Управління розвитком персоналу (2002)

1.1. Предмет і мета навчальної дисципліни управління розвитком персоналу

Управління розвитком персоналу ґрунтується на об’єктивно властивих ефективному управлінню виробництвом методах, принципах, процедурах, зміст яких достатньо повно викладений у навчальних дисциплінах «Менеджмент», «Менеджмент персоналу». Однак управління розвитком персоналу має свою специфіку, свій об’єкт та суб’єкт управління, власну технологію.

Предметом навчальної дисципліни є розвиток персоналу організації: Навчальна дисципліна розкриває систему знань, що пов’язана з ціленаправленим впливом на розвиток персоналу організації (підприємства, фірми) для забезпечення ефективного функціонування організації, її конкурентоспроможності на ринку, збагаченням інтелектуального, творчого і культурного потенціалу працівників, задоволенням їх потреб у професійному навчанні, плануванні трудової кар’єри та професійно-кваліфікаційному просуванні, соціальному розвитку.

Метою навчальної дисципліни «Управління розвитком персоналу» є сприяння студентам, слухачам в опануванні теоретичними основами та виробити вміння і практичні навички з планування та організації розвитку персоналу в умовах ринкової економіки, структурної й технологічної перебудови галузей економіки.

Зміст навчальної дисципліни складають принципи і методи управління розвитком персоналу організації, теоретичні та практичні проблеми розробки проекту розвитку персоналу організації, шляхи реалізації політики у сферах освіти та професійної підготовки персоналу, вибору найбільш ефективної технології, засобів й методів професійного навчання персоналу стосовно конкретної ситуації на підприємстві, проведення атестації фахівців і керівників, впровадження організаційних форм планування трудової кар’єри персоналу та роботи з резервом керівників в організації.

Завдання навчальної дисципліни полягає у тому, щоб на основі теоретичних положень менеджменту і узагальнення практичного досвіду роботи розкрити зміст, організаційні форми та методи здійснення діяльності у сфері управління розвитком персоналу організації.

Виходячи з поставленого завдання навчальної дисципліни, студенти і слухачі повинні оволодіти такими основами знань:

змістом роботи служби управління персоналом щодо складання проекту розвитку персоналу в організації, особливості проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників на великих, середніх і малих підприємствах;

сутністю маркетингу персоналу, його роль у розвитку працівників організації, зовнішні та внутрішні фактори, що визначають напрями маркетингу персоналу відносно розвитку працівників підприємства;

інвестиціями в персонал як основи розробки виробничих і соціальних показників розвитку організації, методологічні та методичні підходи до визначення економічної й соціальної ефективності професійного навчання персоналу;

специфікою планування і прогнозування розвитку персоналу на рівнях організації, регіону, держави, визначення на цій основі обсягів професійного навчання громадян у професійно-технічних та вищих навчальних закладах;

поняттям і завданнями оцінювання розвитку персоналу підприємства, застосування результатів ділової оцінки працівників при проведенні виробничої адаптації та атестації персоналу, плануванні трудової кар’єри робітників і фахівців, формуванні кадрового резерву керівників;

управлінням професійним навчанням робітників, фахівців і керівників в організації, планування та здійснення короткострокового й тривалого періодичного підвищення кваліфікації персоналу, перепідготовки працівників з метою одержання нової професії чи спеціальності;

плануванням соціального розвитку персоналу організації, соціальних наслідків підвищення освітнього та кваліфікаційного рівнів працівників, соціального прогнозу розширеного відтворення робочої сили на підприємстві і поза виробництвом;

матеріальним та нематеріальним стимулюванням розвитку персоналу в організації, взаємодією організації, закладів освіти, служби зайнятості, органів державної виконавчої і законодавчої влади щодо стимулювання розвитку персоналу.

Одержані теоретичні знання дозволять студентам та слухачам у майбутньому в якості спеціалістів і магістрів у сфері управління трудовими ресурсами, економіки праці й менеджменту персоналу:

здійснювати професійне навчання, планування трудової кар’єри персоналу, його професійно-кваліфікаційне просування для реалізації цілей стратегічного управління організації як виробничо-господарської системи;

забезпечувати більш повне використання здібностей, інтересів і нахилів працівника, його освітнього та професійного потенціалу для впровадження в практику нововведень, високих технологій і таким чином підвищувати гнучкість підприємства, його конкурентоспроможність на ринку, надати можливість успішно протидіяти дестабілізуючим факторам зовнішнього та внутрішнього середовища;

формувати позитивне ставлення персоналу до організації, його керівництва внаслідок цілеспрямованого планування трудової кар’єри працівників, ефективного матеріального і нематеріального стимулювання їх розвитку, підвищити престиж та привабливість підприємства серед молоді й інших груп населення;

створити сприятливі умови для ефективної роботи персоналу в організації шляхом запровадження гнучкої системи безперервної післядипломної освіти працівників.

