Управління використанням капіталу

Сутність і класифікація ризиків використання капіталу підприємства

Використання капіталу у всіх його формах і видах діяльності пов'язане з численними ризиками, ступінь впливу яких на результати господарської діяльності підприємств суттєво зростає з переходом до ринкової економіки. Ризики, пов'язані з використанням капіталу, складають основу загального портфеля фінансових ризиків підприємства.

Характеризуючи сутність ризику використання капіталу підприємства, слід зазначити, що він є однією з найбільш складних категорій, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності. Цій категорії притаманні такі характеристики (рис. 14.1).

1. Економічна природа. Ризик використання капіталу проявляється у сфері економічної діяльності підприємства, прямо пов'язаний з її прибутковістю та економічними втратами в процесі господарювання. З урахуванням перерахованих економічних форм свого прояву ризик використання капіталу підприємства характеризується як категорія економічна, займаючи певне місце в системі економічних категорій, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності.

Малюнок 14.1. Основні характеристики категорії ризику використання капіталу.

Він є складовою частиною більш загальної економічної категорії - фінансовий ризик підприємства.

2. Об'єктивність прояви. Ризик використання капіталу є об'єктивним явищем в функціонуванні будь-якого підприємства, він супроводжує практично всі види господарських операцій та всі напрями його господарської діяльності. Хоча ряд параметрів цього ризику залежать від суб'єктивних управлінських рішень, об'єктивна природа його прояви залишається незмінною.

3. Імовірність реалізації. Ймовірносно категорії ризику використання капіталу виявляється в тому, що ризикове подія може відбутися, а може і не відбутися в процесі здійснення господарської діяльності підприємства. Ступінь цієї ймовірності визначається дією як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів, однак імовірнісна природа цього ризику є постійною його характеристикою.

4. Невизначеність наслідків. Ця характеристика ризику використання капіталу визначається недетерміновістю його фінансових результатів, в першу чергу, рівня прибутковості здійснюваних господарських операцій. Очікуваний рівень результативності господарських операцій може коливатися в залежності від виду та рівня ризику в досить значному діапазоні. Іншими словами, ризик використання капіталу може супроводжуватися як суттєвими фінансовими втратами для підприємства, так і формуванням додаткових його доходів.

5. Очікувана несприятливість наслідків. Хоча, як було зазначено вище, наслідки прояву ризику використання капіталу можуть характеризуватися як негативними, так і позитивними показниками результативності господарської діяльності, цей ризик у господарській практиці характеризується і вимірюється рівнем можливих несприятливих наслідків. Це пов'язано з тим, що ряд вкрай негативних наслідків цього ризику визначають втрату не лише доходу, але і капіталу підприємства, що приводить його до банкрутства (тобто до незворотних негативних наслідків для його діяльності).

6. Варіабельність рівня. Рівень ризику використання капіталу, властивий тій чи іншої фінансової операції або певного виду господарської діяльності підприємства, не є незмінним. Перш за все, він суттєво варіює в часі, тобто залежить від тривалості здійснення фінансової операції, тому що фактор часу надає самостійне вплив на рівень даного ризику (проявляючи через рівень ліквідності вкладеного капіталу, невизначеність Руху ставки позичкового відсотка на фінансовому ринку і т.п.). Крім того, показник рівня ризику використання капіталу значно варіює під впливом численних об'єктивних і суб'єктивних факторів, які знаходяться у постійній динаміці.

7. Суб'єктивність оцінки. Незважаючи на об'єктивну природу ризику використання капіталу як економічного явища, основний оціночний його показник - рівень ризику - носить суб'єктивний характер. Ця суб'єктивність, тобто нерівнозначність оцінки даного об'єктивного явища, визначається різним рівнем повноти та достовірності інформаційної бази, кваліфікації менеджерів, їх досвіду у сфері ризик-менеджменту та іншими факторами.

Розглянуті характеристики категорії ризику використання капіталу дозволяють наступним чином сформулювати його поняття:

Під ризиком використання капіталу підприємства розуміється ймовірність виникнення несприятливих фінансових наслідків у формі втрати доходу або капіталу в ситуації невизначеності умов здійснення його господарської діяльності.

Ризики використання капіталу підприємства характеризуються великим різноманіттям та з метою здійснення ефективного управління ними класифікуються за такими основними ознаками (рис. 14.2).

1. За видами. Цей класифікаційна ознака ризиків використання капіталу є основним параметром їх диференціації в процесі управління. Характеристика конкретного виду ризику одночасно дає уявлення про генеруючому його факторі, що дозволяє "прив'язати" оцінку ступеня ймовірності виникнення та розміру можливих фінансових втрат по даному виду ризику до динаміки відповідного фактора. Видова різноманітність ризиків використання капіталу в класифікаційної їх системі представлено в найбільш широкому діапазоні. При цьому слід зазначити, що поява нових господарських технологій, використання нових фінансових інструментів та інші інноваційні фактори будуть відповідно породжувати і нові види цих ризиків.

