Податковий менеджмент (2001)

2.5. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Для виконання індивідуальної роботи кожен студент отримує завдання у відповідності з тематикою дипломної роботи. Індивідуальне завдання виконується під час проходження практики. Результати індивідуальної роботи оформлюються окремим звітом і використовуються потім для написання дипломної роботи. Звіт про результати індивідуальної роботи подається для перевірки разом зі звітом про проходження практики.

Індивідуальні завдання формуються в розрізі окремих тем курсу «Податковий менеджмент», які відповідають за напрямом тематиці написання дипломних робіт.

І. Індивідуальне завдання по темі «Теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту»

1. Розглянути структуру податкового органу за місцем проходження практики і відобразити її в схематичній формі.

2. Вивчити функції окремих підрозділів податкового органу, дослідити питання оптимізації розмежування функцій з метою запобігання їх дублювання і підвищення ефективності роботи кожного підрозділу.

3. Проаналізувати (не менше ніж за три роки) статистичні дані, що характеризують різні сторони податкової діяльності, а саме:

а) кількість зареєстрованих платників податків, окремо юридичних і фізичних осіб, в т. ч. виявлених за рахунок додаткових заходів з боку податкового органу;

б) кількість проведених перевірок;

в) суми донарахованих податків;

г) суми нарахованих фінансових санкцій, адміністративних штрафів;

д) кількість випадків призупинення стягнення фінансових санкцій у зв’язку з поданням скарги до судових органів або з інших причин.

II. Індивідуальне завдання по темі «Нарахування податків та облік податкових надходжень»

1. За даними податкової інспекції за місцем проходження практики проаналізувати (не менше як за три роки) рівень надходжень сум податків і обов’язкових платежів у цілому і в розрізі окремих видів податків, тобто розглянути дані щодо нарахованих, фактично сплачених сум податків і сальдо розрахунків з бюджетом (переплата чи недоїмка). Вказати причини недоїмки.

2. На прикладі конкретного підприємства побудувати графік погашення недоїмки.

3. Дослідити механізм застосування податкової застави з огляду на ефективність її використання як засобу погашення недоїмки. Проаналізувати кількість підприємств, майно яких перебувало в податковій заставі, протягом якого періоду, кількість випадків реалізації майна підприємств-боржників для погашення податкової заборгованості.

III. Індивідуальне завдання по темі «Контрольна робота податкових органів у сфері непрямого оподаткування»

1. Проаналізувати кількість зареєстрованих платників ПДВ і акцизного збору, а також платників, які фактично сплачують ці види податків.

2. Дослідити результати камеральних перевірок декларацій по ПДВ та розрахунків акцизного збору. Вказати суми донарахованих податків у розрізі звітних періодів за один рік.

3. Розглянути кількість проведених документальних перевірок правильності нарахування ПДВ і акцизного збору, вказати суми донарахованих податків.

4. Навести найпоширеніші випадки порушення податкового законодавства з питань нарахування та сплати ПДВ і акцизного збору.

ІV. Індивідуальне завдання по темі «Контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджету податку на прибуток»

1. Проаналізувати кількість зареєстрованих платників, які фактично сплачують податок на прибуток. Розглянути їх галузеву структуру і рівень надходжень від кожної галузі.

2. Дослідити результати камеральних перевірок декларацій про прибуток підприємств. Указати суми донарахованого податку на прибуток у розрізі звітних періодів за один рік.

3. Розглянути кількість проведених документальних перевірок по податку на прибуток, указати суми донарахованого податку.

4. Показати найпоширеніші випадки порушення податкового законодавства з питань оподаткування прибутку підприємств.

5. Навести приклади законодавчо не врегульованих питань щодо валових витрат платника.

V. Індивідуальне завдання по темі «Контроль податкових інспекцій у сфері оподаткування доходів громадян»

1. Проаналізувати структуру платників прибуткового податку, окремо виділивши такі групи:

а) платники, які сплачують прибутковий податок з заробітної плати, отриманої за місцем основної роботи;

б) платники, які сплачують прибутковий податок з доходів, отриманих за місцем основної роботи і за сумісництвом;

в) платники, які сплачують прибутковий податок з доходів від підприємницької діяльності. В цій групі розглянути галузеву структуру платників.

2. Дослідити дані, що характеризують кількість проведених перевірок правильності нарахування та своєчасності сплати до бюджету прибуткового податку, утриманого в джерела доходів, а також суми донарахувань у результаті цих перевірок.

3. Проаналізувати статистичні дані, що характеризують кількість поданих декларацій про доходи, отримані за місцем основної роботи і за сумісництвом, суми донарахованих та повернутих платникам сум податків, кількість випадків, у яких суми, нараховані в результаті перерахунку прибуткового податку з сукупного річного доходу і фактично сплачені протягом року, збігаються.

4. Розглянути результати податкового контролю в сфері оподаткування доходів від підприємницької діяльності. Вказати найхарактерніші приклади порушень податкового законодавства.

5. Охарактеризувати особливості контрольної роботи за правильністю справляння податку на промисел. Навести статистичні дані, що характеризують результати цієї роботи.