Податковий менеджмент (2001)

ПЕРЕДМОВА

Дієздатність податкової системи залежить від ефективності управління в сфері оподаткування. Це дуже складна справа, що потребує висококваліфікованих кадрів, спроможних брати участь у розробці податкового законодавства, здійснювати планування податків, а також контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджету податків і обов’язкових платежів. Курс «Податковий менеджмент» є складовою навчального плану підготовки таких фахівців. Мета викладання цього курсу — надання знань студентам з питань податкової діяльності, необхідних майбутнім спеціалістам для здійснення управління в сфері оподаткування.

Для досягнення цієї мети студентам необхідно:

оволодіти теоретичними та організаційними основами податкового менеджменту;

поглиблено вивчити податкове законодавство;

набути навиків контрольної роботи працівників податкових органів;

набути вміння роз’яснювати окремі положення податкового законодавства, вирішувати дискусійні питання, давати пропозиції щодо його вдосконалення.

Вказані позиції формують завдання курсу.

Зазначені мета і завдання дисципліни свідчать, що «Податковий менеджмент» — це спецкурс прикладного характеру. Він дуже тісно пов’язаний з дисциплінами «Бухгалтерський облік», «Податкова система», «Податковий облік», «Ревізія і контроль».

Особлива увага в посібнику приділяється підготовці спеціалістів у сфері податкового контролю. Розглядаються питання ведення обліку платників податків, порядку нарахування податків та обліку фактично внесених сум, методики проведення камеральних та документальних перевірок правильності нарахування та своєчасності сплати до бюджету податків та обов’язкових платежів. У процесі вивчення курсу охоплюється широке коло питань: правильність відображення в бухгалтерському та податковому обліку господарських операцій платника податків, достовірність об’єктів оподаткування, обґрунтованість пільг тощо. Значне місце займає дослідження слабких сторін чинного законодавства, дискусійних питань, найтиповіших порушень, які зустрічаються в практиці оподаткування та податкового контролю.

Знання, отримані з цього курсу, потрібні не лише фахівцям у сфері податкової діяльності на рівні держави. Вони будуть корисними також для бухгалтера, фінансиста, менеджера.

Для самостійного вивчення курсу «Податковий менеджмент» пропонуються методичні поради до вивчення кожної теми. В них містяться рекомендації щодо логічної послідовності вивчення питань теми, називаються елементи, на які слід звернути особливу увагу, роз’яснюються найскладніші питання.

В планах практичних занять указаний перелік питань у розрізі кожної теми, підготовка відповідей на які сприятиме закріпленню теоретичного матеріалу курсу.

Важливою складовою посібника є навчальні завдання. Вони являють собою тренувальні вправи, які здебільшого є відображенням конкретної ситуації, що може виникнути в практиці податкового контролю. Виконання цих завдань сприятиме набуттю навичок податкової роботи.

Вивчення курсу «Податковий менеджмент» передбачає також виконання курсової роботи. Вона спрямована на поглиблене оволодіння методикою проведення перевірок, набуття вміння оформлення їх результатів. Обов’язковою вимогою до написання курсової роботи є застосування наукових методів, оскільки є потреба в дослідженні вузьких місць, проблемних питань чинного законодавства, що регламентує податкову діяльність, розробці пропозицій щодо вдосконалення податкового менеджменту по окремих напрямах.

Важливе значення має робота над індивідуальним завданням. Ці завдання за змістом відповідають напряму теми дипломної роботи і мають виконуватися під час проходження практики. Це сприятиме поглибленню знань теоретичного та практичного матеріалу курсу, а також дасть можливість сформувати інформаційну базу для аналітичної частини дипломної роботи.

В посібнику містяться методичні вказівки, а також варіанти індивідуальних завдань та завдань на курсову роботу.

В процесі самостійного вивчення курсу студенти мають підготуватися до участі в ділових іграх. Мета гри — визначити рівень професійної підготовки студентів, їх спроможність орієнтуватися в реальній практичній ситуації, виявляти порушення чинного законодавства з питань оподаткування, нараховувати податки та штрафні санкції. Інформаційний масив гри відображає фрагменти бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві. В посібнику містяться умови гри, вимоги до її організації та підготовки.

Навчальні завдання та завдання ділової гри рекомендується виконувати за допомогою комп’ютера.← prev content next →