Звітність бюджетних установ (2005)

РОЗДІЛ VI. ФОРМИ ЗВІТНОСТІ, ЗАТВЕРДЖЕНІФОНДАМИ СТРАХУВАННЯ

Заповнення розрахунку зобов’язання зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування платниками за звітний місяць

У заголовній частині розрахунку зобов’язання зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування відображається підпорядкованість платника міністерству, комітету або іншому центральному органу виконавчої влади, повна назва платника (відповідно до установчих документів), місцезнаходження платника і телефон, форма власності, ідентифікаційний код, обрана система оподаткування, а також реєстраційний номер платника збору, номер поточного рахунку, назва банку, МФО банку, середньооблікова чисельність працівників.

Розрахунок заповнюється платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, визначеними пп.1 та 2 ст.1 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування».

Розрахунок заповнюється платником чорнилом, пастою кулькових ручок або віддруковується без помарок і виправлень. У рядках, які не заповнюються платником, ставляться прочерки. Всі примірники розрахунку підписуються керівником, головним бухгалтером і завіряються печаткою.

Платники збору, які здійснюють виплату авансу або мають заборгованість з виплати заробітної плати, до розрахунку подають додаток про обчислення належної до сплати суми, що зазначається у рядку 7 розрахунку. В рядку «Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного місяця» відображається кредитове сальдо рахунку 661 на кінець звітного місяця за мінусом нарахувань звітного місяця.

Рядок 1 «Загальна сума нарахованого фонду оплати праці». Відображається сума нарахованої заробітної плати за звітний місяць.

Рядок 2 «Загальна сума виплат, на які нараховується збір за звітний місяць». Відображаються загальна сума витрат на оплату праці працівників, у тому числі в натуральній формі, які відповідають зазначеним у Головній книзі платниками збору, за мінусом сум виплат, що не враховуються при визначенні бази нарахування страхових внесків відповідно до п.2 ст.5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян», а також сума винагород, що виплачуються громадянам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру та в розрізі тарифів 32% та 4%.

Рядок 3 «Нараховано». Відображається загальна сума нарахованого збору всього та в розрізі тарифів 32% та 4% за звітний місяць.

Рядок 4 «Загальна сума виплат, з яких утримується збір у розмірі 1—5%». Відображається місячна сума сукупного оподатковуваного доходу, обчислена відповідно до законодавства, з якого утримується збір у розмірі 1, 2, 1—5% відповідно до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування».

Рядок 5 «Нараховано 1—5%». Відображається сума збору, що підлягає утриманню з фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником, нарахованого за діючими ставками (1—5%) з сукупного оподатковуваного доходу, обчисленого відповідно до законодавства за звітний місяць.

Рядок 6 «Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці». Відображається одержана заробітна плата у звітному періоді, приведена до нарахованої за допомогою поправного коефіцієнта (НЗП : ВЗП). При одержанні авансу відображається сума авансу.

Рядок 7 «Належить до сплати». Відображається загальна сума збору на обов’язкове державне пенсійне страхування від одержаної заробітної плати у звітному місяці, що підлягає сплаті з урахуванням поправного коефіцієнта окремо по кожній ставці збору:

«32%, 4%» — 32% (сума збору платників, визначених пп.1 та 2 ст.1 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування»); 4% (сума збору підприємств, установ, організацій, де працюють інваліди (для працюючих інвалідів) та для підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50% загальної чисельності працюючих);

«1—5%» — 1—2% (сума збору платників, визначених пунктом 4 ст.1 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування»); 1—5% (сума збору платників, визначених п.4 ст.1 вищезазначеного Закону, з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації, які виконують спеціальні роботи в польотах); 1—5% (сума збору платників, визначених п.4 ст.1 зазначеного Закону, які мають статус державного службовця або працюють на посадах, робота на яких зараховується до трудового стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус народного депутата України», «Про Національний банк України», Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України).

Рядок 8 «Збір у розмірі 32% від мінімальної заробітної плати». Відображаються суми збору з платників, які мають найманих працівників та не здійснювали витрат на оплату їх праці у звітному місяці (у розмірі 32 відсотків суми, визначеної як добуток мінімального розміру заробітної плати на день сплати збору та кількості працівників, на яких не здійснено витрат на оплату праці).

