Бюджетний менеджмент (2004)

4.1. Міністерство фінансів України, його функції та структура

Провідне місце в системі органів оперативного управління бюджетом займає Міністерство фінансів. Головними напрямами його діяльності є розробка і реалізація фінансової політики держави, забезпечення бюджетного процесу, регулювання фінансового ринку і організації випуску цінних паперів, забезпечення міжнародних фінансових відносин держави, організація фінансових відносин у суспільстві, матеріальному виробництві, сфері послуг. При цьому стержневою основою виступає саме бюджет. З одного боку, так чи інакше, всі сфери діяльності Міністерства фінансів відображаються в бюджеті. З другого, через бюджет значною мірою здійснюється реалізація поставлених завдань та функцій.

В своїй діяльності Міністерство фінансів керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень Міністерство організує виконання актів законодавства України і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією. Воно узагальнює практику застосування актів законодавства з питань, що входять до його компетенції.

Діяльність Міністерства фінансів регламентується спеціальним документом - “Положенням про Міністерство фінансів України”, затверджене Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до нього, основними завданнями, які покладено на Міністерство фінансів є:

а) розробка основних напрямків державної фінансової політики;

б) складання і забезпечення виконання державного бюджету;

в) концентрація фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках розвитку економіки, фінансового забезпечення державних гарантій щодо соціального захисту населення та створення державних фінансових резервів;

г) розробка нових і вдосконалення діючих форм фінансових відносин:

- держави з іноземними державами та міжнародними фінансовими організаціями;

- держави з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності на основі економічних методів управління, проведення гнучкої податкової політики, спрямованої на створення належних умов для розширення виробництва, здійснення заходів щодо розвитку і регулювання фінансового ринку;

д) удосконалення фінансового механізму, методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат шляхом широкого використання довготермінових фінансових форм і нормативів.

Відповідно до покладених на Міністерство фінансів завдань, воно виконує наступні основні функції:

1) реалізує державну фінансову політику, бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів, платіжного балансу, зведеного валютного плану України з неторгових операцій, а також державних цільових позабюджетних фондів, готує пропозиції щодо їх розмірів і порядку створення і використання;

2) організує роботу, пов’язану із складанням проекту державного бюджету, за дорученням Кабінету Міністрів України визначає порядок і термін подання центральними органами державної виконавчої влади, Радою Міністрів Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями матеріалів для підготовки проекту державного бюджету і прогнозних розрахунків для визначення частини загальнодержавних податків, зборів і платежів, що зараховуються до бюджетів Республіки Крим, областей, м. Києва та Севастополя і подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

3) організує виконання державного бюджету по доходам і видаткам, здійснює фінансування видатків у межах наявних фінансових ресурсів у державному бюджеті, веде облік касового виконання державного бюджету. Разом з іншими міністерствами, відомствами, Радою Міністрів Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями, виконанням місцевих Рад народних депутатів забезпечує надходження доходів до державного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

4) забезпечує захист фінансових інтересів держави та фінансовий прав підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і громадян, здійснює у межах своєї компетенції контроль за виконанням актів законодавства;

5) здійснює методичне керівництво роботою в галузі територіального фінансово-бюджетного планування, розробляє порядок надання з державного бюджету субвенцій, дотацій, субсидій;

6) складає поквартальний розпис доходів і видатків, забезпечує виконання державного бюджету, затвердженого Верховною Радою України, проводить в установленому порядку взаємні розрахунки державного бюджету з бюджетами Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, в межах своїх повноважень здійснює обслуговування державного внутрішнього і зовнішнього боргу;

7) здійснює контроль за виконанням державного бюджету і за отриманням установами Національного банку та комерційними банками правил касового виконання державного бюджету. Встановлює порядок ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання державного і місцевих бюджетів, кошторисів видатків бюджетних установ, встановлює форми обліку і звітності щодо касового виконання бюджетів;

8) складає звіт про виконання державного бюджету, розробляє та виносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо ефективного використання коштів державного бюджету;

9) розробляє проект правил складання і виконання державного та місцевих бюджетів і подає його на затвердження Кабінету Міністрів України, затверджує класифікацію доходів і видатків цих бюджетів;

10) розробляє пропозиції про вдосконалення податкової політики, спрямованої на зміцнення державних фінансів, забезпечення оптимальних фінансових умов для виробничо-господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності та підприємницької діяльності громадян;

