Податковий менеджмент (2001)

1. ТИПОВА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту

Поняття податкового менеджменту. Суб’єкти, об’єкт та мета податкового менеджменту. Стратегічне та оперативне управління в сфері оподаткування. Законотворча діяльність. Планування податків. Податковий контроль. Податковий облік. Перевірка правильності нарахування та своєчасності сплати в бюджет податків і обов’язкових платежів. Податковий менеджмент на рівні підприємств.

Органи управління в сфері оподаткування та їхні функції. Органи законодавчої та виконавчої влади. Органи оперативного управління в сфері оподаткування. Органи нефінансового профілю.

Державна податкова служба України, її структура, статус, підпорядкування. Завдання державної податкової служби. Функції вищої, середньої та низової ланок. Права керівників органів податкової служби та їхніх заступників. Права посадових осіб податкових органів. Права та обов’язки платників податків. Відповідальність платників податків. Фінансові санкції. Адміністративні штрафи. Кримінальна відповідальність.

Правове регламентування діяльності податкових органів. Інструктивно-методичне забезпечення.

Форми розрахунків з бюджетом. Способи утримання податків.

Тема 2. Облік платників податків

Облік платників податків—юридичних осіб. Обліковий реєстр, його структура, порядок ведення. Порядок подання документів для взяття на облік у податкових органах. Робота податкових інспекцій з метою встановлення повноти обліку. Порядок внесення змін до облікового реєстру. Облік платників ПДВ. Реєстрація та облік постійних представництв нерезидентів в Україні як платників податку на прибуток. Облік неприбуткових підприємств.

Облік платників податків—фізичних осіб. Державний реєстр фізичних осіб—платників податків та інших обов’язкових платежів: мета створення, зміст інформації, джерела формування єдиного інформаційного фонду. Порядок реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі. Організація роботи податкових органів при реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі. Використання даних Державного реєстру фізичних осіб—платників податків та інших обов’язкових платежів.

Тема 3. Нарахування податків та облік податкових надходжень

Особовий рахунок платника податку. Документи, на підставі яких проводяться записи про нарахування та фактичне надходження платежів.

Недоїмка. Порядок погашення недоїмки. Розміри пені. Заходи безспірного стягнення недоїмки. Податкова застава.

Шляхи ліквідації податкової заборгованості. Розстрочка. Відстрочка. Списання. Реструктуризація.

Тема 4. Види перевірок податкових органів

Камеральна перевірка. Загальні підходи і принципи до проведення камеральної перевірки. Повнота і своєчасність подання податкових декларацій та розрахунків. Дотримання вимог щодо порядку заповнення поданих документів. Узгодженість звітних даних. Послідовність даних у формах звітності. Оформлення результатів камеральної перевірки.

Документальна перевірка. Планові та зустрічні документальні перевірки, періодичність їх проведення. Підготовка до проведення документальної перевірки. Посвідчення на право проведення перевірки. Програма перевірки. Оформлення результатів документальної перевірки. Акт перевірки. Порядок вилучення документів. Оскарження дій податкових органів.

Тема 5. Контрольна робота податкових органів у сфері непрямого оподаткування

Камеральна перевірка декларацій з ПДВ. Своєчасність подання декларації, наявність додатків та довідок. Перевірка податкових зобов’язань з ПДВ. Правильність відображення оподатковуваних операцій. Обґрунтованість операцій, що не є об’єктом оподаткування та звільнених від оподаткування. Коригування зобов’язань з ПДВ. Перевірка податкового кредиту. Коригування податкового кредиту. Достовірність чистої суми зобов’язань з ПДВ. Перевірка обґрунтованості бюджетного відшкодування. Результати розрахунків з ПДВ.

Документальна перевірка ПДВ. Достовірність обсягів відвантаженої продукції. Перевірка сум, що надійшли на рахунки підприємства і не знайшли відображення на рахунку «Реалізація». Повнота включення до об’єкта оподаткування операцій з передачі товарів безплатно, з частковою оплатою, в рахунок оплати праці працівників, для невиробничого споживання всередині підприємства, бартерного обміну та інших операцій, що є об’єктами оподаткування. Правильність визначення бази оподаткування. Звичайна ціна. Порядок її розрахунку.

