Управління використанням капіталу

Управління грошових потоків капіталу і оптимізація грошових потоків капіталу

У системі управління грошовими потоками капіталу найбільш важлива роль відводиться процесу їх оптимізації.

Оптимізація грошових потоків капіталу являє собою процес вибору найкращих форм їх організації на підприємстві з урахуванням умов та особливостей здійснення його господарської діяльності.

Основними цілями оптимізації грошових потоків капіталу підприємства є:

• забезпечення збалансованості обсягів грошових потоків;

• забезпечення синхронності формування грошових потоків у часі;

• забезпечення зростання чистого грошового потоку підприємства.

Основними об'єктами оптимізації виступають:

• позитивний грошовий потік;

• негативний грошовий потік;

• залишок грошових активів;

• чистий грошовий потік.

Найважливішою передумовою здійснення оптимізації грошових потоків є вивчення факторів, що впливають на їх обсяги та характер формування у часі. Ці чинники можна підрозділити на зовнішні і внутрішні. Система основних факторів, що впливають на формування грошових потоків підприємства, наведена на малюнку 12.1. Характер впливу розглянутих факторів використовується в процесі оптимізації грошових потоків капіталу підприємства.

Основу оптимізації грошових потоків капіталу підприємства складає забезпечення збалансованості обсягів позитивного і негативного їх видів.

ФAKTOPИ ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА
-► ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ
Кон'юнктура товарного ринку
Кон'юнктура фінансового ринку
Система оподаткування підприємств
Усталена практика кредитування постачальників і покупців продукції
Система здійснення розрахункових операцій господарюючих суб'єктів
Доступність фінансового кредиту
Можливість залучення коштів безоплатного цільового фінансування
-►ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ
Життєвий цикл підприємства
Тривалість операційного циклу
Сезонність виробництва та реалізації продукції
Невідкладність інвестиційних програм
Амортизаційна політика підприємства
Коефіцієнт операційного левериджу
Фінансовий менталітет власників і менеджерів підприємства


Малюнок 12.1. Система основних факторів, що впливають на формування грошових потоків підприємства.

На результати господарської діяльності підприємства негативний вплив роблять як дефіцитний, так і надлишковий грошові потоки.

• Негативні наслідки дефіцитного грошового потоку виявляються у зниженні ліквідності і рівня платоспроможності підприємства, зростанні простроченої кредиторської заборгованості постачальникам сировини і матеріалів, підвищення частки простроченої заборгованості за отриманими фінансовими кредитами, затримки виплати заробітної плати (з відповідним зниженням рівня продуктивності праці персоналу), зростанні тривалості фінансового циклу, а в кінцевому рахунку - в зниженні рентабельності використання власного капіталу та активів підприємства.

• Негативні наслідки надлишкового грошового потоку виявляються у втраті реальної вартості тимчасово не використовуваних грошових коштів від інфляції, втрати потенційного доходу від невикористаної частини грошових активів у сфері короткострокового їх інвестування, що в кінцевому підсумку також негативно позначається на рівні рентабельності активів і власного капіталу підприємства.

Методи оптимізації дефіцитного грошового потоку

залежать від характеру цієї дефіцитності - короткостроковій або довгостроковій.

• Збалансованість дефіцитного грошового потоку в короткостроковому періоді досягається шляхом використання "Системи прискорення - уповільнення платіжного обороту" (або "Системи Лідс енд легс"). Суть цієї системи полягає в розробці на підприємстві організаційних заходів щодо прискорення залучення грошових коштів та уповільнення їх виплат.

• Прискорення залучення грошових коштів у короткостроковому періоді може бути досягнуто за рахунок наступних заходів:

• збільшення розміру цінових знижок за готівку з реалізованої покупцям продукції;

• забезпечення часткової або повної передоплати за вироблену продукцію, що користується високим попитом на ринку;

• скорочення термінів надання товарного (комерційного) кредиту покупцям;

• прискорення інкасації простроченої дебіторської заборгованості;

використання сучасних форм рефінансування дебіторської заборгованості - обліку векселів, факторингу, форфейтингу;

• прискорення інкасації платіжних документів покупців продукції (часу перебування їх в дорозі, в процесі реєстрації, в процесі зарахування грошей на розрахунковий рахунок тощо).