Рядок 9 «Підлягає відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пенсій членам льотних екіпажів». Відображаються суми фактичних витрат на виплату і доставку пенсій працівникам з числа осіб льотних екіпажів, визначених органами, що призначають пенсію (при цьому їх сума зменшується на розмір нарахованих диференційованих ставок збору з фізичних осіб у розмірі 1—5%).

Рядок 10 «Належить до сплати згідно з перерахунком». Відображаються суми збору за ставками, донараховані або зайво нараховані (–) в результаті перерахунку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.01 №225 «Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів» у разі прийняття Порядку проведення перерахунку.

Рядок 11 «Фактичні витрати управлінь НБУ на виплату пенсій пенсіонерам НБУ (–)». Відображаються фактичні витрати управлінь НБУ на виплату пенсій пенсіонерам НБУ, які зараховуються на поточні рахунки зі знаком «–».

Рядок 12 «Сума, на яку зменшується зобов’язання». Не заповнюється, оскільки у тому разі, коли у майбутніх періодах платник самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданому розрахунку, такий платник подає новий розрахунок, що містить виправлені показники.

Рядок 13 «Сума, на яку збільшується зобов’язання». Не заповнюється, оскільки у тому разі, коли у майбутніх періодах платник самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданому розрахунку, такий платник подає новий розрахунок, що містить виправлені показники.

Рядок 14 «Загальна сума зобов’язання». Сума рядків 7—13.

Рядок 15 «Пеня». Нарахована самостійно платником пеня на суми боргу.

Рядок 16 «Штрафна санкція 10%». Самостійно нарахована платником штрафна санкція на самостійно виявлену суму заниженого зобов’язання у розмірі 10% суми такої недоплати.

Рядок 17 «Підлягає сплаті збору за додатковими ставками». Відображаються суми збору за додатковими ставками, що належать сплаті у звітному періоді, окремо по видах господарських операцій:

купівлі-продажу валют;

купівлі-продажу ювелірних виробів;

з відчуження автомобілів;

з виробників та імпортерів тютюнових виробів;

у разі придбання нерухомого майна;

з послуг стільникового рухомого зв’язку.

Платники збору, яких визначають зобов’язання у рядку 7 Розрахунку зобов’язання зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, виходячи із сум виплаченої заробітної плати не лише за звітний місяць, а також проводять виплату заробітної плати за попередні періоди, зобов’язані подавати обчислення суми, що зазначається у рядку 7 розрахунку зобов’язання зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування за звітний місяць.

Графа 1 додатку «Назва місяця». Зазначається назва місяців, за які отримано заробітну плату у звітному місяці.

Графа 2 додатку «Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці за місяці». Відображається одержаний фонд оплати праці у звітному місяці в розрізі місяців і тарифів, а саме виплачений фонд оплати праці, з якого сплачується збір окремо за ставкою 32% та окремо за ставкою 4%.

Графа 3 додатку «Коефіцієнт К = НЗП : ВЗП». Визначається поправний коефіцієнт за кожний місяць шляхом ділення нарахованої заробітної плати за відповідний місяць (зазначений у відповідному рядку графи 1) на заробітну плату, яка підлягає видачі на руки за цей місяць (за мінусом утримань). Коефіцієнт не розраховується, якщо заробітна плата виплачується вчасно та при отриманні авансу.

Графа 4 «Належить до сплати всього». Сума колонок 5, 6 та 7 по відповідних місяцях, зазначених у графі 1.

Графа 5 «Належить до сплати 32%». Визначається розрахункове по кожному місяцю шляхом множення: графа 2 • графа 3 • 32%(для розрахунку враховуються рядки із граф 2 та 3, що відповідає 32%).

Графа 6 «Належить до сплати 4%». Визначається розрахункове по кожному місяцю шляхом множення: графа 2 • графа 3 • 4%(для розрахунку враховуються рядки із граф 2 та 3, що відповідає 4%).

Графа 7 «Належить до сплати 1 —5%». Визначається розрахункове по кожному місяцю та окремо за тарифами шляхом множення: графа 2 • графа 3 • 1—5% (для розрахунку враховуються рядки із граф 2 та 3, що відповідає сукупному оподатковуваному доходу, з якого утримується збір). Платник може у цій графі визначити суму зобов’язання у розмірі фактично утриманих сум збору, без застосування коефіцієнта.

