Управління використанням капіталу

Планування грошових потоків капіталу

Планування грошових потоків капіталу охоплює два основних види - поточне планування, в процесі якого розробляється план надходження і витрачання грошових коштів, і оперативне планування, в процесі якого розробляється система платіжних календарів за відповідними видами руху грошових коштів.

План надходження та витрачання грошових коштів

розробляється на майбутній рік у помісячному розрізі з тим, щоб забезпечити облік сезонних коливань грошових потоків підприємства. Він складається з окремих видів господарської діяльності і по підприємству в цілому. Враховуючи, що низка вихідних передумов розробки цього плану носять слабо-прогнозованим характер, він складається зазвичай у варіантах - "оптимістичному", "реалістичному" і "песимістичному". Крім того, розробка цього плану носить різноманітний характер і по використовуваних методів розрахунку окремих його показників.

Основною метою розробки плану надходження та витрачання грошових коштів є прогнозування в часі валового та чистого грошових потоків підприємства в розрізі окремих видів його господарської діяльності та забезпечення постійної платоспроможності на всіх етапах планового періоду.

План надходження та витрачання грошових коштів розробляється на підприємстві в такій послідовності:

• На першому етапі прогнозується надходження і витрачання грошових коштів з операційної діяльності підприємства, так як ряд результативних показників цього плану є вихідною передумовою розробки інших складових його частин.

• На другому етапі розробляються планові показники надходження і витрачання грошових коштів з інвестиційної діяльності підприємства (з урахуванням чистого грошового потоку з операційної його діяльності).

• На третьому етапі розраховуються планові показники надходження і витрачання грошових коштів з фінансової діяльності підприємства, яка покликана забезпечити джерела зовнішнього фінансування операційної та інвестиційної його діяльності в майбутньому періоді.

• На четвертому етапі прогнозуються валовий і чистий грошові потоки, а також динаміка залишків грошових коштів по підприємству в цілому.

I. Прогнозування надходження і витрачання грошових коштів з операційної діяльності підприємства здійснюється двома основними способами: 1) виходячи з планованого обсягу реалізації продукції; 2) виходячи з запланованої цільової суми чистого прибутку.

1. При прогнозуванні надходження і витрачання грошових коштів з операційної діяльності виходячи з планованого обсягу реалізації продукції розрахунок окремих показників плану здійснюється в такій послідовності (рис. 12.2).

• Визначення планового обсягу реалізації продукції базується на розробленій виробничій програмі (плані виробництва продукції), що враховує потенціал відповідного товарного ринку. Такий підхід дозволяє пов'язувати плановий обсяг реалізації продукції з ресурсним потенціалом підприємства і рівнем його використання, а також ємністю відповідного товарного ринку. Базовим показником розрахунку планової суми реалізації продукції виступає в цьому випадку планований обсяг виробництва товарної продукції. Модель розрахунку планового обсягу реалізації продукції має такий вигляд:

Плановий обсяг реалізації продукції в аналізованому періоді (місяці) = Сума запасів готової продукції на початок планованого періоду + Сумарний обсяг виробництва готової товарної продукції в розглянутому плановому періоді - Сума запасів готової продукції на коней розглянутого періоду.

1Визначення планового обсягу реалізації продукції
2 Розрахунок планового коефіцієнта інкасації дебіторської заборгованості
3 Розрахунок планової суми надходження грошових коштів від реалізації продукції
4Визначення планової суми операційних витрат по виробництву і реалізації продукції
5 Розрахунок планової суми податкових платежів, виплачується за рахунок доходу (що входять у ціну продукції)
6Розрахунок планової суми валового прибутку підприємства по операційній діяльності
7Розрахунок планової суми податків, що сплачуються за рахунок прибутку
8Розрахунок планової суми чистого прибутку підприємства по операційній діяльності
9Розрахунок планової суми витрачання грошових коштів з операційної діяльності
10 Розрахунок планової суми чистого грошового потоку


Малюнок 12.2. Послідовність розрахунку окремих показників при прогнозуванні надходження і витрачання грошових коштів виходячи з планованого обсягу реалізації продукції.

Плановий обсяг реалізації продукції диференціюється в розрізі реалізації за готівку і з наданням товарного (комерційного) кредиту з урахуванням сформованої господарської практики.

