Податковий менеджмент (2001)

Тема 7. Контроль податкових інспекцій у сфері оподаткування доходів громадян

Вивчення цієї теми охоплює такі питання:

1. Контроль за утриманням податків у джерела доходів.

2. Контроль у сфері оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності.

3. Особливості контрольної роботи при оподаткуванні доходів іноземних осіб та осіб без громадянства.

Щодо першого питання, то необхідно окремо розглянути порядок проведення перевірок правильності нарахування, повноти і своєчасності перерахування до бюджету сум прибуткового податку з доходів, отриманих за місцем основної роботи, а також порядок подання та перевірки декларацій про доходи громадян, отримані як за місцем основної роботи, так і за сумісництвом.

Перевірка правильності нарахування, утримання й перерахування до бюджету прибуткового податку з доходів, одержаних за місцем основної роботи, проводиться безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях за допомогою касових книг, де відображаються всі грошові виплати (заробітна плата, премії, разові виплати, відпускні, у підзвіт та ін.), розрахунково-платіжних відомостей нарахування заробітної плати й утримання податку, особистих рахунків працівників, документів, що підтверджують право на пільги, та інших документів.

Спочатку на вибір або повністю перевіряється правильність нарахування прибуткового податку особисто по кожному працівникові. При цьому увага звертається на достовірність об’єкта оподаткування, правильність зменшення оподатковуваного доходу на суми, що не підлягають оподаткуванню, а також на повноту включення до об’єкта всіх оподатковуваних виплат як у грошовій, так і в натуральній формах. Окрім того, податківцеві треба переконатися в наявності документів, які є підставою для надання пільг. Податковий інспектор самостійно розраховує суму прибуткового податку по кожному працівникові або вибірково і звіряє свій результат з даними підприємства. В разі розбіжностей з’ясовує причини й робить відповідні коригування.

Потому підсумки виплат, які вказані в розрахунково-платіжних відомостях, звіряються з даними касової книги. За касовою книгою встановлюються всі виплати, які проводилися в період, що перевіряється, і підлягають оподаткуванню, перевіряється правильність нарахування та утримання прибуткового податку з цих сум. У ході такої перевірки встановлюються також факти повернення працівникам сум податку, чим це викликано, кількість випадків і правильність проведеного повернення.

Потім на вибір звіряються підсумки утримання податків за відомостями на видачу заробітку по підрозділах (відділу, цеху, управлінню і т. ін.) або ж у цілому по підприємству з даними запису бухгалтерського обліку про нараховані суми податків (рахунок 641). За кредитом цього рахунка відображається сума нарахованих податків, а за дебетом — сума податків, перерахованих до бюджету. Шляхом порівняння цих сум, а також перевірки кредиту рахунка 311, із яким кореспондує рахунок 641, перевіряються повнота і своєчасність перерахування до бюджету утриманих податків. При цьому необхідно впевнитися в наявності платіжного доручення, що підтверджує перерахування належних сум до бюджету. В разі розбіжностей по кожному випадку несвоєчасного перерахування податків до бюджету складається докладний розрахунок із нарахуванням пені в подвійному розмірі ставки НБУ.

Обов’язковій перевірці підлягає своєчасність подання відомостей до податкових інспекцій за місцем проживання громадян про сплачені працівникам доходи й утримані суми податку. За книгою реєстрації кореспонденції з’ясовується факт відправлення відповідного листа до податкових органів. За несвоєчасне повідомлення податковим органам за встановленою формою про виплачені громадянам доходи службові особи підприємств, установ та організацій, а також фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності притягаються до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті самі дії, вчинені повторно протягом року, — в розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За результатами перевірки складається акт за встановленою формою.