11) здійснює методологічне керівництво роботою державних податкових адміністрацій з питань формування і виконання доходної частини бюджетів, ведення обліку та звітності, вдосконалення податкового законодавства;

12) разом з Національним банком і Мінекономіки здійснює заходи, спрямовані на зміцнення грошового обігу, забезпечення збалансованості грошових доходів громадян та їх витрат;

13) здійснює контроль за випуском і обігом цінних паперів, веде загальний реєстр випуску цінних паперів в Україні, видає дозвіл на здійснення діяльності щодо випуску і обігу цінних паперів;

14) організує виготовлення цінних паперів і документів суворого обліку, затверджує нормативно-технічну документацію з цих питань;

15) бере участь у роботі керівних органів фондових бірж і здійснює контроль за дотриманням положень статуту та правил фондової біржі ;

16) організує роботу щодо формування державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, складає баланси дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння , здійснює контроль за використанням, збиранням та переробкою брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, обліком та збереженням дорогоцінного каміння та дорогоцінних металів на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності;

17) готує пропозиції з фінансових питань, пов’язаних із зміною державної власності, демонополізацією виробництва, розвитком підприємницької діяльності в різних галузях економіки та регіонах;

18) розробляє пропозиції про економічні методи регулювання спільної підприємницької діяльності, бере участь у підготовці пропозицій про створення і функціонування спеціальних вільних економічних зон;

19) бере участь у формуванні та реалізації державної інвестиційної політики;

20) вивчає валютно-фінансові проблеми, пов’язані з міжнародним економічним співробітництвом і вдосконаленням валютно-економічних відносин з іноземними державами, розробляє пропозиції щодо збільшення валютних ресурсів держави, вдосконалення механізму економічного стимулювання підприємств для збільшення експорту і підвищення його ефективності. Готує і подає до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вступу України до міжнародних фінансових організацій та їх членства в них, виступає як фінансовий агент держави при здійсненні всіх фінансових операцій відповідно до угод з міжнародними організаціями;

21) аналізує вплив на фінансовий стан галузей народного господарства та бюджет процесів, пов’язаних з переходом на нові принципи ціноутворення, та готує відповідні пропозиції;

22) бере участь у розробці пропозицій про вдосконалення структури органів державної виконавчої влади та здійснює контроль за витрачанням коштів на їх утримання. Аналізує витрати на утримання органів законодавчої, виконавчої та судової влади і готує пропозиції про їх оптимізацію, бере участь у розробці умов оплати праці працівників органів виконавчої та судової влади, правоохоронних органів, закладів освіти, охорони здоров’я і соціального забезпечення, культури та інших бюджетних установ;

23) забезпечує впровадження єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку і звітності на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності (крім банків), затверджує за погодженням з Мінстатом форми бухгалтерської звітності, типові плани рахунків і форм бухгалтерського обліку та інструкції про порядок їх застосування, бере участь у встановленні переліку витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), у розробці типових форм первинного обліку і типових програм автоматизації бухгалтерського обліку ;

24) вивчає, аналізує і вживає заходів до вдосконалення діяльності Мінфіну Республіки Крим, фінансових управлінь обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

25) здійснює загальне керівництво та методологічне забезпечення роботи державної контрольно-ревізійної служби в Україні, розробляє пропозиції, спрямовані на вдосконалення контролю та використання коштів державного бюджету;

26) проводить роботу з професійної підготовки та перепідготовки кадрів для фінансової системи, контролює цю роботу на підприємствах, в установах і організаціях, що входять до сфери управління Міністерства.

Для реалізації своїх функцій Міністерству фінансів України надані чинним законодавством України наступні права :

1) одержувати від центральних органів державної виконавчої влади, Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій матеріали для складання проекту державного бюджету, розробки бюджетних нормативів і здійснення контролю за виконанням державного бюджету;

2) обмежувати, а в необхідних випадках припиняти фінансування з державного бюджету підприємств, установ і організацій при наявності фактів незаконного витрачання ними коштів, а також при неподанні звітів про витрачання раніше відпущених коштів та іншої встановленої звітності, з повідомленням про це керівників відповідних міністерств і відомств і в межах своєї компетенції застосовувати інші санкції, встановлені чинним законодавством;

3) надавати з державного бюджету в разі виникнення тимчасових касових розривів при виконанні бюджетів Республіки Крим, обласних, міст Києва і Севастополя позички, які повинні бути погашені в установлені терміни поточного бюджетного року;