При остаточному розрахунку по заробітній платі за відповідний місяць у графах 4, 5, 6, 7 зазначається різниця між нарахованими сумами збору та сумами, що проставлялися у попередніх розрахунках у рядку 7 «Належить до сплати».

Заповнення додатку до розрахунку зобов’язань із пенсійного збору

Ситуація полягає у тому, що відповідну суму визначають на підставі даних про фактично виплачені працівникам суми (з яких вже утримані податок і збори). Для цього користуються спеціальним коефіцієнтом К, для визначення якого нараховану заробітну плату за відповідний період ділять на суму, призначену до виплати (Дт 661 Кт 301). Згаданий коефіцієнт показують у графі3 додатка.

Однак при визначенні коефіцієнта К слід враховувати не всю суму нарахованої заробітної плати, а лише ту її частину, з якої утримують внески (тобто до 2600 грн включно). Якщо у штаті підприємства перебувають працюючі інваліди (по яких збір нараховують за ставкою 4%), їх заробітну плату необхідно відокремити від загального фонду оплати праці та визначити окремий коефіцієнт.

Обчислюючи коефіцієнт, округлення бажано проводити щонайменше до тисячних. Це дозволить уникнути розбіжностей між фактичним розміром бази для нарахування внесків та її сумою, обчисленою через зворотний коефіцієнт.

При заповненні графи 7 додатка (утримання у розмірі 1—5%) зворотним коефіцієнтом краще не користуватися, а звернутися до розрахунково-платіжних відомостей. При цьому якщо в місяці, за який заповнюють Розрахунок, виплачували частину заборгованості за попередній період, суму утримань можна визначити пропорційно до фактично виплачених працівникам коштів.

Розглянемо умовний приклад.

Установа має у штаті три працівники, з яких один — інвалід з дитинства. Дані про нараховану і виплачену зарплату наведено в табл.1 та 2 відповідно. Заробітну плату за листопад виплачували двома частинами — у грудні та січні.

Насамперед, скориставшись даними, наведеними у графах 3, 4, 10 та 11 табл.1, визначаємо коефіцієнт К, щоб потім перенести його до графи 3 додатка (див. табл.3).

Тепер переходимо безпосередньо до заповнення додатка. При цьому фонд оплати праці працівників-інвалідів та інших працівників підприємства можна не розподіляти (оскільки з усіх збір утримується за загальними правилами):

—заробітна плата за листопад (сума до виплати) заборгованості:

890,05 • 68,60 : 2890,05 = 21,13 грн. 2107,40 + 782,65 = 2890,05 грн;

—утримано з цього доходу збір до Пенсійного фонду: 68,60грн;

—залишилося невиплаченої заборгованості із заробітної плати за листопад:

282,65 + 607,40 = 890,05 грн;

—необхідно сплатити до Пенсійного фонду при виплаті заборгованості:

890,05 • 68,60 : 2890,05 = 21,13 грн.

Переносимо дані додатка до граф 6 та 7 Розрахунку. Графа «Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного місяця» не заповнюється, оскільки у підприємства станом на 31.01.04 є лише заробітна плата, строк сплати якої не настав (отже, заборгованості перед Пенсійним Фондом немає).

Роз’яснення щодо заповнення звіту про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані із загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності по формі Ф4-ФССзТВП та Ф14

Загальні положення

Порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) установлено Інструкцією про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженою постановою правління Фонду від 26.06.01 №16 і погодженою Національним банком України 02.10.01 (далі — Інструкція №16) відповідно до ст.25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.01 №2240 (далі — базовий Закон).

Звіт складають включені до Єдиного реєстру страхувальників Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності підприємства, установи, організації, інші суб’єкти господарської діяльності, які відповідно до чинного законодавства повинні здійснювати відрахування на обов’язкове державне соціальне страхування до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також добровільно застраховані особи (далі — страхувальники).

Звіт по коштах Фонду (далі — Звіт) складається за формою Ф4-ФССзТВП, затвердженою розпорядженням правління Фонду від 14.03.03 №32.