• Уповільнення виплат коштів у короткостроковому періоді може бути досягнуто за рахунок наступних заходів:

• використання флоута для уповільнення інкасації власних платіжних документів (механізм дії флоута було розглянуто раніше);

• збільшення за погодженням з постачальниками термінів надання підприємству товарного (комерційного) кредиту;

• заміни придбання довгострокових активів, що вимагають оновлення, на їх оренду (лізинг);

• реструктуризації портфеля отриманих фінансових кредитів шляхом переведення короткострокових їх видів у довгострокові.

Слід зазначити, що "Система прискорення - уповільнення платіжного обороту", вирішуючи проблему збалансованості обсягів дефіцитного грошового потоку в короткостроковому періоді (і відповідно підвищуючи рівень абсолютної платоспроможності підприємства), створює певні проблеми зростання дефіцитності цього потоку в наступних періодах. Тому паралельно з використанням механізму цієї системи повинні бути розроблені заходи щодо забезпечення збалансованості дефіцитного грошового потоку в довгостроковому періоді.

• Зростання обсягу позитивного грошового потоку в довгостроковому періоді може бути досягнуто за рахунок наступних заходів:

• залучення стратегічних інвесторів з метою збільшення обсягу власного капіталу;

• додаткової емісії акцій;

• залучення довгострокових фінансових кредитів;

• продажу частини (чи всього обсягу) фінансових інструментів інвестування;

• продажу (або здачі в оренду) не використовуваних видів основних засобів.

• Зниження обсягу негативного грошового потоку в довгостроковому періоді може бути досягнуто за рахунок наступних заходів:

• скорочення обсягу і складу реальних інвестиційних програм;

• відмови від фінансового інвестування;

• зниження суми постійних витрат підприємства.

Методи оптимізації надлишкового грошового потоку підприємства пов'язані із забезпеченням росту його інвестиційної активності. У системі цих методів можуть бути використані:

• збільшення обсягу розширеного відтворення операційних позаоборотних активів;

• прискорення періоду розробки реальних інвестиційних проектів та початку їх реалізації;

• здійснення регіональної диверсифікації операційної діяльності підприємства;

• активне формування портфеля фінансових інвестицій;

• дострокове погашення довгострокових фінансових кредитів.

У системі оптимізації грошових потоків підприємства важливе місце належить їхній збалансованості в часі. Це пов'язано з тим, що незбалансованість позитивного і негативного грошових потоків у часі створює для підприємства ряд фінансових проблем. Досвід показує, що результатом такої незбалансованості навіть при високому рівні формування чистого грошового потоку є низька ліквідність цього потоку (а відповідно і низький рівень абсолютної платоспроможності підприємства) в окремі періоди часу. При досить високій тривалості таких періодів для підприємства виникає серйозна загроза банкрутства.

У процесі оптимізації грошових потоків підприємства в часі вони попередньо класифікуються за такими ознаками:

1) за рівнем "нейтралізації" (термін, що означає спроможність грошового потоку певного виду змінюватися у часі) грошові потоки поділяються на піддаються і не піддаються зміні. Прикладом грошового потоку першого виду є лізингові платежі, період яких може бути встановлений за погодженням сторін. Прикладом грошового потоку другого виду є податкові платежі, термін сплати яких не може бути підприємством порушений;

2) за рівнем передбачуваності грошові потоки поділяються на цілком передбачувані і недостатньо передбачувані (абсолютно непередбачувані грошові потоки в системі їх оптимізації не розглядаються).

Об'єктом оптимізації виступають передбачувані грошові потоки, що піддаються зміни у часі. У процесі оптимізації грошових потоків у часі використовуються два основні методи - вирівнювання і синхронізація.

