Управління проектами

12.2. Команда проекту

Підвищення складності проектів, використання нових технологій вимагають створення комплексних команд. Вони складаються з різних спеціалістів, які працюють поруч один з одним.

Команда проекту — це певна чисельність людей, які працюють разом для досягнення спільної мети. Вони безпосередньо працюють над здійсненням проекту і підпорядковані керівникові (менеджеру) проекту.

Команда проекту створюється на період реалізації проекту і після його завершення розпускається.Робота у команді може поєднати людей таким чином, що вони підвищать продуктивність своєї праці, не втрачаючи своєї індивідуальності (наприклад оркестр). Командна робота має синергічний ефект, коли опрацьовуються різні пропозиції, надається конструктивна допомога одним членам команди з боку інших, що сприяє досягненню більш високих результатів.

Переваги групової роботи:

Командна робота — це інструмент, який забезпечує підтримку й успіх управління.

Команда може оновлюватись і відновлюватись самостійно через добір людей у міру вибуття окремих членів.

Команда створює «банк» колективного набутого досвіду, інформації, правил, які можна передавати новим членам.

Багато людей досягають більшого успіху, працюючи у команді, ніж самотужки.

Синергізм команди генерує більший вихід, ніж сума індивідуальних внесків.

Що дає робота у команді кожному індивідуумові:

Задовольняє соціальну потребу належати чомусь або бути частиною групи.

Сприяє формуванню самооцінки в процесі аналізу своїх стосунків у групі.

Дає можливість одержати підтримку для досягнення своєї певної мети (за допомогою обміну ідеями, конструктивної критики, альтернативних пропозицій тощо).

Розподіляє ризик між членами команди.

Створює «психологічний дім».

Складність і комплексність завдань з управління реалізацією проектів вимагає високої технічної компетентності, володіння великими обсягами економічних, правових, управлінських знань, тому створення професійної проектної команди — це необхідна умова ефективної роботи над проектом. Для команди проекту необхідною є наявність у її членів комбінації взаємодоповнюючих навичок трьох категорій:

технічні і функціональні, тобто професійні, навички;

навички вирішення проблем і прийняття рішень;

навички міжособистісного спілкування.

Цілі створення проектної команди:

Удосконалення розподілу робіт. Поєднати навички, уміння, здібності і відповідно до часу розподілити між членами їхні завдання.

Управління і контроль за роботою. Робота кожного з групи організується і контролюється іншими членами.

Вирішення проблем і прийняття рішень. Це завжди легше зробити, поєднуючи вміння, здібності, обізнаність групи людей.

Перевірка і затвердження рішень. Перевірити реальність рішення, яке сприймалось ззовні, або затвердити таке рішення.

Зв’язок та інформування з метою передачі рішень або необхідної інформації тим, хто має це знати.

Накопичення ідей, інформації, порад.

Координація і зв’язок між функціональними підрозділами.

Підвищення відповідальності й залученості членів команди, створення середовища, яке сприяє участі у плануванні й діяльності компанії.

Переговори і розв’язання конфліктів на різних рівнях управління.

Аналіз результатів виконання проектів з метою поліпшення інформаційної бази для їх оцінки.

Основні організаційні завдання побудови проектної команди:

створення професійно-стимулюючого оточення;

здійснення грамотного керівництва;

забезпечення кваліфікованим технічним персоналом;

забезпечення підтримки керівництва і стабільно сприятливого навколишнього середовища.

Члени команди повинні розглядати себе як частину команди проекту і розвивати загальні цінності й норми перед тим, як вони зможуть працювати разом як одна команда. Процес формування почуття команди і спільних цінностей потребує певного часу. Команда проекту зазвичай проходить п’ять стадій створення.

Етапи створення команди:

Формування.

На етапі формування команди основні труднощі виникають через:

власні відчуття членів команди (чи почуваються вони як повноправні члени команди, як до них ставляться);

взаємовідносини в команді (хто з ким взаємодіє і хто який має вплив);

визначення місця команди всередині фірми.

Напочатку члени команди збираються з почуттям вимушеності й взаємного нерозуміння. Їхня мотивація висока, адже вони були обрані для виконання проекту, але ефективність роботи на першій стадії є невисокою, оскільки члени команди не впевнені один в одному.