У разі, коли за рахунок бюджету Фонду у звітному кварталі страхувальник одержував, видавав, повертав або має залишок путівок на санаторно-курортне лікування (та путівок до дитячих оздоровчих закладів), він зобов’язаний додатково скласти звіт про путівки на санаторно-курортне лікування (та путівки до дитячих оздоровчих закладів) за формою Ф14. Звіт по коштах Фонду в таких випадках складається із форми Ф4-ФССзТВП та форми Ф14, що також затверджена розпорядженням правління Фонду від 14.03.03 №32.

Звіт про путівки до дитячих оздоровчих закладів по формі Ф14 складатиметься в разі прийняття рішення правлінням Фонду про централізоване придбання таких путівок органами Фонду, тобто запровадження механізму розподілу путівок до дитячих оздоровчих закладів аналогічного розподілу путівок на санаторно-курортне лікування.

Звіт складається в двох примірниках, один з яких подається до органу реєстрації, другий, після перевірки спеціалістами Фонду, про що робиться відповідна відмітка, залишається в бухгалтерії страхувальника. Звіт страхувальника-юридичної особи або страхувальника-відокремленого підрозділу юридичної особи подається за підписами керівника та головного бухгалтера (за його відсутності — іншої особи, відповідальної за ведення обліку) і завіряється печаткою страхувальника, страхувальника-фізичної особи— за особистим підписом.

Звіт складається поквартально і одночасно наростаючим підсумком з початку року. Тому форма містить терміни «звітний квартал» та «звітний період», під яким мається на увазі період з початку року.

Звіт по коштах Фонду не є податковою декларацією. Термін подання звіту встановлено Інструкцією №16. Він подається до 12числа місяця, наступного за звітним кварталом, а річний — до 15січня наступного за звітним року. Якщо граничний термін подання припадає на святковий або вихідний день, то цей термін переноситься на перший робочий день, який настає за таким святковим або вихідним днем.

Показники Звіту вносяться чорнилами або кульковою ручкою, за допомогою друкарських машинок, принтерів, інших засобів механізації, які б забезпечили збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності та запобігли б внесенню несанкціонованих виправлень. У Звіті не повинно бути підчисток і помарок. Виправлення помилок здійснюється з дотриманням чинного законодавства України.

У Звіті проставляються дані за всіма передбаченими Звітом показниками за звітний квартал та наростаючим підсумком з початку звітного (фінансового) року. Через відсутність показників у відповідній статті (рядку, графі) ставиться прочерк.

Звіт складається із заголовної частини, шести розділів та, у разі необхідності, додатку Ф14.

У заголовній частині Звіту зазначаються: назва підприємства, організації, установи, (прізвище та ініціали фізичної особи-страхувальника), місцезнаходження, телефон, ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ для підприємств та код ДРФО для фізичних осіб), реєстраційний код страхувальника, банківські реквізити основного рахунку страхувальника, система оподаткування (загальна, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, спеціальний торговий патент).

Реєстраційний код страхувальника — це дванадцятирозрядний персональний номер страхувальника, який надається йому при реєстрації в органах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: перші п’ять цифр — це код органу Фонду, а решта сім — безпосередньо страхувальника. У Звіті достатньо вказувати значущі цифри семизначної частини коду. Наприклад: реєстраційний номер страхувальника 220120000375. У звіті достатньо вказати Реєстр №375.

Розділ 1. Середньооблікова чисельність працюючих в еквіваленті повної зайнятості, в тому числі жінок. Дані про чисельність працюючих заповнюються згідно з Інструкцією зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженої наказом Міністерства статистики України від 07.07.95 №171, із змінами і доповненнями. Як найбільш прийнятний у звітній формі використовується показник «Середньооблікова чисельність усього персоналу в еквіваленті повної зайнятості» за період з початку року. Закруглення розрахованих показників здійснюється до цілих чисел (без десяткових знаків).