4) забороняти або припиняти випуск цінних паперів у разі, коли він здійснюється з порушенням установленого порядку;

5) проводити у Міністерствах, інших центральних органах державної виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціях, в установах банків та інших фінансово-кредитних установах незалежно від форм власності, перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів планів, кошторисів та інших документів, пов’язаних із зарахуванням, перерахуванням і використанням бюджетних коштів, а також одержувати необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають у процесі перевірки;

6) одержувати від установ банків відомості щодо стану поточних бюджетних рахунків підприємств, організацій і установ;

7) накладати на установи банку, зв’язку, інші установи фінансові санкції в разі порушеного встановленого Національним банком України за погодженням з Міністерством фінансів України порядку проходження і виконання платіжних доручень по доходах і видатках у розмірі 2% від суми затриманого платежу або перерахування бюджетних коштів за кожний день прострочення.

Міністерство фінансів України повинно забезпечувати реалізацію поставлених перед ним завдань і функцій на всій території держави. В зв’язку з цим воно має територіальну структуру, яка охоплює всі адміністративні утворення в країні.

в основі системи Міністерства фінансів України лежить бюджетна система України. Разом з тим, територіальні фінансові органи створюються тільки на регіональному рівні (в республіці Крим та областях і їх районах ) і в містах державного і обласного підпорядкування та їх районах. В містах районного підпорядкування, селах і селищах фінансові органи не створюються, а функції забезпечення бюджетного процесу покладаються, з одного боку, на районні фінансові органи, а з другого - на відповідні місцеві Ради народних депутатів.

Територіальні фінансові органи мають, як правило, систему подвійного підпорядкування. Так, обласні фінансові управління підпорядковуються за вертикаллю Міністерству фінансів, а за горизонталлю входять до складу обласної державної адміністрації. Районні фінансові відділи відповідно підпорядковані фінансовим управлінням обласних державних адміністрацій і входять до складу районних державних адміністрацій. Аналогічну систему подвійного підпорядкування мають органи державного казначейства. Органи контрольно-ревізійної служби з метою забезпечення належного контролю не мають місцевого підпорядкування.

Провідне місце в системі органів Міністерства фінансів належить центральному апарату, тобто безпосередньо Міністерству. Воно забезпечує втілення в життя державної фінансової політики шляхом розробки економічних методів і важелів впливу на збільшення внутрішнього валового продукту і національного доходу, підвищення ефективності суспільного виробництва, аналізує показники розвитку економіки країни, здійснює заходи щодо оздоровлення фінансового стану галузей народного господарства та збільшення доходів бюджету. Міністерство фінансів організує і координує роботу по складанню і виконанню державного бюджету. Здійснює методичне керівництво роботою в галузі бюджетно-фінансового планування і фінансування народного господарства, розробляє пропозиції по встановленню нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів до бюджетів Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

Разом з Міністерством економіки України Міністерство фінансів розробляє проект зведеного балансу фінансових ресурсів і використовує його показники для розробки проекту державного бюджету та розрахункових обсягів бюджетів Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

Міністерство фінансів веде значну законодавчу і методологічну роботу: розробляє проекти законів України, указів Президента, декретів, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів, накази і інструкції та бере участь у розробці їх іншими органами з питань, що відносяться до компетенції Міністерства фінансів; розробляє проекти Правил складання і виконання державного і місцевих бюджетів, класифікацію доходів і видатків цих бюджетів, нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя з урахуванням рівня розвитку соціальної інфраструктури регіонів. Воно також роз’яснює порядок застосування законодавчих та інших нормативних актів з питань фінансів.

Центральний апарат бере участь у розробці нових механізмів і форм господарювання, аналізує тенденції та фінансові аспекти їх діяльності, взаємовідносини з бюджетом і готує відповідні пропозиції з цих питань. Активно працює в напрямку роздержавлення власності, демонополізації народного господарства, проведенню земельної реформи, в створенні ринку цінних паперів та вивчає вплив цих процесів на зміцнення фінансового стану народного господарства.

На центральний апарат покладено завдання надавати практичну і методичну допомогу галузевим міністерствам, відомствам, виробничим об’єднанням, державним корпораціям, асоціаціям, консорціумам, підприємствам і організаціям з фінансових питань впровадження ринкових відносин, а також місцевим фінансовим органам в організації їх роботи. Він систематично вивчає тенденції соціально-економічного розвитку країни і регіонів, бере участь у науковому обґрунтуванні соціально-економічних програм та інших заходів. Подає доповіді, довідки та іншу інформацію Верховній Раді, Президенту та Уряду країни з фінансових питань діяльності міністерств, відомств, об’єднань, підприємств і відповідні пропозиції.