• Розрахунок планового коефіцієнта інкасації дебіторської заборгованості здійснюється виходячи з фактичного його рівня в звітному періоді з урахуванням намічуваних заходів щодо зміни політики надання товарного (комерційного) кредиту.

• Розрахунок планової суми надходження грошових коштів від реалізації продукції здійснюється за наступною формулою:

Планова сума надходження грошових коштів від реалізації продукції в аналізованому періоді = Плановий обсяг реалізації продукції за готівку в аналізованому періоді +(Обсяг реалізації продукції в кредит у поточному періоді Коефіцієнт поточної інкасації дебіторської заборгованості, виражений десятковим дробом)

ума раніше не інкасованого залишку дебіторської заборгованості (підлягає інкасації в плановому.

Розрахований показник планової суми надходження грошових коштів від реалізації продукції характеризує планований обсяг позитивного грошового потоку підприємства по операційній діяльності.

• Визначення планової суми операційних витрат по виробництву і реалізації продукції є одним з найбільш трудомістких етапів прогнозування грошових потоків підприємства. У його основі лежить калькулювання собівартості окремих видів продукції (виробничої та повної). До складу планової собівартості конкретного виду продукції включаються всі прямі і непрямі витрати на її виробництво і реалізацію.

У найбільш загальному вигляді планова сума сукупних операційних витрат підприємства може бути представлена наступним розрахунковим алгоритмом:

де Озп - планова сума операційних витрат по виробництву і реалізації продукції;

ПЗпі - планова сума прямих витрат на виробництво одиниці продукції;

ОПЗпі-планова сума загальновиробничих (непрямих) витрат на виробництво одиниці продукції;

ОПпі - планований обсяг виробництва конкретних видів продукції в натуральному вираженні;

Зрпі- планова сума витрат на реалізацію одиниці продукції;

ОРпі - планований обсяг реалізації конкретних видів продукції в натуральному вираженні;

ОХЗп - планова сума загальногосподарських витрат підприємства (адміністративно-управлінських витрат по підприємству в цілому).

• Розрахунок планової суми податкових платежів, що сплачуються за рахунок доходу (що входять у ціну продукції), здійснюється виходячи з планованого обсягу реалізації окремих видів продукції і відповідних ставок податку на додану вартість, акцизного збору та інших аналогічних податків.

• Розрахунок планової суми валового прибутку підприємства по операційній діяльності проводиться за такою формулою:

Планова сума валового прибутку підприємства по операційній діяльності в розглянутому періоді = Плановий обсяг реалізації продукції в аналізованому періоді - Планова сума операційних витрат по виробництву і реалізації продукції - Планова сума податкових платежів, що сплачуються за рахунок доходу (що входять у ціну продукції).
де НВп- планова сума податків, що сплачуються за рахунок прибутку;

ВПп - планова сума валового прибутку підприємства по операційній діяльності;

Нп - ставка податку на прибуток, у відсотках;

Нпп - сума інших податків і зборів, що сплачуються за рахунок прибутку.

• Розрахунок планової суми чистого прибутку підприємства по операційній діяльності провадиться за формулою:

Планова сума чистого прибутку підприємства по операційній діяльності в розглянутому періоді = Планова сума валового прибутку підприємства по операційній діяльності в розглянутому періоді - Планова сума податків, що сплачуються за рахунок прибутку.

• Розрахунок планової суми витрачання грошових коштів з операційної діяльності здійснюється за наступною формулою:

Планова сума витрачання грошових коштів з операційної діяльності в розглянутому періоді = Планова сума операційних витрат по виробництву і реалізації продукції+ Планова сума податків і зборів, що сплачуються за рахунок доходу (що входять у ціну продукції) +Планова сума податків, що сплачуються за рахунок прибутку - Планова сума амортизаційних відрахувань від основних засобів і нематеріальних активів.

Розрахований показник планової суми витрачання грошових коштів характеризує планований обсяг негативного грошового потоку підприємства по операційній діяльності.

• Розрахунок планової суми чистого грошового потоку може бути здійснено за будь-якого з розглянутих нижче алгоритмів:

Планова сума чистого грошового потоку підприємства в розглянутому періоді = Планова сума чистого прибутку підприємства по операційній діяльності + Планова сума амортизаційних відрахувань від основних засобів і нематеріальних активів;

або

Планова сума чистого грошового потоку підприємства в розглянутому періоді = Планова сума надходження грошових коштів від реалізації продукції - Планова сума витрачання грошових коштів з операційної діяльності.

