Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства (2017р.)

2.4. Експрес-аналіз бухгалтерської звітності

Метою експрес-аналізу є наочна і нескладна за часом виконання та трудомісткістю алгоритмів, що реалізуються, оцінка фінансового добробуту і динаміки розвитку підприємства. Експрес-аналіз виконується в три етапи:

підготовчий;

попередній огляд бухгалтерської звітності;

аналіз бухгалтерської звітності.

Експрес-аналіз здійснюється в основному за даними балансу форми 1.

Мета першого етапу — переконатися в тому, що баланс готовий до читання. Для цього проводиться проста лічильна перевірка балансу за формальними ознаками і по суті. На цьому етапі необхідно перевірити правильність заповнення граф, наявність усіх необхідних реквізитів, підписи відповідальних осіб, наявність всіх необхідних форм і додатків, перевірка валюти балансу і всіх проміжних підсумків і т. д

На другому етапі необхідно ознайомитися з пояснювальною запискою до звіту, оцінити тенденції основних показників діяльності, якісну модифікацію в майновому і фінансовому становищі підприємства.

Основний етап в експрес-аналізі — це третій етап, тобто безпосередній аналіз балансу і інших форм бухгалтерської звітності. На цьому етапі здійснюється розрахунок коефіцієнтів, що характеризують фінансовий стан підприємства.

Всі показники, що характеризують фінансово-господарську діяльність підприємства, можна розбити на дві групи :

1. Оцінка стану і динаміки економічного потенціалу підприємства. Ця група включає в себе:

І) Оцінку майнового стану підприємства. Її можна одержати, визначивши:

а) суму господарських засобів, що знаходяться в розпорядженні підприємства (це підсумок (валюта) балансу);

в) вартість основних засобів (форма 1);

с) коефіцієнт зносу основних засобів — знос основних / вартість основних засобів 100%.

2. Оцінку фінансового стану підприємства. Його характеризують основні показники.

1. Сума власних засобів підприємств, що визначається:

– власний капітал + довгострокові зобов’язання – основні засоби та інші позаоборотні активи.

2. Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів. Він розраховується: залучений капітал / власний капітал.

3. Коефіцієнт покриття, який розраховується: поточні активи/ поточні зобов’язання.

4. Наявність в балансі «хворих» статей:

а) збитки (форма 1);

б) кредити і позики, не погашені вчасно (форма 1).

II. Оцінка результативності фінансово-господарської діяльності

1) Оцінка прибутковості:

а) прибуток (форма 2);

б) рентабельність продукції, % (прибуток від реалізації / виручка від реалізації 100%);

в) рентабельність основної діяльності, в % (прибуток від реалізації / затрати на виробництво продукції 100%).

2) Оцінка динамічності:

а) темпи зростання виручки (валового доходу) від реалізації, % (форма 2 в динаміці);

б) темпи зростання прибутку % (форма 2 в динаміці).

3) Оцінка ефективного використання економічного потенціалу:

а) рентабельність активів % (балансовий прибуток / середній власний капітал) 100%.

4) Оцінка ринкової та інвестиційної активності:

а) цінність акції (ринкова ціна акції / доход на акцію);

б) рентабельність акції (дивіденд, що виплачується по акції / ринкова ціна акції);

в) коефіцієнт котирування акції (ринкова ціна акції /книжна (облікова ціна акції).

Експрес-аналіз всіх перелічених показників здійснюється в динаміці, розраховуються і визначаються темпи зміни цих показників. Перелічені показники аналізуються також і при проведенні більш змістовного аналізу фінансового стану, методика якого розглядатиметься нижче. Експрес-аналіз може здійснюватися і за допомогою персональних комп’ютерів. Застосовується проста система аналітичних таблиць, що розміщуються на екрані дісплею, їх послідовний перегляд даватиме повну інформацію про фінансовий стан підприємства. Це можуть бути:

1) господарські засоби підприємства (величина господарських засобів, основні засоби, нематеріальні активи, оборотні кошти);

2) основні засоби підприємства та їх структура (вартість основних фондів, в т. ч. активної частини за первісною та остаточною вартістю, коефіцієнти зносу і відновлення);

3) структура і динаміка оборотних коштів (підсумок розділу ІІ і ІІІ активів балансу).

4) основні результати господарської діяльності підприємства (даються в динаміці: обсяг реалізації, прибуток, рентабельність, фондовіддача);

5) ефективність використання фінансових ресурсів (містить показники % всього фінансових ресурсів, в т. ч. власних, залучених ресурсів, рентабельність власних фінансових ресурсів і т. ін.).

Основні результати експрес-аналізу бухгалтерського балансу і супутньої звітності можна оформити по-різному — у вигляді сукупності показників, короткого текстового звіту, серії аналітичних таблиць та інше.