На сучасному етапі до числа основних видів ризиків використання капіталу підприємства належать наступні:

КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
ЗА ВИДАМИРизик неплатоспроможності
Податковий ризик
Інвестиційний ризик
Інфляційний ризик
Процентний ризик
Валютний ризик
Депозитний ризик
Кредитний ризик
Інші види ризиків
ПО ХАРАКТЕРНОМУ ОБ'ЄКТУРизик окремої фінансової операції
Ризик різних видів господарської діяльності
Ризик господарської діяльності підприємства в цілому
ЗА СУКУПНІСТЮ ДОСЛІДЖУВАНИХ ІНСТРУМЕНТІВ Індивідуальний ризик
Портфельний ризик
З КОМПЛЕКСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯПростий ризик
Складний ризик
ПО ДЖЕРЕЛАХ

ВИНИКНЕННЯ
Зовнішній або систематичний ризик
Внутрішній або несистематичний ризик
ПО ФІНАНСОВИМ

НАСЛІДКАМ
Ризик, що тягне тільки економічні потер
Ризик, що тягне упущену вигоду
Ризик, що тягне як економічні втрати, так і додаткові доходи
ПО ХОРОКТЕРУ ПРОЯВИ В ЧАСІПостійний ризик
Тимчасовий ризик
ЗА РІВНЕМ ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ Допустимий ризик
Критичний ризик
Катастрофічний ризик
ПО МОЖЛИВОСТІ

ПЕРЕДБАЧЕННЯ
Прогнозований ризик
Непрогнозований ризик
ПО МОЖЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ Ризики, що страхуються
Ризики, що не страхуються


Малюнок 14.2. Класифікація ризиків використання капіталу підприємства за основними ознаками.

• Ризик неплатоспроможності (або ризик незбалансованої ліквідності) підприємства. Цей ризик генерується зниженням рівня ліквідності активів, що фінансуються оборотним капіталом, що породжує розбалансованість позитивного і негативного грошових потоків підприємства в часі. За своїми фінансовими наслідків цей вид ризику відноситься до числа найбільш небезпечних.

• Інвестиційний ризик. Він характеризує можливість виникнення фінансових втрат в процесі здійснення інвестиційної діяльності підприємства. Відповідно до видів цієї діяльності поділяються і види інвестиційного ризику - ризик реального інвестування і ризик фінансового інвестування. Всі розглянуті види ризиків використання капіталу, пов'язаних із здійсненням інвестиційної діяльності, належать до так званих "складним ризикам", підрозділяються в свою чергу на окремі їх підвиди. Так, наприклад, у складі ризику реального інвестування можуть бути виділені ризики несвоєчасної підготовки інвестиційного проекту; несвоєчасного завершення проектно-конструкторських робіт; несвоєчасного закінчення будівельно-монтажних робіт; несвоєчасного відкриття фінансування по інвестиційному проекту; втрати інвестиційної привабливості проекту у зв'язку з можливим зниженням його ефективності і т.п. Так як всі підвиди інвестиційних ризиків пов'язані з можливою втратою капіталу підприємства, вони також включаються в групу найбільш небезпечних ризиків.

• Інфляційний ризик. В умовах інфляційної економіки він виділяється в самостійний вид фінансових ризиків. Цей вид ризику характеризується можливістю знецінення реальної вартості капіталу (у формі фінансових активів підприємства), а також очікуваних доходів від здійснення господарських операцій в умовах інфляції. Оскільки цей вид ризику в сучасних умовах має постійний характер і супроводжує практично всі господарські операції підприємства, у фінансовому менеджменті йому приділяється постійна увага.

• Процентний ризик. Він полягає в непередбаченій зміні процентної ставки на фінансовому ринку (як депозитної, так і кредитної).

Причиною виникнення даного виду ризику (якщо елімінувати раніше розглянуту інфляційну його складову) є: зміна кон'юнктури фінансового ринку під впливом державного регулювання, зростання або зниження пропозиції вільних грошових ресурсів та інші фактори. Негативні фінансові наслідки цього виду ризику проявляються в інвестиційній діяльності підприємства при вкладенні капіталу в боргові інструменти фінансового ринку.