Розділ 2. Нарахована сума фонду оплати праці (доходу), з якої справляються страхові внески (табл. ІІ, ІІ а). Інформація в цьому розділі надається в цілих гривнях. У табл. ІІ «Нарахована сума фонду оплати праці (доходу), з якої справляються страхові внески» відображаються нараховані суми фонду оплати праці найманих працівників, у тому числі в натуральній формі, з яких справляються страхові внески (але не більше 2200 грн на місяць на кожну застраховану особу) та які відповідають даним, вказаним у Головній книзі платника (Кт 661 субрахунку), крім сум виплат, що не враховуються при визначенні бази нарахування страхових внесків відповідно до Закону України про «Податок з фізичних осіб» від 22.05.03 №889-ІV, а також винагород, що виплачені громадянам за виконання робіт (послуг) за договорами цивільно-правового характеру.

Добровільно застраховані особи, які відповідають вимогам п. 2.3 Інструкції №16, вказують у таблиці суму оподатковуваного доходу у розмірі, що не перевищує 2200 грн на місяць (колонка «3,4%»).

У першому рядку табл. ІІ вказуються дані на початок звітного кварталу. Так, у Звіті за І квартал там проставляються прочерки, у Звіті за півріччя (II квартал) — дані за попередній, перший квартал, в Звіті за 9 місяців — дані за півріччя, а у Звіті за рік — дані за 9 місяців звітного року.

Дані за звітний квартал проставляються помісячно. Сума трьох рядків відповідає даним за звітний квартал. Сума показника на початок звітного кварталу та за звітний квартал дає показник «Нараховано з початку року».

Цифри 0,5%, 0,7%, 2,9%, 3,4%, наведені у «шапці» табл. ІІ, відповідають встановленому для окремих категорії платників (0,5% — для підприємств та організацій товариств УТОГ і УТОС, 0,7% — підприємств та організацій громадських організацій інвалідів (при виконанні певних умов), 3,4% — добровільно застрахованих осіб, 2,9% — для страхувальників, що не мають пільг та застосовують загальну систему оподаткування) нормативу відрахувань страхових внесків, що встановлюється спеціальним законом про розмір страхових внесків. Фонд оплати праці в цій таблиці проставляється в колонках з позначенням того тарифу, який необхідно застосовувати при нарахуванні страхових внесків з цієї суми фонду оплати праці.

Для страхувальників, які працюють за загальною системою оподаткування, сума фонду оплати праці найманих працівників як для нарахування страхових внесків, так і для їх утримання (колонки «Всього» табл. ІІ) повинна бути однаковою. (Це стосується і випадків нарахування (утримання) страхових внесків при розрахунку відпускних за дні різних місяців.)

Страхувальники, які обрали один з трьох видів спрощеної системи оподаткування (єдиний податок, фіксований сільгосподарський податок або торговий патент) страхові внески тільки утримують із заробітної плати найманих працівників. Відповідно в колонках з розмірами внесків 0,5%, 0,7%, 2,9%, 3,4% такі страхувальники проставляють прочерки, а заповнюють тільки праву частину табл. ІІ.

У табл. ІІ а проставляються дані про заборгованість з виплати заробітної плати найманим працівникам з урахуванням заборгованості за минулі роки. При цьому суми нарахованої, але невиплаченої заробітної плати останнього місяця звітного періоду в табл. ІІ а не включають. Дані в рядку «На початок року» залишаються без змін протягом усього звітного року.

Розділ 3. Розрахунки внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (нараховано і утримано внесків) (табл. ІІІ). Заповнюється в гривнях з двома десятковими знаками (копійками).

Дані кожної комірки табл. ІІІ визначаються шляхом множення даних відповідної комірки попередньої табл. ІІ на відсоток страхових внесків, що винесений у верхню частину табл. ІІ.

Принцип заповнення рядків «На початок звітного кварталу», «За звітний квартал», «З початку року» аналогічний табл. ІІ. Суми страхових внесків помісячно розраховуються, виходячи з даних про заробітну плату кожного місяця звітного кварталу, помножених на відповідний відсоток, що відповідає встановленому для цієї категорії платників розміру страхових внесків, наведеному в «шапці» табл. ІІ.

Розмір внесків різним категоріям платників встановлено різний: 0,5% — для підприємств та організацій товариств УТОГ і УТОС; 0,7% — підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, за умови виконання вимог, передбачених Законом України від 07.03.02 №3084 (при цьому такі організації можуть застосовувати також і ставку 2,9%); 3,4% — добровільно застрахованих осіб (від доходу); 2,9% — для страхувальників, що не мають пільг та застосовують загальну систему оподаткування.

