Управління розвитком персоналу (2002)

ПЕРЕДМОВА

Ринкова система господарювання, що складається в Україні, обумовлює зміну форм та методів управління персоналом організації, вимагає нових підходів до визначення місця і ролі органів виконавчої влади, служби зайнятості, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, підприємств щодо розвитку персоналу. Нові підходи до рівня професійної підготовки населення знайшли своє відображення у Національній доктрині розвитку освіти. Нею визначено, що метою державної політики щодо розвитку освіти є створення умов для розвитку особистості і творчої реалізації кожного громадянина.

В період становлення цивілізованих ринкових відносин виникають і отримують розвиток принципово нові організаційно-правові форми господарювання, змінюється система економічних відносин з державою, власниками, господарськими партнерами, представниками трудящихся, навчальними закладами та персоналом організації стосовно його розвитку.

Досвід роботи підприємств з персоналом, що накопичений у країнах з розвинутою ринковою економікою, не слід механічно переносити на управління процесами розвитку персоналу в Україні. У цьому зв’язку виникає нагальна потреба адаптації позитивного світового досвіду з врахуванням специфіки нинішнього стану розвитку економіки держави, менталітету господарюючих суб’єктів і самих працівників.

Сучасні підходи до вирішення економічних та соціальних проблем з розвитку персоналу визначають необхідність впровадження нової навчальної дисципліни «Управління розвитком персоналу» для підготовки фахівців з вищою освітою по спеціальності «Управління трудовими ресурсами». Зазначена навчальна дисципліна розроблена на кафедрі управління трудовими ресурсами Київського національного економічного університету, відповідає програмі навчальної дисципліни та є базовою для підготовки спеціалістів і магістрів по спеціальності «Управління трудовими ресурсами».

Планування, організація і контроль за процесами розвитку персоналу розглядаються як опорна підсистема стратегічного управління організації, засіб досягнення перспективних та поточних цілей організації шляхом формування освіченого, висококваліфікованого і тим самим конкурентоспроможного на ринку праці робітника, фахівця з вищою освітою та керівника, відповідальних за свою справу.

У навчальному посібнику значне місце відведено вивченню проблем конкурентоспроможності персоналу як об’єкта стратегічного управління організації. В першому розділі розвиток персоналу розглядається як засіб забезпечення його конкурентоспроможності, при цьому особлива увага приділяється саме взаємозв’язку стратегії розвитку персоналу і стратегії управління організації. Наступні розділи розкривають сутність та складові проекту розвитку персоналу, концепції адаптивного управління розвитком персоналу організації, ролі маркетингу персоналу у розвитку працівників організації в умовах ринкової економіки.

Розглянуті економічні аспекти розвитку персоналу в організації, методологічні і методичні підходи щодо прогнозування та планування потреби, організації у персоналі в професійно-кваліфікаційному розрізі як основи для визначення напрямів його подальшого розвитку, регламентації посадових обов’язків працівників, проведення атестації персоналу, професійно-кваліфікаційного просування робітників і фахівців, здійснення роботи з резервом керівників.

Рівень теоретичних знань, вмінь та практичних навичок працівників у вирішальний мірі визначаються рівнем розвитку систем освіти і професійної підготовки персоналу. Тому в навчальному посібнику ґрунтовно висвітлені питання управління загальною середньою, професійно-технічною та вищою освітою, післядипломною підготовкою, участі підприємств у здійсненні підготовки, перепідготовки й підвищенні кваліфікації працівників з урахуванням передового вітчизняного і зарубіжного досвіду.

Навчальною дисципліною передбачено також вивчення інформаційного забезпечення планування й організації розвитку персоналу, існуючої практики проходження документів, що пов’язані з обліком та статистичною звітністю, методів визначення економічної і соціальної ефективності професійного навчання персоналу. Завершують навчальний посібник розділи з планування та організації соціального розвитку персоналу, стимулювання розвитку працівників організації, вдосконалення чинного законодавства щодо стимулювання роботодавців з розвитку персоналу.

Спеціальна література з проблем управління трудовими ресурсами в останні роки була зорієнтована головним чином на ринок праці і зайнятість населення, організацію та нормування праці, економіку праці, трудове законодавство і менеджмент персоналу. Одночасно у меншій мірі розкривались особливості професійного навчання персоналу, його професійно-кваліфікаційного просування в організаціях. Ця обставина обумовила направленість змісту багатьох розділів навчального посібника на висвітлення найбільш актуальних питань управління розвитком персоналу.

Навчальний посібник може бути корисним не тільки для студентів, які спеціалізуються в сферах зайнятості населення та менеджменту персоналу, але й для перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою та керівників служб управління персоналу підприємств, організації органів державної виконавчої влади різних рівнів управління.

Це перший вітчизняний навчальний посібник, що розглядає діяльність підприємств і організацій, органів виконавчої влади з розвитку персоналу в умовах становлення цивілізованої ринкової економіки згідно з чинним правовим полем підприємницької та освітньої діяльності. Тому автор буде вдячний читачам за пропозиції стосовно удосконалення змісту і структури підручника.


← prev content next →