Відповідно до затверджених у Державному бюджеті призначень Міністерство фінансів організує фінансування виробничого і невиробничого будівництва, геологорозвідувальних і проектно-пошукових, природоохоронних та інших робіт, заходів у галузі освіти, науки, культури, охорони здоров’я, фізичної культури, соціального захисту населення, на утримання органів державної влади і державного управління, судів, правоохоронних органів, інших соціально-культурних програм. Бере участь у розробці пропозицій по вдосконаленню валютно-економічних відносин з іноземними країнами. Аналізує ефективність інвестицій у підготовці угод з іноземними країнами про захист інвестицій. Узагальнює договірно-правову практику з цих питань в інших країнах і готує пропозиції по сприянню залучення іноземного капіталу в Україну і його ефективному використанню.

Міністерство фінансів здійснює методичне керівництво бухгалтерським обліком, готує інструктивні матеріали, дає роз’яснення про порядок ведення бухгалтерського обліку і складання звітності. Контролює раціональне і цільове використання коштів, виділених з державного бюджету по всіх напрямках і видах витрат; у встановленому законом порядку проводить ревізії і перевірки в концернах, асоціаціях, акціонерних, орендних, спільних підприємствах, кооперативах та інших організаціях.

Також фінансує в установленому порядку фінансові органи країни, здійснює контроль за правильним використанням ними асигнованих коштів, складає зведені звіти і баланси по видах діяльності. Здійснює заходи щодо вдосконалення структури центрального апарату, місцевих фінансових, податкових, казначейських органів і контрольно-ревізійної служби, проводить роботу по професійній підготовці і перепідготовці кадрів для фінансової системи, контролює цю роботу по підпорядкованих організаціях і установах.

Структура центрального апарату Міністерства фінансів визначається основними завданнями і функціями, які покладені на дане відомство.

Міністр фінансів та його заступники призначаються на посаду указом Президента України. У складі міністерства створюється колегія, яка розглядає основні питання фінансової і бюджетної політики. До складу входять міністр, його заступники, начальники департаментів і провідних управлінь, представники обласних фінансових управлінь.

Міністерство фінансів поділяється на департаменти, а ті в свою чергу – на управління і відділи.

Кожний департамент так чи інакше приймає участь у виконанні усіх функцій Міністерства фінансів. Разом з тим, кожний з них має свою специфічну сферу діяльності.

За ознакою відношення до забезпечення бюджетного процесу департаменти можна розділити на три групи: організуючі і здійснюючі бюджетний процес; виконуючі більш широкі функції сфері фінансової діяльності в цілому і зв'язані тільки з окремими етапами і частинами бюджетного процесу; не зв'язані з бюджетного процесом. Розглянемо функції окремих департаментів, виходячи з напрямків їх діяльності і відношення до бюджетного процесу.

Провідне місце у методичному і організаційному забезпеченні бюджетного процесу займає департамент по бюджету. Образно кажучи, можна відзначити, що тут збігаються всі нитки бюджетного процесу. Тому від кваліфікації фахівців цього департаменту багато в чому залежить якість розробки проекту бюджету і надійність його виконання . В бюджетному процесі він тісно пов’язаний з Головним управлінням державного казначейства. Основна сфера діяльності департаменту по бюджету - бюджетне планування, а Головного управління державного казначейства - виконання бюджету, хоча кожний з даних підрозділів тісно пов'язаний з усім бюджетним процесом.

Основними напрямами діяльності департаменту по бюджету є розробка пропозицій і обґрунтування основних напрямків бюджетне - фінансової політики; здійснення перспективного фінансового планування і прогнозування фінансової бази економічного і соціального розвитку країни; формування бюджетних взаємовідносин між державним бюджетом і бюджетами Республіки Крим, областей , міст Києва і Севастополя.