2. При прогнозуванні надходження і витрачання грошових коштів з операційної діяльності виходячи з запланованої цільової суми чистого прибутку розрахунок окремих показників плану здійснюється в такій послідовності (рис. 12.3).

• Визначення планової цільової суми чистого прибутку підприємства являє собою найбільш складний етап у системі прогнозних розрахунків грошових потоків. Цільова сума чистого прибутку являє собою планову потребу у фінансових ресурсах, які формуються за рахунок цього джерела, що забезпечує реалізацію цілей розвитку підприємства в майбутньому періоді. Розрахунок цільової суми чистого прибутку підприємства ведеться в розрізі окремих елементів майбутньої потреби, склад яких представлений на малюнку 12.4.

Результати прогнозних розрахунків цільової суми чистого прибутку підприємства в розрізі перерахованих елементів дозволяють не тільки сформувати вихідну базу планування його грошових потоків, але й визначити внутрішні пропорції подальшого її використання.

Малюнок 12.3. Послідовність розрахунку окремих показників при прогнозуванні надходження і витрачання грошових коштів виходячи з запланованої цільової суми чистого прибутку.

• Розрахунок планової цільової суми валового прибутку підприємства здійснюється за наступною формулою:

Цільова сума валового прибутку підприємства в розглянутому періоді = Цільова сума чистого прибутку підприємства в розглянутому періоді / (1 - Підсумок ставка податку на прибуток та інших податків, що сплачуються за рахунок прибутку, виражена десятковим дробом).

Малюнок 12.4. Склад основних елементів розрахунку цільової суми чистого прибутку підприємства.

• Розрахунок планової суми податків, що сплачуються за рахунок прибутку, здійснюється за формулою:

Планова сума податків, що сплачуються за рахунок прибутку = Цільова сума валового прибутку підприємства в розглянутому періоді - Цільова сума чистого прибутку підприємства в розглянутому періоді.

• Визначення планової суми операційних витрат по виробництву і реалізації продукції при цьому методі прогнозування носить узагальнений характер, так як припускає, що виробнича програма під цільову суму прибутку ще не сформована. Спрощений алгоритм здійснення таких розрахунків має наступний вигляд:

Планова сума операційних витрат по виробництву і реалізації продукції в аналізованому періоді = Фактична сума постійних операційних витрат в аналогічному попередньому періоді +Фактична сума змінних операційних витрат в аналогічному попередньому періоді (Планова цільова сума валового операційного прибутку підприємства / Фактична сума валового операційного прибутку підприємства в аналогічному попередньому періоді ).

У складі планових операційних витрат окремою позицією відображається сума амортизаційних відрахувань.

• Розрахунок планової суми надходження грошових коштів від реалізації продукції здійснюється за наступною формулою:

Планова сума надходження грошових коштів від реалізації продукції в аналізованому періоді = (Планова цільова сума валового операційного прибутку підприємства Планова сума операційних витрат по виробництву і реалізації продукції в аналізованому періоді) / (1 - Підсумок ставка податку на додану вартість і других податків і зборів, що сплачуються за рахунок доходів, виражена десятковим дробом.

• Розрахунок планової суми податків платежів, оплачуваних за рахунок доходу (що входять у ціну продукції), здійснюється за наступною формулою:

Планова сума податків і зборів, виплачується за рахунок доходу (входять в ціну продукції) = Планова сума надходження грошових коштів від реалізації продукції в аналізованому періоді - Планова сума операційних витрат по виробництву і реалізації продукції в аналізованому періоді - Планова цільова сума валової операційним прибутком підприємства.

• Розрахунок планової суми витрачання грошових коштів з операційної діяльності ґрунтується на планових операційних витратах підприємства (без суми амортизаційних відрахувань) і плановій сумі податків і зборів, оплачуваних за рахунок доходів та прибутку (формула цього розрахунку розглянута раніше).

