Податковий менеджмент (2001)

2.6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Модуль 1

Варіант 1

1. Суб’єкт, об’єкт та мета податкового менеджменту.

2. Органи управління в сфері оподаткування, які здійснюють контроль за справлянням окремих видів податків.

3. Функції вищої ланки ДПА, які не виконує низова ланка.

4. Фінансові санкції за порушення законодавства України про оподаткування прибутку підприємств.

5. За які види порушень податкового законодавства можуть притягатися до адміністративної відповідальності громадяни? Укажіть розміри адмін. штрафів.

6. Документи, на підставі яких проводяться записи про нарахування платежів в особових рахунках платників податків.

7. Підприємство сплачує ПДВ до бюджету один раз на місяць. Показати стан на особовому рахунку платника та обчислити пеню, виходячи з таких даних:

у квітні підприємство нарахувало 40 тис. грн. ПДВ, у травні — 30 тис. грн. Платіжне доручення в банк про перерахування ПДВ до бюджету воно подало:

15.05 — на суму 10 тис. грн., 26.05 — на суму 40 тис. грн., 15.06 — на суму 25 тис. грн.

8. Вкажіть шляхи ліквідації податкової заборгованості.

9. Дані, які включаються до інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб.

10. Види перевірок податкових органів.

Варіант 2

1. Складові податкового менеджменту.

2. Документи, які є правовою основою діяльності податкових органів, їх характеристика.

3. Структура податкової служби України.

4. Порядок стягнення фінансових санкцій за порушення податкового законодавства.

5. За які види порушень податкового законодавства можуть притягатися до адміністративної відповідальності керівники та посадові особи підприємств, установ і організацій? Укажіть розміри адмін. штрафів.

6. Документи, на підставі яких проводяться записи в особових рахунках платників про суми надходжень до бюджету.

7. Документальною перевіркою за II квартал поточного року було встановлено заниження суми податку на прибуток у червні місяці на 100 тис. грн. Розрахувати розмір фінансових санкцій, пені та загальну суму донарахувань до бюджету, зважаючи на те, що перевірка проводилася 25 серпня.

8. Підприємства яких галузей мають право на реструктуризацію податкової заборгованості згідно з чинним законодавством?

9. Обліковий реєстр юридичних осіб—платників податків. Дані, які до нього заносяться.

10. Мета документальної перевірки.

Варіант 3

1. Поняття податкового менеджменту.

2. Органи управління в сфері оподаткування, які здійснюють стратегічне управління.

3. Права керівників податкових органів.

4. Фінансові санкції за порушення законодавства про ПДВ.

5. За які види порушень податкового законодавства можуть притягатися до адміністративної відповідальності посадові особи підприємств та громадяни—суб’єкти підприємницької діяльності? Укажіть розміри адмін. штрафів.

6. Джерела погашення недоїмки.

7. Підприємство сплачує акцизний збір один раз на місяць. Показати стан на особовому рахунку платника та обчислити пеню, виходячи з таких даних:

у січні підприємство нарахувало 50 тис. грн. акцизного збору, в лютому — 60 тис. грн., платіжне доручення в банк на перерахування акцизного збору до бюджету воно подало: 10 лютого — на суму 30 тис. грн., 20 лютого — на суму 35 тис. грн., 14 березня — на суму 50 тис. грн.

8. Види податків і платежів, на які поширюється списання та реструктуризація податкової заборгованості.

9. Організація роботи податкових органів зі створення й ведення Державного реєстру фізичних осіб—платників податків і обов’язкових платежів.

10. Основні питання, що включаються до програми документальної перевірки.

Варіант 4

1. Стратегічний та оперативний податковий менеджмент, їхні складові.

2. Завдання податкової служби України.

3. Функції низової ланки податкової служби України, які не виконує вища ланка.

4. Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства.

5. На кого і за які види порушень можуть накладатися адміністративні стягнення від 3 до 8 та від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян?

6. Розмір пені по таких податках:

ПДВ, акцизний збір, прибутковий податок з громадян, податок на прибуток, плата за землю, податок з власників транспортних засобів, державне мито.

7. Документальною перевіркою за І квартал поточного року було встановлено заниження суми ПДВ в березні на 200 тис. грн. Розрахувати розмір фінансових санкцій, пені та загальну суму донарахувань до бюджету, враховуючи, що перевірка проводилася 25 квітня.

8. Порядок реструктуризації податкової заборгованості.

9. Джерела формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб—платників податків і обов’язкових платежів.

10. Організація проведення документальних перевірок.

Варіант 5

1. Розташувати в логічній послідовності поняття:

«податки», «фінанси», «бюджет»;

«податковий менеджмент», «фінансовий менеджмент», «бюджетний менеджмент». Обґрунтуйте відповідь.

2. Органи управління в сфері оподаткування, які здійснюють оперативне управління.

3. Права посадових осіб податкових органів.

4. За які види порушень стягується:

10% належних до сплати сум податків;

10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У яких випадках штраф у розмірі 10% належних до сплати сум податків не стягується?

5. На кого і за які види порушень можуть накладатися адміністративні стягнення від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян?

6. Поняття недоїмки. Порядок її стягнення. На які види платежів не нараховується пеня?

7. Громадянин затримав сплату прибуткового податку в сумі 3 тис. грн. на 10 днів. Визначити розмір пені.

