменти) інвестування на її території.

• Іноземні інвестиції характеризують вкладення капіталу нерезидентами (юридичними або фізичними особами) в об'єкти (інструменти) інвестування даної країни.

Наведена класифікація інвестицій підприємства відображає лише найбільш суттєві їх ознаки і надалі викладі буде поглиблена в розрізі окремих видів інвестицій.