• Розрахунок планової суми чистого грошового потоку ґрунтується на раніше розглянутих алгоритмах. Цей показник може бути визначений шляхом підсумовування цільової суми чистого прибутку і амортизаційних відрахувань або як різниця між сумою надходження і витрачання грошових коштів у планованому періоді.

ІІ. Прогнозування надходження і витрачання грошових коштів з інвестиційної діяльності здійснюється методом прямого рахунку. Основою здійснення цих розрахунків є:

1. Програма реального інвестування, що характеризує обсяг вкладення грошових коштів в розрізі окремих здійснюваних або намічаються до реалізації інвестиційних проектів.

2. Проектований до формування портфель довгострокових фінансових інвестицій. Якщо такий портфель на підприємстві вже сформований, то визначається необхідна сума грошових коштів для забезпечення його приросту або обсяг реалізації інструментів довгострокових фінансових інвестицій.

3. Передбачувана сума грошових надходжень від реалізації основних засобів і нематеріальних активів. В основу цього розрахунку має бути покладено план їх оновлення.

4. Прогнозований розмір інвестиційного прибутку. Так як прибуток від завершених реальних інвестиційних проектів, що вступили в стадію експлуатації, показується у складі операційного прибутку підприємства, у цьому розділі прогнозується розмір прибутку тільки за довгостроковими фінансовими інвестиціями - дивідендах і відсоткам до отримання.

Розрахунки узагальнюються в розрізі позицій, передбачених стандартом звіту про рух грошових коштів підприємства з інвестиційної діяльності.

III. Прогнозування надходження і витрачання грошових коштів з фінансової діяльності здійснюється методом прямого рахунку на основі потреби підприємства в зовнішньому фінансуванні, визначеної за окремим її елементам (алгоритми розрахунку цієї потреби розглянуті раніше). Основою здійснення цих розрахунків є:

1. Намічений обсяг додаткової емісії власних акцій або залучення додаткового пайового капіталу. У план надходження грошових коштів включається тільки та частина додаткової емісії акцій, яка може бути реалізована в конкретному майбутньому періоді.

2. Намічений обсяг залучення довгострокових та короткострокових фінансових кредитів і позик у всіх їхніх формах (залучення та обслуговування товарного кредиту, а також короткостроковій внутрішньої кредиторської заборгованості відображається грошовими потоками по операційній діяльності).

3. Сума очікуваного надходження коштів у порядку безоплатного цільового фінансування. Ці показники включаються до плану на основі затверджених державного бюджету або відповідних бюджетів інших державних і недержавних органів (фондів, асоціацій тощо).

4. Сума передбачених для виплати в плановому періоді основного боргу по довгострокових і короткострокових фінансових кредитів і позик. Розрахунок цих показників здійснюється на основі конкретних кредитних договорів підприємства з банками або іншими фінансовими інститутами (відповідно до умов амортизації основного боргу).

5. Передбачуваний обсяг дивідендних виплат акціонерам (відсотків на пайовий капітал). В основі цього розрахунку лежить планована сума чистого прибутку підприємства і здійснювана ним дивідендна політика.

Розрахунки узагальнюються в розрізі позицій, передбачених стандартом звіту про рух грошових коштів підприємства з фінансової діяльності.

План надходження та витрачання грошових коштів, розроблений на майбутній рік з розбивкою по місяцях, дає лише загальну основу управління грошовими потоками підприємства. Разом з тим, високий динамізм цих потоків, їх залежність від безлічі факторів короткострокової дії визначають необхідність розробки планового фінансового документа, що забезпечує щоденне управління надходженням і витрачанням грошових коштів підприємства. Таким плановим документом виступає платіжний календар.

Платіжний календар, що розробляється на підприємстві в різноманітних варіантах, є найефективнішим і надійним інструментом оперативного управління його грошовими потоками. Він дозволяє вирішувати такі основні завдання:

• звести прогнозні варіанти плану надходження та витрачання грошових коштів ("оптимістичний", "реалістичний", "песимістичний") до одного реальному завданням щодо формування грошових потоків підприємства в рамках одного місяця;

• в максимально можливою мірою синхронізувати позитивний і негативний грошові потоки, підвищивши тим самим ефективність грошового обороту підприємства;

• забезпечити пріоритетність платежів підприємства за критерієм їх впливу на кінцеві результати його фінансової діяльності;

• у максимальному ступені забезпечити необхідну абсолютну ліквідність грошового потоку підприємства, тобто його платоспроможність в рамках короткострокового періоду;

• включити керування грошовими потоками в систему оперативного контролінгу (а відповідно і поточного моніторингу) фінансової діяльності підприємства.