Документальна перевірка податкового кредиту. Документи, що дають право на податковий кредит. Розподіл ПДВ по придбаних товарах (роботах, послугах). Правильність відображення сум ПДВ по придбаних товарах, використаних на невиробничі цілі. Перевірка цільового використання імпортованих товарів для власних потреб. Обґрунтованість застосування пільг.

Камеральна перевірка розрахунків акцизного збору. Своєчасність подання розрахунку. Правильність обчислення суми акцизного збору. Достовірність результатів перерахунку акцизного збору. Обґрунтованість зменшення акцизного збору при експорті підакцизних товарів. Документальне підтвердження здійснення експортної операції.

Документальна перевірка акцизного збору. Достовірність об’єкта оподаткування. Правильність визначення оподатковуваного обороту. Обґрунтованість застосування пільг.

Тема 6. Контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджету податку на прибуток

Камеральна перевірка декларацій про прибуток підприємства. Своєчасність подання декларації. Узгодженість даних, наведених у декларації, з відповідними даними, відображеними в додатках. Логіка арифметичних підрахунків. Визначення суми податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету.

Документальна перевірка бухгалтерської звітності з питань нарахування податку на прибуток. Повнота і правильність відображення в обліку результатів попередньої перевірки.

Дотримання положень по інвентаризації і правильність відображення в обліку її результатів. Випадки, в яких проводиться інвентаризація. Наявність документів для проведення інвентаризації, правильність їх оформлення. Вплив результатів інвентаризації на величину оподатковуваного прибутку. Правильність визначення розміру збитків від розкрадання цінностей.

Достовірність відображення в обліку валових доходів платника.

Відстеження послідовності операцій з відвантаження та оплати товарів. Перевірка валових доходів за відсутності податкового обліку. Повнота включення в об’єкт оподаткування доходів від позареалізаційних операцій. Правильність визначення валового доходу від операцій з розрахунками в іноземній валюті. Повнота включення до валового доходу доходів від операцій з основними фондами.

Обґрунтованість валових витрат платника. Правильність обліку та списання матеріальних цінностей. Перевірка розрахунку приросту (убутку) вартості сировини, матеріалів, товарів. Достовірність витрат на оплату праці. Законність створення резервів майбутніх витрат. Обґрунтованість витрат на спецодяг, спецвзуття, спецхарчування; на науково-технічне забезпечення; на підготовку кадрів; на рекламу; представницьких витрат; на відрядження; на сплату орендних платежів; на утримання об’єктів соціально-культурної сфери; інших витрат.

Перевірка правильності нарахування та своєчасності сплати зборів до державних цільових фондів. Достовірність об’єкта нарахування зборів. Виплати, які не включаються в об’єкт оподаткування. Правильність застосування ставок зборів. Встановлення термінів перерахування зборів до державних цільових фондів.

Контроль за повнотою нарахування збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства. Суб’єкти, що підлягають контролю. Своєчасність подання звіту про суму нарахування збору. Попередня перевірка звіту: наявність усіх реквізитів, правильність заповнення рядків та колонок. Арифметичні підрахунки. Документальна перевірка: достовірність об’єкта нарахування збору. Штрафні санкції.

Дотримання порядку обліку основних фондів та нарахування амортизації. Обґрунтованість об’єктів амортизації. Правильність застосування норм амортизаційних відрахувань. Достовірність балансової вартості груп основних фондів. Обґрунтованість збільшення (зменшення) балансової вартості у зв’язку з придбанням, реконструкцією, ремонтом, продажем, ліквідацією основних фондів. Своєчасність припинення нарахування амортизації. Правильність списання залишкової вартості основних фондів на валові витрати. Законність нарахування прискореної амортизації.

Правильність відображення в обліку сум кредиторської заборгованості, за якими минув термін позовної давності. Своєчасність перерахування до бюджету простроченої кредиторської заборгованості підприємствами державної форми власності. Збільшення валового доходу на суми простроченої кредиторської заборгованості недержавними підприємствами. Включення простроченої дебіторської заборгованості до бази оподаткування для нарахування ПДВ.

Обґрунтованість зменшення валового доходу на суми безнадійної заборгованості.

