Система макроекономічного рахівництва (1999)

ВСТУП

Економічний процес охоплює процес виробництва, розподілу, обміну, обігу та споживання матеріальних благ і послуг, створених за відповідний проміжок часу. Це є процес розширеного відтворення, яке реально може здійснюватися лише за умови дотримання багатьох макроекономічних пропорцій та співвідношень між галузями і секторами економіки, що впливають на формування загальної структури економіки та на обсяги і структуру макроекономічних показників, які, у свою чергу, відображають результати економічної діяльності.

Для кількісного визначення макроекономічних показників і важливих пропорцій відтворення різні країни використовують різні економічні моделі, тобто відповідні системи макроекономічного рахівництва. Для ринкової економіки такою системою є система національних рахунків (СНР), що адекватно моделює економічні процеси, характеризує структуру та механізм її функціонування. Економічна інформація, яку надає СНР, є необхідною для здійснення економічного аналізу та прийняття рішень органами державного управління та вироблення економічної політики. Отже, СНР є важливим інструментом державного регулювання і прогнозування національної економіки. Саме тому дисципліна «Система економічного рахівництва» має за мету розкрити сутність, структуру, зміст та особливості різних систем макроекономічного рахівництва, які використовуються в економічній практиці, насамперед, системи національних рахунків (СНР), що є сучасним міжнародним стандартом у національному рахівництві, а також адекватні їм методології обчислення основних макроекономічних показників та взаємозв’язків між ними.

Система макроекономічного рахівництва висвітлює такі проблеми: теоретико-методологічні основи побудови систем макроекономічного рахівництва, їх зміст, спільність та відмінність; сутність, зміст та структуру системи національних рахунків (СНР), зокрема, національних рахунків України; склад, зміст та методи обчислення основних макроекономічних показників у СНР; методологію побудови основних рахунків внутрішньої економіки та рахунків зовнішньоекономічних зв’язків; національне багатство і методи його визначення в СНР; міжгалузевий баланс як важливий розділ СНР; проблеми розробки СНР України в умовах переходу до ринкових відносин.

Вивчення зазначених проблем допоможе студентам набути спеціальних знань та навиків щодо їх застосування на практиці, здійснювати певні макроекономічні розрахунки у процесі аналізу і прогнозування соціально-економічного розвитку.

При написанні навчального посібника використано рекомендації міжнародних економічних організацій (ООН, МВФ, МБРР, ЄС, ЄБРР та ін.) щодо розвитку методології та практики розробки СНР; рекомендації міждержавного статистичного комітету СНД; законодавчі акти і нормативні матеріали Кабінету міністрів України, Мінфіну України, Держкомстату України, пов’язані з розробкою методології та практикою складання національних рахунків України, а також окремі положення та висновки наукових праць зарубіжних вчених (Дж. М. Кейнса, Р. Стоуна, В. Леонтьєва, С. Кузнеца, К. Кларка тощо), вчених Російської Федерації (Ю. Н. Іванова, Б. Т. Рябушкіна, Г. Д. Кулагіної, Т. А. Хоменко та ін.) і вітчизняних вчених (С. С. Герасименка, В. Головка, Б. Є. Кваснюка, М. Я. Меламеда, О. Москвіна, Р. М. Моторіна, Б. Я. Панасюка та ін.), які досліджують окремі аспекти даної проблематики.← prev content next →