Організація виробництва (2003)

ПЕРЕДМОВА

Реформування економіки країни, що відбувається, перш за все торкається зміни характеру організаційно-економічних відносин у процесі виробництва. Сучасні підходи до ринкового господарювання ставлять перед виробництвом конкретні цілі: випускати певні види продукції (надавати послуги) за номенклатурою, кількістю, якістю та ціною, які відповідають існуючому попиту чи прогнозу щодо нього. Тому завданнями виробництва є: систематичне підвищення рівня його організації, гнучкості реагування на зміни попиту, мобільності проектування та освоєння нової продукції (послуг); підтримання оптимальності функціонування з найменшими витратами; забезпечення високої культури трудової діяльності персоналу, спрямованої на точне і своєчасне виконання замовлень належної якості та конкурентоспроможності.

Проблема надання гнучкості та мобільності виробничим підприємствам особливо актуалізується на сучасному етапі реформування економіки, проведення широкомасштабних заходів реструктуризації промислового виробництва. Це потребує розроблення і впровадження нових підходів, способів та методів організації виробництва, які б узгоджувались із змінами, що виникають навколо та всередині підприємства.

Методи й умови створення та раціонального функціонування самої структури виробничої системи характеризують організацію виробництва. Практика показала, що традиційні, класичні концепції організації та управління виробництвом, що ґрунтуються на дрібному розподілі праці, стали стримувати розвиток, створювати бар’єр між вимогами своєчасного задоволення потреб споживачів та прагненням отримати якомога більшу економію на масштабах виготовлення продукції.

Консервативне мислення можна і треба змінити тільки шляхом вивчення досвіду успішно працюючих компаній і фірм, підготовки і перепідготовки нових кадрів, закріплення навичок та вмінь організації виробництва світового рівня при розв’язанні власних проблем, створення та втілення в реальні промислові підприємства проектів реструктуризації та реінжинірингу.

Навчальний посібник, що пропонується, призначений якраз допомогти студентам у формуванні комплексу знань про виробництво, його загальні принципи, методи раціональної організації та системні положення створення та розвитку виробничих систем незалежно від форм власності і на цій основі — набути практичних навичок та вмінь з аналізу необхідної інформації і прийняття ефективних управлінських рішень щодо створення, функціонування та реорганізації виробничих систем різних рівнів в умовах ринкової економіки.

У посібнику знайшли відображення поняття суттєвості виробництва та виробничих систем; особливості виробничих та технологічних процесів, організаційних типів виробництва; розрахунки і шляхи скорочення тривалості виробничого циклу; характеристики методів організації виробництва; просторове розташування процесу виробництва, його технічного обслуговування та регулювання; організація, вимірювання та раціоналізація трудових процесів; сучасні підходи до проектування нових виробів, технологічна підготовка та методи їх освоєння виробництвом; формування якості і забезпечення конкурентоспроможності продукції (послуг); перепроектування виробничих систем.

Питання організації виробництва в цьому навчальному посібнику розглядаються на прикладі промислових машинобудівних підприємств, як найскладніших інтегрованих виробничих систем, що найповніше відбивають закономірності сполучення засобів виробництва і робочої сили з метою якомога ефективнішого їх використання в умовах швидких змін, пов’язаних з оновленням продукції та процесів її виготовлення.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової навчальної програми з дисципліни «Організація виробництва», яка логічно пов’язана з іншими функціональними економічними дисциплінами, що викладаються в Київському національному економічному університеті. Посібник орієнтований на студентів усіх форм навчання. Він містить теоретичні та практичні питання для самостійного опрацювання студентами матеріалу курсу.

Посібник також може бути корисний для системи підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів промислових підприємств різних форм власності.← prev content next →