Основною метою розробки платіжного календаря (у всіх його варіантах) є встановлення конкретних термінів надходження грошових коштів і платежів підприємства та їх доведення до конкретних виконавців у формі планових завдань. З урахуванням цієї мети платіжний календар визначають іноді як "план платежів точної дати".

Найбільш поширеною формою платіжного календаря, яка у процесі оперативного планування грошових потоків підприємства, є його побудову в розрізі двох розділів:

1) графіка майбутніх платежів;

2) графіка майбутніх надходжень грошових коштів.

Однак якщо запланований вид грошового потоку носить односторонній характер (тільки позитивний або тільки негативний), платіжний календар розробляється у формі одного відповідного розділу.

Часовий графік платежів диференціюється в платіжному календарі зазвичай в щоденному розрізі, хоча окремі види цього планового документа можуть мати й іншу періодичність - щотижневу або щодекади (якщо така періодичність не робить істотного впливу на хід здійснення грошового обороту підприємства або викликана невизначеністю термінів платежів).

Види платіжного календаря диференціюються в рамках підприємства в розрізі окремих видів господарської діяльності, а також у розрізі різних типів центрів відповідальності (структурних одиниць і підрозділів).

1. У системі оперативного управління грошовими потоками по операційній діяльності підприємства основними видами платіжного календаря є наступні:

• Податковий платіжний календар. Цей плановий документ розробляється по підприємству в цілому і містить зазвичай тільки один розділ - "графік податкових платежів" (поворотні платежі за податковими перерахунках грошових коштів включаються зазвичай в календар інкасації дебіторської заборгованості). У складі цього платіжного календаря відображаються суми всіх видів податків, зборів та інших податкових платежів, що перераховуються підприємством до бюджетів всіх рівнів і в позабюджетні фонди. Календарною датою сплати обирається, як правило, останній день встановленого терміну перерахування податкових платежів кожного виду.

• Календар інкасації дебіторської заборгованості. Цей вид платіжного календаря розробляється зазвичай по підприємству в цілому (хоча при наявності спеціалізованого підрозділу - кредитного відділу - він може охоплювати групу платежів тільки цього центру відповідальності). За поточної дебіторської заборгованості платежі включаються в календар в сумах і терміни, передбачені відповідними договорами (контрактами) з контрагентами. За простроченої дебіторської заборгованості ці платежі включаються в даний плановий документ на основі попереднього узгодження сторін. Календар інкасації дебіторської заборгованості містить тільки один розділ - "графік надходження грошових коштів". З метою відображення реального грошового обороту підприємства датою надходження грошових коштів вважається день їх зарахування на розрахунковий рахунок підприємства (це дозволяє виключити період флоута в розрахунках з дебіторами).

• Календар обслуговування фінансових кредитів. Відповідно до діючої міжнародної практики складання звітності та прогнозування грошових потоків обслуговування фінансових кредитів відображається у складі операційної (а не фінансової) діяльності підприємства. Це пов'язано з тим, що відсотки за кредит, лізингові платежі та інші витрати підприємства по обслуговуванню фінансового кредиту входять до складу собівартості продукції і відповідно впливають на розмір формованої операційного прибутку.

Зазначений календар розробляється в цілому по підприємству і містить лише один розділ - "графік виплат, пов'язаних з обслуговуванням фінансового кредиту". Суми і дати виплат включаються в платіжний календар відповідно до умов кредитних (лізингових) договорів.

• Календар виплат заробітної плати. Такий платіжний календар розробляється зазвичай на підприємствах, що застосовують багатоступінчастий графік виплат заробітної плати працівникам різних структурних одиниць (філій, цехів тощо). Терміни таких виплат встановлюються на основі колективного трудового договору або індивідуальних трудових контрактів, а суми платежів - виходячи зі штатного розкладу і розробленої відповідного кошторису витрат. Зазначений платіжний календар містить зазвичай один розділ - "графік виплат заробітної плати".