• Валютний ризик. Цей вид ризику властивий підприємствам, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність (імпортують сировину, матеріали і напівфабрикати і експортують готову продукцію). Він проявляється в недоотриманні передбачених доходів в результаті безпосереднього впливу зміни обмінного курсу іноземної валюти, що використовується у зовнішньоекономічних операціях підприємства, на очікувані грошові потоки від цих операцій. Так, імпортуючи сировину і матеріали, підприємство програє від підвищення обмінного курсу відповідної іноземної валюти по відношенню до національної. Зниження цього курсу визначає фінансові втрати підприємства при експорті готової продукції.

• Депозитний ризик. Цей ризик відображає можливість неповернення депозитних вкладів (непогашення депозитних сертифікатів). Він зустрічається відносно рідко і пов'язаний з неправильною оцінкою і невдалим вибором комерційного банку для здійснення депозитних операцій підприємства. Проте випадки реалізації депозитного ризику зустрічаються не тільки в нашій країні, але і в країнах з розвиненою ринковою економікою.

• Кредитний ризик. Він має місце в господарській діяльності підприємства при наданні їм товарного (комерційного) або споживчого кредиту покупцям. Формою його прояву є ризик неплатежу або несвоєчасного розрахунку за відпущену продукцію в кредит готову продукцію, а також перевищення розрахункового розміру бюджету з інкасування боргу.

• Податковий ризик. Цей вид ризику втрати капіталу має ряд проявів: ймовірність введення нових видів податків і зборів на здійснення окремих аспектів господарської діяльності; можливість збільшення рівня діючих ставок податків і зборів; зміна строків і умов здійснення окремих податкових платежів; ймовірність відміни діючих податкових пільг у сфері господарської діяльності підприємства.

Будучи для підприємства непередбачуваним (про це свідчить сучасна вітчизняна фіскальна політика), він робить істотний вплив на результати його господарської діяльності.

• Інші види ризиків. Група інших ризиків використання капіталу досить велика, але за ймовірністю виникнення або рівнем фінансових втрат вона не настільки значуща для підприємств, як розглянуті вище. До них належать ризики стихійних лих та інші аналогічні "форс-мажорні ризики", які можуть призвести не тільки до втрати передбачуваного доходу, але й частини активів підприємства (основних засобів; запасів товарно-матеріальних цінностей), ризик несвоєчасного здійснення розрахунково-касових операцій ( пов'язаний з невдалим вибором обслуговуючого комерційного банку); ризик криміногенний та інші.

2. За характеризується об'єкта виділяють наступні групи ризиків використання капіталу:

• ризик окремої фінансової операції. Він характеризує в комплексі весь спектр видів ризиків використання капіталу, притаманних певній фінансової операції (наприклад, ризик властивий придбання конкретної акції);

• ризик різних видів господарської діяльності (наприклад, ризик інвестиційної чи кредитної діяльності підприємства);

• ризик господарської діяльності підприємства в цілому. Комплекс різних видів ризиків, властивих господарської діяльності підприємства, визначається специфікою організаційно-правової форми його функціонування, співвідношенням основного та оборотного капіталу і т.п.

3. За сукупністю досліджуваних інструментів ризики використання капіталу поділяються на наступні групи:

• індивідуальний ризик. Він характеризує сукупний ризик, властивий окремим фінансовим інструментам;, портфельний ризик. Він характеризує сукупний ризик, властивий комплексу однофункціональні фінансових інструментів, об'єднаних в портфель (наприклад, ризик кредитного портфеля підприємства, ризик його інвестиційного портфеля і т.п.).

4. За комплексності дослідження виділяють наступні групи ризиків використання капіталу:

• простий ризик. Він характеризує вид фінансового ризику, який не розчленовується на окремі його підвиди. Прикладом такого простого ризику є ризик інфляційний;

• складний ризик. Він характеризує вид ризику, який складається з комплексу розглянутих його підвидів. Прикладом такого складного ризику є ризик інвестиційний (наприклад, ризик інвестиційного проекту).

5. За джерелами виникнення виділяють такі групи ризиків використання капіталу:

• зовнішній, систематичний або ринковий ризик (всі терміни визначають цей ризик як незалежний від діяльності підприємства). Цей вид ризику характерний для всіх учасників господарської діяльності і всіх видів фінансових операцій. Він виникає при зміні окремих стадій економічного циклу, зміні кон'юнктури фінансового ринку й у ряді інших аналогічних випадків, на які підприємство в процесі своєї діяльності вплинути не може. До цієї групи ризиків можуть бути віднесені інфляційний ризик, процентний ризик, валютний ризик, податковий ризик і частково інвестиційний ризик (при зміні макроекономічних умов інвестування);

• внутрішній, несистематичний або специфічний ризик (всі терміни визначають цей ризик використання капіталу як залежить від діяльності конкретного підприємства). Він може бути пов'язаний з некваліфікованим фінансовим менеджментом, неефективною структурою активів і капіталу, надмірної прихильністю до ризикових (агресивним) господарськими операціями з високою нормою прибутку, недооцінкою господарських партнерів та іншими аналогічними факторами, негативні наслідки яких значною мірою можна запобігти за рахунок ефективного управління цими ризиками.