Департамент організує роботу по складанню проекту державного і зведеного бюджету України на плановий період виходячи з порядку і термінів, встановлених Кабінетом Міністрів України;

- здійснює загальне методологічне керівництво, розробку вказівок і форм по складанню державного бюджету, бюджетів Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;

- готує матеріали, зведені аналітичні таблиці й розрахунки для розгляду проекту державного й зведеного бюджетів керівництвом Міністерства, Кабінетом Міністрів, Президентом, Верховною Радою України;

- складає річний з поквартальним розподілом розпис доходів і видатків державного бюджетів;

- організує роботу структурних підрозділів Міністерства фінансів з розгляду розрахунків і обґрунтувань Міністерств , відомств, інших органів державного і господарського управління на виділення асигнувань з державного бюджету, здійснює контроль щодо обґрунтованості пропозицій про виділення таких коштів;

- бере участь у роботі Міністерства економіки України по складанню зведеного балансу фінансових ресурсів, підготовці пропозицій про використання резервів народного господарства в напрямі збільшення фінансових ресурсів держави і бюджетних доходів;

- координує діяльність фінансових органів Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя з питань прогнозування доходів бюджету, складання відповідних бюджетів, забезпечення їх збалансованості;

- розробляє пропозиції по зміненню доходної бази адміністративне - територіальних утворень, фінансового забезпечення комплексного економічного і соціального розвитку територій, що включають питання фінансової підтримки у вигляді субвенція і дотацій;

- готує проекти доповідей Кабінету Міністрів України, пояснювальні записки, висновки з бюджетно-фінансових питань для подання Верховній Раді України;

- розробляє за участю управлінь і відділів Мінфіну заходи, спрямовані на виконання пропозицій і зауважень, викладених у висновках постійних комісій, виступах депутатів Верховної Ради України при обговоренні державного бюджету і готує проекти доповідей з цих питань;

- готує пропозиції для надання Кабінету Міністрів України про внесення змін щодо доходів і видатків державного бюджету. забезпечує ведення обліку змін. що вносяться в процесі виконання бюджету.

Важлива роль в забезпеченні бюджетного процесу відводиться департаменту в плануванні доходів бюджету. В бюджетному процесі він тісно зв’язаний з Державною податковою адміністрацією. Розмежування функцій і повноважень засновано на тому, що державна податкова адміністрація веде облік, платників і контролює дотримання ними податкового законодавства, а департамент планує доходи бюджету і контролює хід виконання доходної частини бюджету.

- Департамент організує та проводить роботу з планування і прогнозування доходів бюджету, бере участь у розробці зведеного балансу фінансових ресурсів, законодавчих та нормативних актів у галузі податкової та бюджетної політики;

- Департамент організує роботу по складанню проектів державного бюджету і прогнозу консолідованого бюджету по доходам, виходячи з порядку і термінів, встановлених по Міністерству; готує матеріали, зведені аналітичні таблиці і розрахунки для розгляду проектів вказаних бюджетів;

- Також здійснює загальне методологічне керівництво структурних підрозділів Міністерства щодо складання проектів бюджетів всіх рівнів по доходах;

- Одержує, обробляє і аналізує необхідні для складання проекту надходжень розрахунки, інформацію, статистичні дані від міністерств, відомств, безпосередньо від підприємств, фінорганів;

- Приймає участь у роботі по удосконаленню податкового законодавства, підготовці пропозицій щодо зміни ставок податків і переліку податкових пільг;

- Складає річний з поквартальним розподілом розпис доходів Державного бюджету;

- Бере участь у складанні зведеного балансу фінансових ресурсів, балансу грошових доходів і витрат населення, касового плану, розробці пропозицій щодо збільшення фінансових ресурсів держави і бюджетних доходів;

- Одержує від Державної податкової адміністрації звітність про суми надходжень податків і платежів до бюджету України, наслідки перерахунків податку на прибуток, на основі якої здійснюється аналіз і оцінка стану виконання доходів по видах та в територіальному розрізі. Приймає участь у підготовці доповіді Уряду про стан виконання бюджету.

Організація фінансового забезпечення особливої сфери, діяльності, що пов'язана з обороною країни, забезпеченням законності і правопорядку в державі, покладено на Управління бюджетних видатків оборони і правоохоронних органів. Воно забезпечує планування і фінансування видатків з державного бюджету на утримання Збройних сил, Прикордонних військ, Національної гвардії, штабів і військ цивільної оборони, органів внутрішніх справ, Служби безпеки.

Управління державної охорони та підпорядкованих їм установ і організацій, витрат по створенню і утриманню державних і мобілізаційних резервів і заходів мобілізаційної підготовки народного господарства, удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування зазначених витрат шляхом розробки нових і вдосконалення діючих фінансових норм і нормативів.

