Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства (2017р.)

1.3. Аналіз валового прибутку

Показник «валовий прибуток» (різниця між виручкою від реалізації продукції та змінними витратами) широко застосовується в практиці зарубіжних фірм і дедалі ширшого застосування набуває в умовах становлення ринкової економіки на підприємствах України. Цей показник використовується для оцінки виконання програми виробництва; зіставляючи валовий прибуток з чистим прибутком, можна вивчити структуру витрат підприємства.

Валовий прибуток — це перевищення обсягу реалізованої продукції над змінними витратами. Відомо, що для підприємства змінні витрати — це витрати, які змінюються у зв’язку із зміною обсягів виробництва. Термін «валовий прибуток» є скороченим варіантом терміна «валовий прибуток, що забезпечує покриття постійних витрат і одержання прибутку».

Валовий прибуток складається з таких статей:

1. Виручка від продажів.

2. За вирахуванням змінної частини собівартості реалізованої продукції.

3. Валовий прибуток виробника.

4. За вирахуванням змінних торгових та адміністративних витрат.

5. Валовий прибуток.

6. За вирахуванням постійних витрат.

7. Чистий прибуток.

Наприклад, для розрахунку валового прибутку є такі дані:

• продажна ціна продукції 6 грн.;

• загальний обсяг продажів 520 000 шт.;

• рівень запасів на початок звітного періоду 40 000;

• рівень запасів на кінець звітного періоду 60 000;

• змінні витрати на виготовлення одного виробу 4 грн.;

• змінні торгові витрати на продаж 1 грн. 20 коп.

• постійні витрати виробництва 200 000;

• торгові та адміністративні витрати 80 000.

За цими даними необхідно визначити:

А. Кількість виробів за певний період часу:

• обсяг продажів 520 000 шт;

• запаси на кінець звітного періоду 60 000 шт;

• необхідна кількість товару 580 000 шт;

• за мінусом запасів на початок звітного періоду 40 000 шт;

• виробництво 540 000 шт.

Б. Валовий прибуток:

• виручка від продажу (520 000  6) = 3 120 000;

• за вирахуванням змінної частини собівартості продукції, що реалізуватиметься;

а) запаси на початок звітного періоду (40 000  4) = 160 000;

б) змінна частина собівартості випущеної продукції (540 000  4) = = 2 160 000;

в) змінна частина собівартості товару (580 000  4) = 2 320 000;

г) за вирахуванням запасів на кінець звітного періоду (60 000  4) = 240 000.

Всього: 2 080 000.

Валовий прибуток виробника — 1 040 000. За вирахуванням змінних торгових та адміністративних витрат (520 000  1,20) = 624 000.

Валовий прибуток — 416 000. За вирахуванням фіксованих витрат:

а) накладні витрати — 200 000;

б) торгові та адміністративні витрати — 80 000.

Всього: 280 000.

Чистий прибуток — 136 000.

Основним показником, який характеризує валовий прибуток, є коефіцієнт валового прибутку, який визначається за формулою:

Валовий прибуток  100 / Обсяг реалізованої продукції

Цей показник визначає ступінь, на який підприємство може збільшити прибуток шляхом зниження накладних витрат. Якщо, наприклад, коефіцієнт валового прибутку 50%, то можна зробити висновок, що продажна ціна в два рази більша, ніж ціна виробництва.

Зміна коефіцієнта валового прибутку може бути результатом таких причин:

Збільшення або зменшення обсягу продажів.

Збільшення або зменшення собівартості реалізованої продукції (наприклад, в результаті збільшення торгових знижок, інфляції, економії матеріалів та інше).

Підвищення або зниження цін збуту (наприклад, в результаті інфляції, конкуренції, підвищення чи зниження знижок та інше).

Зміна класифікації витрат (незіставлюваність).

Після аналізу загальної суми валового прибутку необхідно ознайомитися з порядком визначення валового прибутку на одиницю продукції. Валова виручка від реалізації одиниці продукції розраховується шляхом помноження продажної ціни продукції на кількість реалізованих одиниць. При збільшенні обсягу реалізації продукції на одиницю виручка збільшується на однакову чи постійну суму, а змінні витрати збільшуються на постійну величину.

Таким чином, різниця між продажною ціною та змінними витратами на кожну одиницю продукції також повинна бути постійною величиною. Ця різниця між продажною ціною та змінними затратами і є валовим прибутком на одиницю продукції.

Наприклад, якщо одиниця продукції продається за 15 грн., а змінні витрати становлять 9 грн., то валовий прибуток на одиницю продукції дорівнюватиме 6 грн. Якщо обсяг реалізації 1000 одиниць, то загальна сума валового прибутку дорівнюватиме 6000 грн.

Отже, за наведеними даними валовий прибуток можна обчислити так.:

• виручка від реалізації (1000  15) = 15 000;

• змінні витрати (1000  9) = 9000 (відраховуються);

• валовий прибуток — 6 000.

Аналіз валового прибутку потрібен керівництву підприємства при вирішенні цілого ряду питань, пов’язаних із підвищенням прибутку підприємства. Це стосується перш за все вибору продажної ціни.

Наприклад, підприємство випускає одне найменування продукції.

Змінні витрати на одиницю продукції 4 грн.

Постійні витрати 42000 грн

При ціні 10 грн. попит буде на 8000 одиниць, а коли знизити ціну виробу до 9 грн., то попит зросте до 12000 одиниць, але постійні витрати збільшаться до 48000 грн. Виходячи з цих даних, необхідно розрахувати:

Розрахунковий прибуток при кожній продажній ціні.

Точку беззбитковості при кожній продажній ціні.

Обсяг реалізації, необхідний для досягнення планового прибутку в сумі 3000 грн. при кожній із двох цін.

І. Виходячи з наведеної інформації, необхідно побудувати таку аналітичну таблицю:Отже, валовий прибуток виявиться значно вищим у тому разі, коли підприємство продаватиме свою продукцію дешевше (9 грн.).

ІІ. Відомо, що для забезпечення беззбитковості валовий прибуток повинен бути рівним постійним витратам. При цьому точка беззбитковості визначається відношенням суми постійних витрат до величини валового прибутку на одиницю продукції:

Точка беззбитковості при ціні 10 грн.: 42000 / 6 = 7000 одиниць.

Точка беззбитковості при ціні 9 грн.: 48000 / 5 = 9600 одиниць.

ІІІ. Загальна величина валового прибутку, необхідного для досягнення планового прибутку в сумі 3000 грн., дорівнює сумі постійних витрат і планового прибутку:

При ціні 10 грн. = (42000 + 3000) / 6 = 7500 одиниць.

При ціні 9 грн. = (48000 + 3000) / 5 = 10200 одиниць.

Аналіз валового прибутку провадиться не лише при виборі кращої продажної ціни, а і при виборі оптимальної технології виробництва продукції, в умовах, коли одна технологія дає низькі змінні витрати і високі постійні, а друга — навпаки, більш високі змінні витрати на одиницю продукції з більш низькими постійними витратами.

Розглянемо таку виробничу ситуацію, коли підприємство продає продукцію по 40 грн. за одиницю і розраховує продати 15000 одиниць.

Існує дві технології виробництва цієї продукції:

Перша технологія трудомістка, змінні витрати на одиницю продукції становлять 28 грн. Постійні витрати — 100000 грн.

Друга технологія передбачає обладнання, яке значно зменшує трудомісткість, змінні витрати на одиницю продукції становлять 16 грн. Постійні витрати — 250000 грн.

За наведеними даними необхідно розрахувати, яка з технологій дозволить одержати більш високий прибуток.