Розподіл ризиків використання капіталу на систематичний і несистематичний є однією з важливих вихідних передумов теорії управління ризиками.

6. За фінансових наслідків всі ризики підрозділяються на такі групи:

• ризик, що тягне тільки економічні втрати. При цьому виді ризику фінансові наслідки можуть бути тільки негативними (втрата доходу чи капіталу);

• ризик, що тягне упущену вигоду. Він характеризує ситуацію, коли підприємство в силу сформованих об'єктивних і суб'єктивних причин не може здійснити заплановану господарську операцію (наприклад, при зниженні кредитного рейтингу підприємство не може отримати необхідний кредит і використовувати позитивний ефект фінансового левериджу);

• ризик, що тягне як економічні втрати, так і додаткові доходи. У літературі цей вид ризику часто називається "спекулятивним ризиком", так як він зв'язується із здійсненням спекулятивних (агресивних) фінансових операцій. Однак цей термін (в такій ув'язці) представляється не зовсім точним, тому що даний вид ризику властивий не тільки спекулятивним фінансовим операціям (наприклад, ризик реалізації реального інвестиційного проекту, прибутковість якого в експлуатаційній стадії може бути нижче або вище розрахункового рівня).

7. За характером прояву у часі виділяють дві групи ризиків використання капіталу:

• постійний ризик. Він характерний для всього періоду здійснення господарської операції і пов'язаний з дією постійних факторів. Прикладом такого ризику є процентний ризик, валютний ризик і т.п.

• тимчасовий ризик. Він характеризує ризик, що носить перманентний характер, що виникає лише на окремих етапах здійснення господарської операції. Прикладом такого виду ризику є ризик неплатоспроможності ефективно функціонуючого підприємства.

8. За рівнем фінансових втрат ризики використання капіталу поділяються на наступні групи:

• допустимий ризик. Він характеризує ризик, фінансові втрати за яким не перевищують розрахункової суми прибутку по здійснюваній господарської операції;

• критичний ризик. Він характеризує ризик, фінансові втрати за яким не перевищують розрахункової суми валового доходу по здійснюваній господарської операції;

• катастрофічний ризик. Він характеризує ризик, фінансові втрати за яким визначаються частковою або повною втратою власного капіталу (цей вид ризику може супроводжуватися втратою і позикового капіталу).

9. По можливості передбачення ризики використання капіталу поділяються на наступні дві групи:

• прогнозований ризик. Він характеризує ті види ризиків, які пов'язані з циклічним розвитком економіки, зміною стадій кон'юнктури фінансового ринку, передбачуваним розвитком конкуренції і т.п. Передбачуваність таких ризиків носить відносний характер, так як прогнозування з 100%-ним результатом надійності виключає розглядається явище з категорії ризиків. Прикладом прогнозованих ризиків даного типу є інфляційний ризик, процентний ризик і деякі інші їх види (природно, мова йде про прогнозування ризику в короткостроковому періоді);

• непрогнозований ризик. Він характеризує види ризиків, що відрізняються повної непередбачуваністю прояви. Прикладом таких ризиків виступають ризики форс-мажорної групи, податковий ризик і деякі інші.

Відповідно до цього класифікаційною ознакою ризики використання капіталу поділяються також на регульовані і нерегульовані в рамках підприємства.

10. По можливості страхування ризики використання капіталу поділяються також на дві групи:

• Ризики, що страхуються. До них належать ризики, які можуть бути передані в порядку зовнішнього страхування відповідним страховим організаціям (відповідно до номенклатури ризиків, прийнятих ними до страхування);

• Ризики, що не страхуються. До них відносяться ті їх види, по яких відсутня пропозиція відповідних страхових продуктів на фінансовому ринку.

Склад ризиків цих розглянутих двох груп дуже рухливий і пов'язаний не тільки з можливістю їх прогнозування, але й з ефективністю здійснення окремих видів страхових операцій в конкретних економічних умовах при сформованих формах державного регулювання страхової діяльності.

З огляду на економічну нестабільність розвитку країни, ранню стадію життєвого циклу багатьох створених в останнє десятиліття підприємств, а відповідно і переважно агресивний менталітет їхніх керівників і фінансових менеджерів, можна констатувати, що прийняті ними ризики використання капіталу відрізняються великою різноманітністю і досить високим рівнем у порівнянні з портфелем цих ризиків у підприємств, що функціонують у країнах з розвиненою ринковою економікою.