Управління розглядає проекти кошторисів витрат на оборону, утримання органів внутрішніх справ і виправної системи, безпеки. заходи мобілізації, підготовки і цивільної оборони, створення державних і мобілізаційних матеріальних резервів;

готує пропозиції по складанню проекту державного бюджету складає відповідні розділи, пояснювальну записку, окремі розрахунки на нього і подає їх Головному бюджетному управлінню.

Управління бере участь у розробці методики фінансово-бюджетного планування і фінансування оборонних заходів, потреб народного господарства і населення у військовий час: готує матеріали з фінансування у встановленому порядку Збройних сил, системи МВС, Служби безпеки. Управління державної охорони, витрат по створенню державних і мобілізаційних матеріальних резервів та інших заходів; здійснює контроль за ефективністю використання відповідними міністерствами і відомствами бюджетних і власних коштів шляхом проведення тимчасових перевірок.

Фінансову політику держави в розвитку сфери матеріального виробництва забезпечує департамент фінансів виробничої сфери. Департамент безпосередньо пов'язаний з бюджетним процесом. Він бере участь в роботі Міністерства економіки та відповідними галузевими Міністерствами і комітетами щодо формування прогнозних показників, що визначають обсяги видатків бюджету по галузям, лімітів державних капітальних вкладень і інвестиційних програм, доцільність і обсяги фінансування комплексних цільових державних і галузевих програм розвитку галузей економіки, розробляє порядок і методологію їх фінансування, а також обсяги державного замовлення на виконання за рахунок бюджетних коштів геологорозвідувальних, топографо-геодезичних, реставраційних робіт пам'яток архітектури, проектних робіт по типовому проектуванню і схемах розміщення галузей народного господарства, складає зауваження і пропозиції з цих питань.

Департамент безпосередньо складає проекти розрахункових балансів видатків по контрольованих галузях та розрахунки до них, подає їх департаменту по бюджету для включення до відповідних розділів проекту бюджету України . Також розробляє передає департаменту по бюджету показники і розрахунки, що необхідні для розробки нормативів відрахувань частини загальнодержавних податків, зборів і платежів до бюджетів республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя; складають поквартальний розпис видатків по галузям, забезпечують виконання державного бюджету по ним, фінансують в установленому порядку міністерства і відомства в межах передбачених бюджетних асигнувань.

Важливою функцією департаменту є здійснення контролю за додержаннями Міністерствами, відомствами, об'єднаннями, підприємствами і організаціями фінансової дисципліни, за правильним і ефективним використанням ними бюджетних коштів, вживає заходи щодо усунення виявлених недоліків. Крім того, він аналізує квартальну та річну звітність міністерств, відомств та інших формувань, що контролюються, систематизує і формує банк відповідних даних з метою підготовки необхідних матеріалів департаменту по бюджету та по звіту про виконання державного бюджету та пропозиції керівництву Міністерства щодо ефективного використання коштів державного бюджету.

Управління департаменту вивчають економіку і фінанси галузей і підвідомчих їм підприємств, тенденції та динаміку їх розвитку, аналізують підсумки фінансово-господарської діяльності, вплив на фінансовий стан господарств та бюджетних процесів, здійснюють методичне керівництво в галузях з питань фінансово бюджетного планування, приймають участь в розробці пропозицій з питань ціноутворення і порядку надання субвенцій, субсидій, дотацій та кредитів за рахунок бюджетних коштів. Також розробляють пропозиції з питань, пов'язаних із зміною форм державної власності, демонополізації виробництва, розвитком підприємницької діяльності у галузях економіки ; подають методичну допомогу Міністерствам і відомствам у роботі по фінансовому плануванню, у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності об'єднань, підприємств і організацій, проводять інформативні наради з працівниками економічних служб Міністерств і відомств з цих питань.

Фінансову політику держави в соціальній сфері і державному управлінні забезпечує департамент фінансів невиробничої сфери. Він розробляє основні напрямки державної фінансової політики з питань освіти, підготовки кадрів, науки, культури, мистецтва, засобів масової інформації соціального захисту населення, охорони здоров’я, соціального забезпечення, фізичної культури, спорту, молодіжних закладів, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; впроваджує нові форми фінансово-бюджетного планування і фінансування витрат у вказаних галузях народного господарства. Департамент бере участь у розробці Міністерством економіки показників різних індикативних планів економічного і соціального розвитку, які є основою для визначення обсягів доходів і видатків державного і регіонального бюджетів по підконтрольних Департаменту галузях , готують зауваження і пропозиції щодо формування цих показників. Розробляє методологію складання кошторисів доходів і видатків та штатних розписів бюджетних установ. Аналізує чисельність працюючих по бюджетній сфері.