Контроль у сфері оподаткування доходів громадян, отриманих за місцем основної роботи і за сумісництвом або за договором підряду, здійснюється безпосередньо в податковому органі. Протягом року в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків накопичуються дані про виплачені громадянам доходи й утримані суми прибуткового податку. По закінченні календарного року кожному громадянинові, який отримував доходи не лише за місцем основної роботи, надсилається повідомлення про необхідність з’явитися в податкову інспекцію за місцем проживання платника і подати декларацію про доходи. Термін подання декларації — до 1 березня року, наступного за звітним. За допомогою даних про доходи громадян, які надійшли в податкову інспекцію від підприємств, установ і організацій та зберігаються в Державному реєстрі, перевіряється достовірність даних, зазначених громадянами в деклараціях про доходи. В разі відсутності зауважень податковий інспектор здійснює розрахунок прибуткового податку, виходячи з сукупного річного доходу, і визначає сальдо розрахунків з бюджетом. На суми, що треба доплатити за результатами перерахунку, виписується платіжне повідомлення. Зазначену в ньому суму треба внести в бюджет протягом 30 календарних днів.

Якщо в установлений термін громадяни, на яких надійшли довідки, не подали декларацій, складається відповідний список для вжиття заходів щодо притягнення громадян до відповідальності.

При вивченні цього питання слід також опрацювати додаткову літературу, яка висвітлює недоліки в організації роботи податкових органів щодо прийому та перевірки декларацій про доходи громадян.

Контрольна робота податкових інспекцій у сфері оподаткування доходів від підприємницької діяльності полягає у виявленні, реєстрації та обліку громадян, що здійснюють підприємницьку діяльність, перевірці поданих ними декларацій, обстеженні доходів від підприємницької діяльності з виконання робіт, виготовлення продукції, надання послуг, у перевірці своєчасності й повноти сплати до бюджету нарахованих сум податків.

Реєстрація платників здійснюється на підставі дозволу Державної адміністрації на заняття підприємницькою діяльністю. По кожному підприємцю ведеться «Справа», де зберігаються всі необхідні документи і матеріали з питань підприємництва й оподаткування отриманих доходів, а саме: дозвіл на заняття підприємницькою діяльністю, декларації про отримані доходи, документи, що підтверджують витрати, безпосередньо пов’язані з виконанням робіт, виготовленням продукції й наданням послуг, та ін.

Щоквартально й по закінченні року в податкових інспекціях здійснюється перевірка поданих підприємцями декларацій. При перевірці звертається увага на такі питання: своєчасність подання декларації, правильність і вичерпність заповнення всіх реквізитів, відповідність зазначених у декларації даних про зроблені витрати тим, що відображені в доданих на підтвердження документах. На основі поданої декларації податковим інспектором розраховується прибутковий податок і виводиться сума, яку потрібно доплатити до бюджету чи навпаки — повернути платникові. Аналогічно перевіряються декларації, що подаються громадянами через місяць після початку здійснення підприємницької діяльності для розрахунку очікуваного прибуткового податку.

Протягом року працівники податкових інспекцій обстежують доходи від підприємницької діяльності за місцем виконання робіт, виготовлення продукції, надання послуг. Перевірці підлягає книга обліку доходів та витрат, у якій відображаються обсяги виготовленої та реалізованої продукції, середня ціна одиниці реалізованої продукції, виручка (валовий дохід) від реалізації.

Метою перевірки є встановлення правильності ведення обліку доходів і витрат, а також відповідності даних, відображених у книзі, фактичним обсягам виготовленої та реалізованої продукції, виручці від її реалізації. На основі книги обліку складається декларація про отримані доходи. У разі виявлення розбіжностей коригуються валовий дохід і сума прибуткового податку.

Методика обстеження доходів має свої особливості залежно від виду підприємницької діяльності та способу реалізації продукції. Якщо виготовлена продукція реалізується через магазини торговельної мережі, то факти приймання і реалізації засвідчуються у відповідних документах, а відомості про виплачені громадянинові доходи подаються податковій інспекції. За цими відомостями встановлюються фактичний обсяг реалізованої продукції та фактично отримані доходи. Коли ж реалізація продукції здійснюється поза межами торговельної мережі, то це ускладнює достовірне встановлення фактичної кількості реалізованої продукції та виручки від реалізації, відповідно знижується ефективність контролю.