Навчальна дисципліна «Управління розвитком персоналу» не є якоюсь самоціллю, досягнення якої здійснювалось би у відриві від виробничої, соціальної та інших сторін діяльності організації. Виходячи з цього, одним з найважливіших завдань навчальної дисципліни — це визначення змісту і межі проблем, що пов’язані з прийняттям управлінських рішень щодо розвитку персоналу в тісному взаємозв’язку з вирішенням інших питань функціонування організації у ринковому середовищі. Це сприяє більш чіткому визначенню місця та підвищенню значення заходів з розвитку персоналу в системі управління організацією.

Управління розвитком персоналу порушує досить широку сферу діяльності особистості у всій її різноманітності і складності. Досліджуючи широку сукупність факторів, що позитивно впливають на підвищення ефективності праці персоналу та конкурентоспроможність організації на ринку, навчальна дисципліна розробляє підходи щодо формування інтелектуального, творчого і культурного потенціалу працівників як окремої організації, так й трудового потенціалу суспільства в цілому. Тому навчальна дисципліна при розробці рекомендацій з формування людського фактору з метою підвищення ефективності виробництва товарів чи надання послуг спирається не тільки на результати власних досліджень, але й на знання інших наукових дисциплін — суспільних, природознавчих та технічних.

Управління розвитком персоналу, насамперед, ґрунтується на теорії цілісності людини, що розробляється філософією. Це передбачає використання таких принципів, як соціальна та предметно-діяльністна сутність людини, цілісність та історичне розуміння особистості, сутність і зміст процесу праці як людської предметної діяльності, всебічний розвиток особистості як умови науково-технічного та суспільного прогресу, сталого економічного зростання.

Навчальна дисципліна широко застосовує знання педагогічних наук, такі принципи освіти, як інтеграція з наукою і виробництвом, гнучкість та прогностичність системи освіти, єдність і наступність освіти, безперервність й різноманітність освіти та інші. Це ж стосується дисциплін «Політекономія», «Макроекономіка», «Економіка підприємства», «Менеджмент» і «Маркетинг», що вивчають закони управління виробництвом, розподілом, перерозподілом та обміном товарів і послуг. Економічна теорія з’ясовує цінність освіти та професійної підготовки, визначає величини їх впливу на економічний розвиток країни, зростання валового внутрішнього продукту і національного доходу.

Управління розвитком персоналом тісно пов’язано з управлінням трудових ресурсів, економікою праці. Предметами вивчення цих дисциплін є трудові ресурси, праця в їх історичній визначеній формі, формування, розподіл, перерозподіл та використання трудових ресурсів, суспільна ефективність і продуктивність праці, а також наукова організація праці персоналу. Це важливо з точки зору створення сприятливих умов для результативної організації професійного навчання працівників, професійно-кваліфікаційного просування робітників та фахівців, раціонального використання працівників за рівнем професійної підготовки й кваліфікації на підприємствах.

Суттєвий вплив на управління розвитком персоналу здійснюють фізіологічні реакції організму людини на трудові навантаження та умови праці, психологічні фактори трудової діяльності, фізіологічні основи проектування раціональних режимів праці і відпочинку персоналу, що вивчаються навчальною дисципліною «Фізіологія і психологія праці». Вказана дисципліна закладає психофізіологічні основи теоретичного та виробничого навчання, формування трудових навичок і умінь.

Планування та організація професійного навчання робітників і фахівців з вищою освітою, формування й підготовка резерву керівників в організації передбачає врахування соціально-психологічних і психофізіологічних особливостей людини, умови та характеристики трудової діяльності по конкретній професії чи спеціальності, їх окремих вимог до людини, а також професійно важливих якостей, якими повинен володіти працівник. Зазначені особливості людини та вимоги професії до професійно важливих якостей працівника відображаються у професіограмах, вивчаються навчальною дисципліною «Професійна орієнтація», що обумовлює тісні міждисциплінарні зв’язки цієї дисципліни з управлінням розвитку персоналу.

Не можна обійти взаємозв’язок між управлінням розвитку персоналу і ринком праці. Навчальна дисципліна «Ринок праці» досліджує ринок праці як систему відтворення робочої сили, розкриває структуру, функції, механізм державного регулювання ринку праці в умовах ринкової економіки. Підвищуючи свій рівень професійної підготовки, працівники стають більш конкурентоспроможними не тільки на внурішньофірмовому ринку праці, але з поза ним. У цьому зв’язку в навчальній дисципліні «Управління розвитком персоналу» розглянута взаємодія підприємств з центрами зайнятості щодо стимулювання розвитку персоналу, який підлягатиме вивільненню; професійного навчання працівників, котрі прийняті на підприємство за направленнями центрів зайнятості.

Досить міцні міждисциплінарні зв’язки між управлінням розвитку персоналу та менеджменту персоналу. Завданням останнього є формування знань, навичок і умінь по здійсненню аналізу наявної структури персоналу, планування поточної та перспективної потреби в кадрах. Саме це становить підґрунтя для проведення подальшої роботи щодо розвитку персоналу, забезпечення ефективності навчання працівників. Знання, одержані студентами під час вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент персоналу», про форми та методи визначення посадових обов’язків працівників, їх завдань і відповідальності за доручену ділянку, знадобляться при опанування навчального матеріалу з організації підвищення кваліфікації персоналу, формування резерву керівників тощо.