Період спрацьовуваності учасників.

Основні проблеми, які виникають на цьому етапі, — це:

труднощі в роботі команди (немає просування, перекладання відповідальності);

вияв характерів (властолюбець, неформал, лірик, «мильні бульбашки», ледарі);

обговорення проблем (сперечання або абсолютна згода);

хибні методи звіту (заниження результату, приписування, неякісна інформація);

помилки керівництва (різкі коливання, зміна настрою, недосить чітке планування, слабкий контроль);

взаємовідносини (ворожнеча, відсутність підтримки й довіри, конфлікти).

Коли члени команди розпочинають спільну роботу, вони розуміють, що мають різні уявлення про найкращі шляхи досягнення цілей проекту. Вони також з’ясовують, що мають різні підходи до роботи за проектом. Ці розбіжності можуть викликати суперечки і навіть конфлікти, що стає причиною зниження ефективності роботи команди.

Період нормального функціонування (у кожного своя роль і своє місце).

Члени команди починають досягати згоди з різних питань за допомогою переговорів і компромісів. Як результат цих пристосувань, у них починає вироблятися почуття команди і певні спільні норми і цінності. Це формує основу, на якій члени команди можуть спільно працювати. Ефективність і мотивація починають зростати до певного рівня.

Реорганізація (через зміну обсягів і видів робіт, залучення тимчасових експертів).

Менеджер проекту повинен підтримувати досягнутий високий рівень продуктивності праці, навіть якщо в команді проекту відбуваються вимушені зміни.

Розформування (після завершення робіт).

Із наближенням до завершення роботи ефективність роботи або зростає, якщо члени команди сконцентрували зусилля на виконанні завдання, або зменшується, якщо члени команди шкодують про закінчення робіт і розрив взаємовідносин, які сформувалися. Останнє має місце тоді, коли майбутнє команди не визначене.

Для ефективної діяльності команди менеджер проекту повинен:

визначити організаційну структуру команди;

розподілити функціональні обов’язки;

призначити керівників і відповідальних за окремими напрямами;

забезпечити своєчасне планування і розподіл роботи;

чітко пояснити цілі та завдання;

долати перешкоди, уникати конфліктів;

зацікавлювати, допомагати;

створювати команді привабливий імідж, підтримку керівництва.

Для побудови та розвитку команди використовують такі шляхи:

рольовий аналіз та добір членів команди з погляду психологічної сумісності;

проведення семінарів, організація курсів, ситуаційний аналіз.

Існують різні підходи до визначення можливих ролей у команді. Згідно з одним із них усі ролі діляться на дві групи:

ролі, які сприяють виконанню завдань;

ролі, які створюють необхідний мікроклімат у команді.

Широковідомий Белбін-тест допомагає визначити роль кожного виконавця у команді.

Кількісний склад команди визначається такими чинниками:

чисельністю людей, потрібних для виконання проекту;

особливостями технічних експертиз, що їх потребує проект;

кількістю, оптимальною з погляду конфліктності.

Експерти вважають оптимальною чисельність від 5 до 10 чоловік.

Сформувавши команду, менеджер проекту повинен підтримувати ефективність її роботи на заданому рівні. Оцінка ефективності діяльності команди здійснюється за такими показниками:

чітке розуміння цілі та спрямованість на кінцевий результат;

чіткий розподіл функцій і відповідальності;

наявність плану розвитку команди;

командна солідарність;

взаєморозуміння і безконфліктність;

відвідуваність робочих зборів та активність участі у вирішенні проблем.

Команда досягає успіху, якщо:

її лідер має адекватний стиль управління з погляду ефективності реалізації проекту, а також з точки зору членів команди;

хоча б один із членів команди генерує інноваційні ідеї як шлях вирішення проблем;

до складу команди входять люди з великими розумовими здібностями;

команду створюють різні індивідуальності, що дає їй можливість витримувати баланс.

Іншими словами, команда має бути творчою і гнучкою.

Причини невдач команд:

невідповідні розумові здібності (тому, як правило, компанії добирають людей з вищою освітою);

невідпрацьована система добору кадрів (якщо фірма хоче підвищити ефективність своєї діяльності, добирає нових людей, але при цьому не збільшує їм платню, — результату не буде).