Тема 7. Контроль податкових інспекцій у сфері оподаткування доходів громадян

Контроль за утриманням податків у джерела доходів. Перевірки правильності нарахування прибуткового податку з доходів, одержаних за місцем основної роботи. Достовірність об’єкта оподаткування. Обґрунтованість пільг. Правильність арифметичних підрахунків. Звірка даних розрахунково-платіжних відомостей з даними касової книги. Повнота та своєчасність перерахування до бюджету утриманих податків. Своєчасність подання до податкових органів відомостей про сплачені доходи та утримані податки. Оформлення акту перевірки.

Порядок подання до податкових органів декларацій про доходи громадян.

Перевірка достовірності даних, наведених у декларації. Перерахунок прибуткового податку з сукупного річного доходу. Визначення сальдо розрахунків. Термін сплати донарахованих сум.

Контроль у сфері оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності. Розрахунок авансових сум прибуткового податку, терміни їх сплати. Перевірка декларацій про фактично одержані доходи. Обстеження доходів від підприємницької діяльності за місцем виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг. Перевірка книги обліку доходів та витрат.

Контроль за сплатою податку на промисел.

Тема 8. Особливості податкового контролю при спрощеній системі оподаткування

Облік платників єдиного податку. Порядок видачі свідоцтва про сплату єдиного податку. Заява про видачу свідоцтва. Перевірка даних, наведених у заяві. Відповідність даних умовам переходу на спрощену систему оподаткування. Термін дії свідоцтва.

Попередня перевірка розрахунків сплати єдиного податку. Своєчасність подання розрахунку. Наявність усіх реквізитів. Правильність заповнення рядків та колонок. Арифметичні підрахунки.

Документальна перевірка. Документи, що підлягають перевірці. Книга обліку продажу товарів (робіт, послуг). Книга обліку придбання товарів (робіт, послуг). Книга обліку доходів і витрат.

Тема 9. Контроль за правильністю справляння платежів за ресурси та збору за геологорозвідувальні роботи

Порядок перевірки розрахунків плати за землю. Своєчасність подання розрахунку. Повнота заповнення всіх реквізитів. Правильність застосування ставок земельного податку. Арифметичні підрахунки.

Документальні перевірки плати за землю. Достовірність об’єкта оподаткування. Обґрунтування застосування пільг. Контроль за цільовим використанням землі.

Порядок перевірки розрахунків плати за воду. Своєчасність подання розрахунку. Повнота заповнення всіх реквізитів. Правильність застосування тарифів плати за воду. Штраф за понадлімітне використання води. Арифметичні підрахунки.

Документальні перевірки плати за воду. Достовірність обсягів забраної води. Правильність відображення сум плати за воду у складі валових витрат підприємства.

Порядок перевірки розрахунків плати за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин. Своєчасність подання розрахунку. Правильність застосування нормативів. Штраф за понадлімітні втрати корисних копалин при видобуванні. Арифметичні підрахунки. Правильність відображення плати за використання надр в складі валових витрат підприємства.

Перевірки розрахунків рентних платежів за нафту й газ.

Збір за геологорозвідувальні роботи. Термін прийняття розрахунків. Правильність застосування нормативів. Арифметичні підрахунки.

Тема 10. Контроль податкових органів у сфері майнового оподаткування

Перевірка розрахунків податку з власників транспортних засобів.

Своєчасність подання розрахунку. Правильність застосування ставок податку.

Арифметичні підрахунки.

Документальна перевірка правильності нарахування податку з власників транспортних засобів. Достовірність об’єкта оподаткування. Обґрунтованість застосування пільг.

Тема 11. Податковий контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджету місцевих податків та зборів

Податок на рекламу. Попередня перевірка розрахунків. Документальна перевірка податку на рекламу. Достовірність об’єкта оподаткування. Правильність застосування ставок податку. Обґрунтованість застосування пільг.

Комунальний податок. Своєчасність подання розрахунку. Правильність визначення середньоспискової чисельності робітників. Арифметичні підрахунки.

Збір за право використання місцевої символіки. Термін подання розрахунку в податкову інспекцію. Повнота обліку платників збору. Дозвіл на право використання місцевої символіки. Достовірність об’єкта оподаткування.

Особливості контрольної роботи за справлянням готельного збору, збору за паркування автотранспорту, ринкового збору, збору за видачу ордера на квартиру, курортного збору.

Тема 12. Митний контроль

Митне оформлення. Вантажна митна декларація. Обов’язки декларанта. Достовірність митної вартості товарів. Обчислення суми мита. Своєчасність перерахування суми мита до бюджету. Штрафні санкції.