Важливою функцією Департаменту є організація роботи, пов’язаної із складанням проекту державного бюджету в частині фінансування галузей і заходів, що підконтрольні Департаменту визначенням обсягів бюджетних витрат для їх фінансування. Він складає поквартальний розпис доходів і видатків по відповідних Міністерствах і відомствах, забезпечує фінансування їх в межах асигнувань, передбачених державним бюджетом; здійснює контроль за додержанням фінансової дисципліни, за правильним і ефективним використанням Міністерствами і відомствами, підпорядкованими йому установами, організаціями, підприємствами державних коштів, розглядає звіти про виконання Державного бюджету по Міністерства і відомствам, готує по них висновки і пояснювальні записки.

Департамент здійснює контроль за виконанням місцевими фінансовими органами законодавчих актів , рішень Колегій і наказів Міністерства фінансів з питань фінансово-господарської діяльності Установ, організацій і підприємств, підпорядкованих Міністерствам і відомствам ,що контролюються Департаментом узагальнює матеріали перевірок і обстежень ,розробляє і подає керівництву міністерства пропозиції по усуненню виявлених порушень фінансової дисципліни та недоліків у фінансово-господарській діяльності.

Департамент бере участь у розробці балансів доходів і видатків державних цільових фондів під його контролем знаходиться процес надходження та використання коштів Держінофонду, Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, Державного фонду сприяння зайнятості населення , Фонду для здійснення заходів по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, Фонду України соціального захисту інвалідів та Українсько-німецького фонду; при необхідності вносять пропозиції про зміну встановлених норм відрахувань до названих фондів та порядку використання їх коштів.

Департамент здійснює аналіз заборгованості із заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, що фінансують із державного та місцевих бюджетів, бере участь у розгляді питань щодо надання пільг і компенсацій населенню за житлово-комунальні послуги, газ та електроенергію пенсіонерам, інвалідам, безробітним та Чорнобильцям. Бере участь у роботі державних органів з питань надання і одержання гуманітарної допомоги, надання допомоги біженцям та соціального захисту депортованих народів і реабілітованих осіб. Зводить і аналізує видатки із бюджетів усіх рівнів для надання пільг і компенсацій. Він також розглядає доручення щодо виділення коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів на стихійні лиха. Однією із функцій Департаменту є участь у підготовці пропозицій по удосконаленню системи органів виконавчої влади їх структури та положень про ці органи. У розробці, за дорученням Кабінету Міністрів України, разом з Мінпраці розмірів тарифних ставок, посадових окладів та умов оплати праці працівників бюджетних установ та організацій.

Управління бюджетних видатків Департаменту забезпечує планування і фінансування видатків на утримання органів законодавчої, виконавчої, судової влади, прокуратури, податкової служби та митних органів.

Управління складає проект державного бюджету стосовно витрат на утримання органів державної влади і управління і розробляє пропозицій до проектів витрат місцевих бюджетів на утримання органів самоврядування. Також розглядає подані міністерствами, відомствами, Київською і Севастопольською місцевими державними адміністраціями розрахунки витрат на утримання їх центральних апаратів та місцевих органів, що фінансуються з державного бюджету. Аналізує квартальні і річні звіти про виконання державного і місцевих бюджетів по міністерствах, відомствах, областях і містах.

Управління здійснює контроль за правильним витрачанням коштів, дотримання законодавства про оплату працю міністерствами, відомствами, іншими центральними органами державної виконавчої влади, розробляє пропозиції про загальну чисельність та фонд оплати праці працівників апарату міністерств, відомств, місцевих державних адміністрацій для подання та затвердження Президенту і Кабінету Міністрів України; бере участь у розробці посадових окладів та умов оплати праці працівників бюджетних установ та організацій, розробляє положення про порядок та розміри компенсації витрат по службових відрядженнях.

Департамент макроекономічного прогнозування і податкової політики організовує роботу по проектуванню макроекономічних моделей для прогнозування балансу фінансових ресурсів Державного та зведеного бюджетів країни на короткострокову, середньострокову та довгострокову перспективу. Бере участь у розробці прогнозу основних макроекономічних показників, що визначають обсяги Держав