Організація консалтингової діяльності (2000)

Висновки

Розробка рекомендацій як окремий етап консультаційного процесу включає визначення одного чи декількох варіантів рішення проблеми клієнта, вибір найкращого з них, презентацію рекомендацій клієнту та підготовку до впровадження схваленого плану організаційних змін.

Під час розробки консультаційних рекомендацій використовують два методологічних підходи: усунення вузьких місць та проектування нового стану організації на основі концепції ідеальної системи.

Усунення вузьких місць передбачає розробку такого управлінського рішення, яке дозволило б скасувати або зменшити вплив виявлених негативних факторів чи ситуації взагалі на окремі підрозділи або організацію в цілому. Даний підхід застосовується, якщо діагностована проблема клієнта має локальний характер і не потребує комплексного організаційного поліпшення.

Проектування нового стану організації на основі концепції ідеальної системи полягає у визначенні сфери допустимих рішень, яка має бути розташована між рівнем функціонування організації, спроектованим на основі технічного ідеалу, та рівнем, що базується на існуючому стані організації клієнта.

Розробка переліку альтернатив рішення проблеми відбувається колективно, за участю консультанта і персоналу клієнта. Групова творча робота, заснована на принципі відкладеного обговорення, може здійснюватися методами мозкового штурму, конференції ідей, колективного блокноту, контрольних запитань, фокальних об’єктів та іншими.

Для оцінки альтернатив розробляють оціночну систему, що містить певний набір критеріїв. Виділяють оціночні системи «вартість–ефективність» та «вигоди–витрати». Під час оцінки альтернатив виникає необхідність у використанні критеріїв, оцінки за якими можуть бути отримані лише за допомогою спеціально розроблених вербально-числових шкал.

Основними методами порівняння і відбору альтернатив рішення можуть бути якісні і кількісні оцінки.

Процес відбору альтернативи узгоджують з клієнтом та подають на обговорення. Презентація консультаційних рекомендацій має бути чітко спланована, відповідно змістовно структурована, містити візуально-ілюстровані матеріали та поєднувати усну і письмову форми подання інформації. Для правильного побудування презентації консультантові належить розуміти інтерес клієнтської організації в цілому та окремих індивідів. Тому необхідно визначити авторитетних працівників компанії клієнта, їх вплив на процес прийняття рішень, рівень їх інформованості та їх позицію відносно змісту запропонованих змін.