Перевірці підлягають також документи, що підтверджують витрати, безпосередньо пов’язані з підприємницькою діяльністю. Встановлюється відповідність даних, зазначених у документах, аналогічним даним, відображеним у книзі обліку доходів та витрат.

Якщо громадянин, що займається підприємницькою діяльністю, залучає найманих працівників, то обов’язково перевіряються правильність нарахування та своєчасність сплати до бюджету прибуткового податку з їхнього заробітку.

За результатами перевірки складається акт за встановленою формою.

Контроль за правильністю оподаткування іноземних громадян і осіб без громадянства також здійснюється в податковій інспекції на основі поданих декларацій про доходи. Термін подання декларації — щоквартально в 15-денний строк після закінчення кварталу й до 1 лютого наступного року після закінчення поточного року. Методика перевірки декларацій аналогічна розглянутій вище.

Тема 8. Особливості податкового контролю при спрощеній системі оподаткування

Робота податкових органів у сфері спрощеної системи оподаткування починається з видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку. Щоб отримати Свідоцтво, суб’єкти підприємницької діяльності — юридичні та фізичні особи не пізніше, ніж за 15 днів до початку наступного звітного періоду мають подати в податкову інспекцію за місцем реєстрації письмову заяву. Податковий інспектор перевіряє дані, наведені у заяві, на предмет відповідності їх умовам переходу на спрощену систему сподаткування. Для юридичних осіб середньооблікова кількість працюючих не повинна перевищувати 50 чоловік, а обсяг виручки від реалізації продукції —1 млн гривень. Для фізичних осіб чисельність працівників, що перебувають з ними в трудових відносинах, має бути не більше, ніж 10 чоловік. Їх поіменний склад та ідентифікаційні номери відображаються у заяві. Обсяг виручки від реалізації продукції, вказаний у заяві, не повинен перевищувати 500 тис. гривень. Крім того, податковий інспектор має упевнитись, що особа, яка подає заяву для переходу на спрощену систему оподаткування, не має заборгованості перед бюджетом з податків та обов’язкових платежів, термін сплати яких настав на момент подання заяви. Для цього він користується даними особових рахунків відповідних платників у відділі обліку. За відсутності зауважень орган державної податкової служби протягом 10 днів з дня подання заяви зобов’язаний видати Свідоцтво за встановленою формою, у противному разі мотивовану відмову. Термін дії свідоцтва становить:

для юридичних осіб — 1 рік;

для фізичних осіб — 1 квартал;

термін дії свідоцтва, виданого фізичним особам, протягом календарного року може продовжуватися щоквартально за умови відсутності податкової заборгованості по єдиному податку і своєчасної його сплати.

Разом з видачею Свідоцтва проводиться реєстрація Книги обліку доходів і витрат, яка є обов’язковим документом, що має вестися платником єдиного податку. Книга обліку доходів і витрат видається на один календарний рік, вона повинна бути прошнурована та мати пронумеровані сторінки. На останній сторінці вказується кількість сторінок, що є в Книзі, запис про це завіряється підписом керівника та печаткою податкового органу.

Єдиний податок сплачується щомісяця, не пізніше 20 числа, а розрахунок подається до податкових органів щоквартально, не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом. При перевірці розрахунку встановлюється наявність усіх реквізитів, правильність арифметичних підрахунків.

При документальній перевірці встановлюється достовірність об’єкта нарахування єдиного податку. Для цього використовується книга обліку продажу товарів (робіт, послуг), Книга обліку придбання товарів (робіт, послуг), Книга обліку доходів і витрат, первинні документи. Податковому інспектору необхідно впевнитися, що усі записи здійснюються в Книзі у хронологічній послідовності і підтверджені первинними документами.

З метою перевірки правильності нарахування єдиного податку по Книзі обліку доходів і витрат необхідно:

для платників ПДВ — підсумок графи 5 «Доходи від здійснення господарських операцій» помножити на 1,2 і від отриманого результату визначити 6%;

для неплатників ПДВ — відразу ж підсумок по графі 5 помножити на 0,06.