Із заробітної плати, що перевищує 2600 грн на місяць, внески не утримуються (не нараховуються). З 01.03.03 включно страхові внески із заробітної плати утримуються в розмірі 0,5% незалежно від місячної суми (але не більше 2600 грн на місяць).

Суб’єкти господарської діяльності, які обрали один з трьох видів спрощеної системи оподаткування своїх доходів (єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, спецпатент) тільки утримують страхові внески із заробітної плати найманих працівників.

Загальна сума страхових внесків нарахована та утримана з початку року (сума даних з двох комірок на перетині колонок «Всього» та рядку «Всього з початку року» табл. ІІІ) повинна відповідати даним рядку 2 табл. ІІІ.

Таблиця ІІІ. «Розрахунки по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування». Сума в рядку 1 «Заборгованість за страхувальником на початок року» відповідає рядку 17, а сума в рядку 13 «Заборгованість за Фондом на початок року» — рядку 12 звіту по формі Ф4-ФССзТВП за минулий рік. Протягом поточного року дані в рядках 1 та 13 залишають без змін.

Рядок 1.1. «Заборгованість по актах прийому-передачі» заповнюється в разі, коли при переведенні (перереєстрації) страхувальника з одного органу реєстрації Фонду до іншого залишається непогашеною заборгованість за страхувальником (пп.2.14, 2.15 Інструкції №16). Якщо при переведенні залишається невідшкодованою заборгованість за Фондом, заповнюється рядок 13.1.

Рядки 2—10,14—15 розділу ІІІ заповнюються наростаючим підсумком з початку року. У рядку 2 «Нараховано та утримано внесків з початку року» вноситься узагальнена інформація з таблиці ІІІ.А (сума даних з комірок на перетині двох колонок «Всього» та рядку «Всього з початку року»).

У рядку 3 страхувальник має можливість відобразити донараховані страхові внески (наприклад при виявленні помилок минулих періодів) самостійно нараховану пеню тощо. Значення цього рядка може мати від’ємне значення.

У рядку 4 «Нараховано за актами ревізій внесків» страхувальник відображає суми донарахованих спеціалістами Фонду страхових внесків під час перевірки платника та звіряння правильності нарахування та перерахування страхових внесків відповідно до складених актів.

У рядку 5 «Нараховано за актами ревізій пені» страхувальник відображає нараховані інспекторами Фонду суми пені за несвоєчасну сплату страхових внесків та інших надходжень до Фонду під час перевірки правильності нарахування, витрачання та перерахування страхових внесків відповідно до складених актів.

У рядку 6 «Отримано часткову вартість путівок» вказується сума, яка була отримана як часткова оплата за путівки в санаторно-курортні заклади в звітному періоді (з початку року) незалежно від того, отримана ця сума в касу страхувальника чи перерахована безпосередньо застрахованою особою, якій надано путівку, органу Фонду через установи банків. Підставою для наведення суми в звіті є прибутковий касовий ордер або квитанція банку. Дані рядка 6 повинні відповідати підсумковому значенню (рядок 10) колонок 16, 18, 20 форми Ф14 (додаток до Ф4 ФССзТВП) за попередні квартали, включаючи звітний. При цьому можливий варіант, коли зведена сума в Ф14 буде меншою за суму рядка 6 табл. III. Це можливо, коли у звітному кварталі будуть видані путівки з частковою оплатою з терміном заїзду наступних кварталів.

У рядку 7 «Не прийнято до зарахування витрат» відображаються неприйняті до зарахування суми витрат страхувальника, що були віднесені за рахунок коштів Фонду і здійснені з порушеннями чинного законодавства. Це — витрати на виплату допомоги з тимчасової непрацездатності, по вагітності і пологах, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, при народженні дитини, на поховання, часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв, оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих таборах, а також при використанні путівок, отриманих від органу Фонду, з порушеннями порядку їх використання тощо. Вказані суми виявляються під час ревізії страхувальника спеціалістами Фонду.

У рядку 8 «Стягнено штрафів» відображається сума штрафів, застосованих до страхувальника відповідно до чинного законодавства.

У рядку 9 «Отримано від Фонду на розрахунковий рахунок» відображаються суми, отримані від Фонду на відшкодування витрат, що здійснені страхувальником і віднесені за рахунок коштів Фонду відповідно до законодавства наростаючим підсумком з початку року.

