Ринок цінних паперів (1998)

9.2. Реєстрація емісії цінних паперів

Порядок реєстрації цінних паперів обумовлений законом України «Про цінні папери і фондову біржу».

Реєстрація випуску цінних паперів має бути проведена не пізніше ніж за 30 днів з моменту подачі заявки з доданням необхідних документів:

— заяви про реєстрацію цінних паперів;

— засвідченої копії протоколу рішення про випуск цінних паперів;

— нотаріально засвідченої копії статуту емітента, зразка бланка цінного паперу, сертифіката іменного цінного паперу;

— підтверджених аудитором балансу, звіту про фінансові результати та їх використання, довідки про фінансовий стан за останній повний фінансовий рік;

— копії свідоцтва про державну реєстрацію акціонерного товариства.

Реєстрація випуску цінних паперів або інформація про їх випуск не може вважати гарантією вартості цих цінних паперів.

Емітент має право на випуск цінних паперів з моменту реєстрації їх випуску та надання реєстраційного номера Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Після реєстрації випуску цінних паперів емітенту видається Свідоцтво, яке є підставою для придбання бланків цінних паперів або для їх друкування.

За безпаперового випуску цінних паперів емітент після реєстрації повинен оформити та розмістити глобальний сертифікат в одному з локальних депозитаріїв. Глобальні сертифікати зберігаються у локальних депозитаріях постійно з обов’язковим коригуванням у разі зміни номінальної вартості цінних паперів.

Емітенту може бути відмовлено у реєстрації інформації про випуск цінних паперів. Підстави для відмови:

— невідповідність умов випуску цінних паперів чинному законодавству;

— неповнота інформації про випуск цінних паперів або її невідповідність вимогам законодавчих актів;

— невідповідність фінансово-економічного стану емітента таким вимогам: беззбитковість протягом останніх трьох років; відсутність заборгованості кредиторам і по платежах у бюджет; відсутність повністю оплаченого статутного фонду.

Після реєстрації випуску цінних паперів емітент має право замовити виготовлення бланків цінних паперів. Потім, за результатами розміщення емітент видає:

власникам цінних паперів, що випущені в паперовій формі, — бланки чи інші сертифікати;

власникам цінних паперів, що випущені в безпаперовій формі, — виписку з реєстру.

Загальний реєстр випуску цінних паперів ведеться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Акції можуть бути видані одержувачу (покупцю) тільки після повної оплати їх вартості.

Оплата цінних паперів

Цінні папери оплачуються в гривнях, іноземній валюті (у випадках, передбачених статутом акціонерного товариства), або передачею майна. Незалежно від форми оплати вартість цінного паперу виражається в гривнях.

Підприємства можуть купувати цінні папери за рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків та відсотків за банківський кредит.

Акції купують: за створення акціонерного товариства — на підставі договору з його засновниками; за додаткового випуску акцій у зв’язку із збільшенням статутного фонду — на підставі договору з товариством.

Облігації всіх видів можуть бути придбані громадянами лише за рахунок їхніх особистих коштів.

Права та обов’язки щодо цінних паперів виникають з моменту їх передачі емітентом або вповноваженою ним особою покупцю.

Розірвання договору за первинного розміщення

У разі, коли особа купила цінні папери до опублікування інформації про зміни в господарській діяльності емітента, що впливають на вартість цінних паперів або розмір доходу від них, можна протягом 15 днів з моменту публікації цієї інформації розірвати договір в односторонньому порядку.

У разі розірвання договору емітент зобов’язаний, на вимогу названої особи, відшкодувати їй витрати і можливі збитки, зв’язані з передплатою або купівлею цінних паперів.

Емітент у разі невиконання умов передплати на цінні папери зобов’язаний повернути передплатникам на їх вимогу всі одержані від них кошти зі сплатою відсотків за весь строк їх утримання.

Емітент несе відповідальність за відшкодування збитків, завданих недостовірною інформацією про цінні папери.

Особа, що передплатила акції, має право вимагати повернення їй сплаченої частки вартості акцій також у випадку порушення строку скликання установчих зборів.

Корпоративні операції

Емітент має право у випадках, передбачених чинним законодавством, змінити умови випуску цінних паперів, а саме: строк їх анулювання, номінальну вартість, вид тощо. Ці операції, які стосуються або всього випуску цінних паперів, або його частини, і зв’язані з анулюванням, дробленням, консолідацією та конвертацією іменних цінних паперів, називаються корпоративними.

Конвертація цінних паперів — це переведення цінних паперів одного виду або форми випуску в інший вид (форму випуску), що здійснюється за рішенням відповідного органу управління емітента або згідно із зареєстрованим проспектом емісії. Як правило, конвертація відбувається, коли в умовах випуску емітент вказує, що через певний термін цінні папери можуть бути обмінені на інші. Поширеними є випадки, коли емітент випускає облігації чи привілейовані акції, які потім інвестори можуть обміняти за пільговим курсом на акції з правом голосу.

Консолідація цінних паперів — зменшення загальної кількості цінних паперів випуску відповідно до заданого коефіцієнта з одночасним пропорційним збільшенням їх номінальної вартості. Операція консолідації не змінює сумарної номінальної вартості цінних паперів даного випуску. Емітенти користуються консолідацією для зменшення кількості цінних паперів та зменшення обсягу робіт для обслуговування їхнього обігу. Зважаючи на невеликі номінали акцій підприємств, створених у процесі приватизації, операції консолідації в Україні в майбутньому наберуть масового характеру.

Дроблення цінних паперів — зменшення номінальної вартості цінних паперів даного випуску діленням на визначений уповноваженим органом емітента коефіцієнт дроблення, коли сумарна номінальна вартість цінних паперів даного випуску не змінюється. Цінні папери дроблять, як правило, для підвищення їх ліквідності та залучення дрібних інвесторів. За дроблення курси цінних паперів мають тенденцію до підвищення.

Емітент має право, крім випадків, обумовлених чинним законодавством або умовами емісії, викупити свої емітовані цінні папери. Умови анулювання цінних паперів, тобто припинення їх існування, є різними для різних видів цінних паперів.

Оскільки акції є безстроковими цінними паперами, то вони можуть бути анульовані тільки після їх викупу акціонерним товариством чи у разі припинення існування товариства. Викуплені акції мають бути продані чи анульовані у строк не більший за один рік.

Порядок викупу облігацій всіх видів, крім цільових, визначається при їхньому випуску. Облігації, як правило, є строковими і автоматично погашаються в обумовлений строк чи в окремо вказаний емітентом термін.

Рішення про здійснення корпоративних операцій з емітованими цінними паперами приймаються органами управління емітента відповідно до їх компетенції та фіксуються Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку, які підтверджують реєстрацію зміни умов емісії іменних цінних паперів.