• Календар (бюджет) формування виробничих запасів розробляється зазвичай для відповідних центрів витрат (структурних підрозділів, що здійснюють матеріально-технічне забезпечення виробництва). До складу платежів цього календаря входять зазвичай вартість закуповуваних сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, а також витрати по транспортуванню і страхування в процесі перевезення. Якщо формуються виробничі запаси потребують спеціальних режимів зберігання (охолодження, газового середовища тощо), то даний вид платіжного календаря може відображати і витрати з їх зберігання. Зазначений календар містить лише один розділ - "графік платежів, пов'язаних з формуванням виробничих запасів". Суми і дати цих платежів встановлюються відповідно до договорів з контрагентами або планами закупівлі товарно-матеріальних цінностей. Зазвичай у складі цих платежів відбивається і погашення кредиторської заборгованості підприємства за розрахунками з постачальниками.

• Календар (бюджет) управлінських витрат. У складі цього бюджету відображаються платежі по закупівлі канцелярського приладдя; комп'ютерних програм і засобів оргтехніки, що не входять до складу необоротних активів; витрати на відрядження; поштово-телеграфні витрати та інші витрати, пов'язані з управлінням підприємством (крім витрат на оплату праці адміністративно управлінського персоналу, відображаються у календарі виплат заробітної плати).

Даний вид платіжного календаря містить лише один розділ - "графік платежів по загальногосподарського керування". Сума платежів цього календаря визначається відповідною кошторисом, а дати їх здійснення - за погодженням з відповідними службами управління.

• Календар (бюджет) реалізації продукції. Ця форма платіжного календаря розробляється звичайно в розрізі центрів доходів або центрів прибутку підприємства. Зазначений платіжний календар містить два розділи - "графік надходження платежів за реалізовану продукцію" і "графік витрат, що забезпечують реалізацію продукції". У першому розділі відображаються надходження грошових коштів при готівкових розрахунках за продукцію (якщо даний центр відповідальності контролює інкасацію дебіторської заборгованості за розрахунками з покупцями, то в першому розділі відображається і цей вид надходження грошових коштів). У другому розділі відображаються витрати на маркетинг, зміст збутової мережі, рекламу і т.п.

2. У системі оперативного управління грошовими потоками по інвестиційній діяльності підприємства основними видами платіжного календаря є наступні:

• Календар (бюджет) формування портфеля довгострокових фінансових інвестицій. Цей вид оперативного планового документа складається з двох розділів - "графіка витрат на придбання різних довгострокових фінансових інструментів інвестування" (акцій, довгострокових облігацій і т.п.) і "графіка надходження дивідендів і відсотків за довгостроковими фінансовими інструментами інвестиційного портфеля". Показники першого розділу в рамках загального кошторису витрат встановлюються за погодженням з відповідними інвестиційними менеджерами, а показники другого розділу - відповідно до умов емісії окремих фінансових інструментів портфеля.

• Календар (капітальний бюджет) реалізації програми реальних інвестицій складається по підприємству в цілому, якщо не здійснюються великомасштабні інвестиції за окремо розробленим інвестиційним проектам. У цьому виді оперативного фінансового плану містяться показники двох розділів - "графік капітальних витрат" (витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів) та "графік надходження інвестиційних ресурсів" (в розрізі окремих їх джерел). Приблизна форма розробки цього календаря (бюджету) за складом позицій розглянуто раніше.

• Календар (капітальний бюджет) реалізації окремих інвестиційних проектів складається, як правило, в розрізі відповідних центрів відповідальності підприємства (центрів інвестицій). Його структура аналогічна попередньому увазі календаря з обмеженням грошових потоків рамками лише одного інвестиційного проекту. 3. У системі оперативного управління грошовими потоками з фінансової діяльності підприємства можуть розроблятися такі види платіжного календаря:

• Календар (бюджет) емісії акцій. Цей вид платіжного календаря має два різновиди - якщо він розробляється до початку продажу акцій на первинному фондовому ринку, то включає лише один розділ: "графік платежів, що забезпечують підготовку емісії акцій", якщо ж він розробляється для періоду здійснюваної продажу акцій, то в його складі містяться показники двох розділів: "графіка надходження грошових коштів від емісії акцій" і "графіка платежів, що забезпечують продаж акцій" (комісійна винагорода інвестиційним брокерам, витрати на інформацію тощо).