У рядку 10 «Списано згідно із законодавством» відображаються (червоним) суми заборгованості страхувальника перед Фондом, списані згідно з чинним законодавством, а також суми заборгованості, списані за рішеннями господарських судів. Рядок 10 заповнюється наростаючим підсумком з початку року. (Значення цього рядка може мати лише від’ємне значення.)

У рядку 10 можуть відображатися суми списані страхувальником у порядку, що може бути встановлений окремими законодавчими актами (наприклад, ст.18 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»). При цьому слід зазначити, що ст.54 Закону України «Про Державний бюджет України на 2003 рік»заборонено здійснювати будь-яке списання заборгованостей перед бюджетом та державними цільовими фондами.

Сума даних рядків 1—9, включаючи дані рядка 1.1, за мінусом даних рядка 10 заноситься в рядок 11.

Сума даних рядків 13—15, включаючи дані рядка 13.1, заноситься в рядок 16.

У рядку 14 «Всього зараховано» відображається загальна сума витрат страхувальника за звітний період з розшифровкою по періодах «На початок кварталу» та «За звітний квартал» з розбивкою помісячно. Розшифровка даних рядку 13 розділу III за видами витрат надається в розділі IV «Витрати за рахунок страхових внесків».

Розшифровка даних рядка 15 табл. ІІІ надається в таблиці «Перерахування з початку року (3, р. 15)», яка розташована в правій нижній частині звіту. В розшифровці наводяться дані про перерахування страхових коштів на початок звітного кварталу та номери, дати платіжних доручень і суми, що надійшли до Фонду протягом звітного кварталу.

У рядку 15 «Списано згідно із законодавством» і розшифровці також повинні бути відображені суми часткової вартості путівок, отримані від застрахованих осіб за рішеннями комісії із соціального страхування, і перераховані до органу Фонду. Відображаються суми часткової оплати за путівки як отримані в касу страхувальника і ним перераховані, так і перераховані безпосередньо застрахованою особою, якій надано путівку, до органу Фонду через установи банків (у разі відсутності каси).

Якщо сума нарахованих страхових внесків та інших надходжень до Фонду за звітний період (рядок 11) перевищує суму витрачених і перерахованих до Фонду коштів (рядок 16), виникає заборгованість за страхувальником на кінець звітного періоду, сума якої проставляється в рядку 17. Розшифровка надається в розділі V.

У разі, коли перераховані до Фонду і витрачені страхувальником суми (рядок 16) перевищують суму нарахованих страхових внесків (рядок 11), виникає заборгованість за Фондом на кінець звітного періоду, яка заноситься до рядку 12. Розшифровка надається в розділі VI звіту.

Дані рядків 12 та 17 не можуть мати від’ємних значень. Якщо дані рядку 11 дорівнюють даним рядку 16, в рядках 12 та 17 ставляться прочерки.

Додатково слід зазначити, що сума рядків 11 та 12 має дорівнювати сумі рядків 16 та 17. Ця перевірка може застосовуватись для контролю балансу форми Ф4-ФССзТВП.

Розділ IV. Витрати за рахунок страхових внесків. Складається з двох частин, в яких наводиться інформація про витрати, проведені безпосередньо страхувальником на матеріальне забезпечення та соціальні послуги.

Рядок 1 «Через тимчасову непрацездатність (за винятком допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї)». Проставляються дані про кількість робочих днів, втрачених працівниками внаслідок тимчасової непрацездатності (колонка 3), та сума нарахованої допомоги за рахунок коштів Фонду (тобто нарахована, починаючи з шостого календарного дня непрацездатності) за звітний період (колонка 4). Дані проставляються наростаючим підсумком з початку року.

Рядок 2 «Через тимчасову непрацездатність по догляду за хворою дитину або хворим членом сім’ї». Проставляються дані про кількість робочих днів, втрачених працівниками внаслідок необхідності догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї (колонка 3), та сума нарахованої допомоги за рахунок коштів Фонду. Слід враховувати, що допомога з тимчасової непрацездатності по догляду за хворою дитину або хворим членом сім’ї виплачується за рахунок коштів Фонду з першого дня непрацездатності.