• Вирівнювання грошових потоків спрямовано на згладжування їхніх обсягів у розрізі окремих інтервалів розглянуто періоду часу. Цей метод оптимізації дозволяє усунути в певній мірі сезонні і циклічні розходження у формуванні грошових потоків (як позитивних, так і негативних), оптимізуючи паралельно середні залишки грошових коштів та підвищуючи рівень абсолютної ліквідності. Результати цього методу оптимізації грошових потоків у часі оцінюються за допомогою середньоквадратичного відхилення або коефіцієнта варіації, які в процесі оптимізації повинні знижуватися.

• Синхронізація грошових потоків заснована на кореляції позитивного і негативного їх видів. У процесі синхронізації повинно бути забезпечено підвищення рівня кореляції між цими двома видами грошових потоків. Результати цього методу оптимізації грошових потоків у часі оцінюються за допомогою коефіцієнта кореляції, який у процесі оптимізації повинен прагнути до значення "1".

Коефіцієнт кореляції позитивного і негативного грошових потоків у часі розраховується за наступною формулою:де Ккдп- коефіцієнт кореляції позитивного і негативного грошових потоків у часі;

Рп.о- прогнозовані ймовірності відхилення грошових потоків від їх середнього значення в плановому періоді;

ПДПі - варіанти сум позитивного грошового потоку в окремих інтервалах планового періоду;

ПДП-середня сума позитивного грошового потоку в одному інтервалі планового періоду;

ОДПі- варіанти сум від'ємного грошового потоку в окремих інтервалах планового періоду;

ОДП-середня сума негативного грошового потоку в одному інтервалі планового періоду;

о ПДП; оОДП-- середньоквадратичне (стандартне) відхилення сум грошових потоків (відповідно - позитивного і негативного).

Заключним етапом оптимізації є забезпечення умов максимізації чистого грошового потоку підприємства. Зростання чистого грошового потоку забезпечує підвищення темпів економічного розвитку підприємства на принципах самофінансування, знижує залежність цього розвитку від зовнішніх джерел формування фінансових ресурсів, забезпечує приріст ринкової вартості підприємства.

Підвищення суми чистого грошового потоку підприємства може бути забезпечене за рахунок здійснення наступних основних заходів:

• зниження суми постійних витрат;

• зниження рівня змінних витрат;

• здійснення ефективної податкової політики, що забезпечує зниження рівня сумарних податкових виплат;

• здійснення ефективної цінової політики, що забезпечує підвищення рівня прибутковості операційної діяльності;Де КДчдп - коефіціент достатності чистого грошового потоку капіталу підприємства в розглянутому періоді.

ЧДП-сума чистого грошового потоку підприємства в розглянутому періоді;

ОД - сума виплат основного боргу по довго-і короткострокових кредитах і позиках підприємства;

Зтм - сума приросту запасів товарно-матеріальних цінностей у складі оборотних активів підприємства;

Ду - сума дивідендів (відсотків), виплачених власниками підприємства (акціонерами) на вкладений капітал (акції, паї тощо)

• Коефіцієнт ліквідності грошового потоку капіталу підприємства. Для його розрахунку використовується наступна формула:

Коефіцієнт ліквідності грошового потоку капіталу підприємства в розглянутому періоді = Сума валового позитивного грошового потоку капіталу підприємства в розглянутому періоді / Сума валового негативного грошового потоку капіталу підприємства в розглянутому періоді.

• Коефіцієнт ефективності грошового потоку капіталу підприємства. Для його розрахунку використовується наступна формула:

Коефіцієнт ефективності грошового потоку підприємства в розглянутому періоді = Сума чистого грошового потоку підприємства в розглянутому періоді / Сума валового негативного грошового потоку підприємства в розглянутому періоді.

• Коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку підприємства. Цей показник розраховується за такою формулою:

Коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку в аналізованому періоді = (Сума чистого грошового потоку підприємства в розглянутому періоді - Сума дивідендів (відсотків), сплачених власникам підприємства (акціонерам) на вкладений капітал (акції, паї тощо)) - (Сума приросту реальних інвестицій підприємства (у всіх їхніх формах) в аналізованому періоді Сума приросту довгострокових фінансових інвестицій підприємства в розглянутому періоді)

Результати оптимізації грошових потоків капіталу отримують своє відображення в системі планів формування і використання грошових коштів у майбутньому періоді.