Рядок 3. «По вагітності і пологах». Проставляються дані про кількість робочих днів (колонка 3) та сум нарахованої допомоги по вагітності і пологах за рахунок коштів Фонду. Виняток становлять випадки розрахунку допомоги по вагітності і пологах добровільно застрахованих осіб, для яких розрахунок здійснює робочий орган Фонду, виходячи з кількості календарних днів. Відповідно в таких випадках добровільно застрахована особа вказує у Звіті кількість календарних днів, за які нарахована допомога по вагітності та пологах.

Враховуючи, що законодавством передбачені певні пільги з виплати допомоги особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, у розділі IV «Витрати за рахунок страхових коштів» у колонках 5 і 6 «У тому числі пільги з допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи» вказуються кількість днів, допомога за які нарахована на пільгових умовах, та суми цих пільгових витрат.

У наведеній на ст.402—403 таблиці перелічено, коли і в якому порядку в зазначених колонках потрібно проставляти відповідні суми допомоги, виплачені на пільгових умовах понад установлені законодавством на загальних підставах.

Рядок 4 «По догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (кількість виплат, сума)». Проставляються дані з нарахованої допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку: в колонці 3 — кількість виплат, у колонці 4 — загальна сума. Наприклад, у IV кварталі 2002 року мати, яка виховує двох дітей віком до трьох років отримувала цю допомогу. Кількість виплат становить 6 (2дітей•3 міс.), сума — 6•58 грн. = 348,00 грн.

У разі, коли відпустка по догляду за дитиною закінчується в середині місяця, сума місячної допомоги розраховується пропорційно робочим дням цього місяця, що припадають на відпустку. Наприклад, за наказом відпустка по догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку закінчується 28.02.03 (до роботи жінка повинна стати 01.03.03). Але, жінка стала до роботи 18.02.03. У такому разі їй повинна бути надана допомога за лютий у розмірі: 80 грн : 20 роб. дн.•11 дн. = 44 грн.

У рядку 4 звіту за І квартал 2003 року проставляються дані: в колонці 3 — дві виплати (за січень і лютий), у колонці 4 — сума 124 грн (80+44).

Враховуючи, що допомога за рахунок коштів Фонду, інформація про яку надається в рядках 1—4 розділу IV, може бути нарахованою, але в зв’язку з несвоєчасною виплатою заробітної плати фактично не виплаченою, в розділі IV звіту передбачено надання інформації про заборгованість з виплати цих видів допомоги на кінець звітного періоду (колонка 7). Комірки цієї колонки заповнюються з урахуванням заборгованості минулих років, але без урахування невиплаченої допомоги, що нарахована в останньому місяці звітного періоду і строк сплати якої не настав (аналогічно статистичному звіту по формі 1-ПВ).

Дані в рядках 5 та 6 проставляються по факту виплаченої допомоги. В колонці 3 проставляються дані про кількість виплат (випадків), у колонці 4 — про загальну суму виплат з початку року. Сума повинна відповідати розмірам, встановленим правлінням Фонду, з урахуванням кількості виплат.

У рядку 7 розділу IV проставляються підсумовані дані тільки про суми нарахованої та виплаченої допомоги за рахунок коштів Фонду: в колонці 4 — сума всього, в колонці 6 — суми допомоги, наданої постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, понад встановленої законодавством межі для виплат на загальних підставах, у колонці 7 — суми заборгованості з виплати всіх видів допомоги на кінець звітного періоду.

У частині 2 розділу IV наводяться дані про витрати, проведені безпосередньо страхувальником на соціальні послуги застрахованим особам та членам їх сімей. До соціальних послуг, які мають право фінансувати за рахунок коштів Фонду безпосередньо страхувальники, правлінням Фонду віднесено витрати, інформація про які повинна надаватися в рядках 8—10 розділу IV.

Рядок 8 «Часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв». Наводяться витрати страхувальника на часткове фінансування санаторію-профілакторію, який перебуває на його балансі, за рахунок коштів Фонду. Такі витрати здійснюються в порядку, встановленому Інструкцією «Про порядок часткового фінансування за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності і штатні нормативи санаторіїв-профілакторіїв», що затверджена постановою правління Фонд