8. Періодичність проведення зустрічних та планових документальних перевірок.

9. Мета створення державного реєстру платників податків фізичних осіб.

10. Загальні підходи до проведення камеральних перевірок.

Модуль 2-А

Варіант 1

Структура декларації по ПДВ. Термін подання декларації до податкової інспекції. Строки сплати ПДВ.

Встановлення повноти оборотів з продажу товарів (робіт, послуг) при документальній перевірці ПДВ.

Порядок камеральної перевірки першого розділу Розрахунку акцизного збору.

Перевірка правильності відображення в бухгалтерському обліку результатів попередньої перевірки.

Види виплат, які безпосередньо не пов’язані з оплатою праці і мають відноситися за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємств.

Обмеження, що встановлені при відображенні у складі валових витрат на рекламу.

Види виплат, що не включаються до об’єкта оподаткування при нарахуванні зборів на державне пенсійне страхування.

Перевірка правильності відображення в звітності сум кредиторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності.

Варіант 2

Випадки, в яких може мати місце збільшення податкових зобов’язань по ПДВ. Наведіть приклади.

Підстави для виникнення податкового кредиту.

Порядок камеральної перевірки другого розділу Розрахунку акцизного збору.

Перевірка правильності відображення в обліку надлишків основних фондів, матеріальних цінностей, цінних паперів, виявлених при інвентаризації.

Найімовірніша помилка при віднесенні на валові витрати витрат на спецодяг, спецвзуття і спецхарчування.

Види витрат на відрядження, які можуть бути віднесені до складу валових витрат.

Групи, на які поділяються основні фонди для нарахування амортизації.

Перевірка правильності відображення у звітності сум дебіторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності, та сум безнадійної заборгованості.

Варіант 3

Випадки, в яких може мати місце зменшення податкових зобов’язань по ПДВ. Наведіть приклади.

Встановлення правильності розподілу сум ПДВ по придбаних товарах і основних фондах у залежності від напрямів їх використання.

Порядок камеральної перевірки третього розділу Розрахунку акцизного збору.

Перевірка правильності відображення в обліку нестач матеріальних цінностей у межах норм природного убутку.

Перевірка достовірності витрат на проведення науково-технічних семінарів.

Документи, що підтверджують достовірність витрат на відрядження.

Види витрат, що не включаються до об’єкта нарахування зборів на соціальне страхування.

Перевірка розрахунків плати за землю.

Варіант 4

Випадки, в яких може мати місце збільшення податкового кредиту по ПДВ. Наведіть приклади.

Перевірка правильності нарахування ПДВ при здійсненні операцій з імпорту товарів.

Порядок документальної перевірки правильності нарахування акцизного збору.

Перевірка правильності визначення валового доходу від продажу основних фондів.

Основні питання, що підлягають перевірці при обґрунтованості витрат на підготовку кадрів.

Обмеження, які встановлені при відображенні в складі валових представницьких витрат.

Види витрат на утримання об’єктів соціально-культурної сфери, які мають покриватися за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємств.

Перевірка розрахунків плати за використання надр при видобуванні корисних копалин.

Варіант 5

Випадки, в яких може мати місце зменшення податкового кредиту по ПДВ. Наведіть приклади.

Перевірка правильності нарахування ПДВ при відчуженні об’єктів застави.

Строки сплати акцизного збору в бюджет.

Перевірка правильності відображення в обліку нестач матеріальних цінностей понад норми природного убутку.

Первинні документи, що підтверджують достовірність витрат на рекламу.

Перевірка достовірності відображення в складі валових витрат сум орендної плати.

Мета перевірки правильності застосування норм амортизаційних відрахувань.

Перевірка правильності визначення валового доходу від позареалізаційних операцій. Суми, що не включаються у валовий дохід.

Варіант 6

Порядок перевірки ІІІ розділу декларації по ПДВ.

Основні етапи документальної перевірки правильності нарахування ПДВ.

Структура розрахунку акцизного збору. Термін подання розрахунку в податкову інспекцію.

Перевірка правильності визначення валового доходу від операцій із розрахунками в іноземній валюті.

Документи, що підтверджують достовірність представницьких витрат.

Види витрат на утримання об’єктів соціально-культурної сфери, які можуть бути віднесені до складу валових витрат.

Порядок визначення балансової вартості груп основних фондів для нарахування амортизації.

Перевірка розрахунків плати за воду.

Модуль 2-Б

Варіант 1

1. Підприємство виготовляє товари народного споживання.

У звітному періоді:

загальний обсяг реалізації (за контрактними цінами) становив 450 тис. грн.

в т. ч. на експорт — 150 тис. грн.

сплачено постачальникам вартість сировини та матеріалів (за контрактними цінами), з яких використано 180 тис. грн.

для виробництва товарів на експорт — 60 тис. грн.

для виробництва товарів, реалізованих на території України — 120 тис. грн.

повернуто неякісні товари, які були реалізовані на території України та задекларовані в попередньому звітному періоді — 120 тис. грн.

У попередньому звітному періоді:

задекларовано товари, які передбачалося експортувати, але не було експортовано, а реалізовано на території України — 90 тис. грн.

ПДВ, що підлягає сплаті в бюджет за звітний період, підприємство визначило у сумі 12 тис. грн.

Перевірити достовірність цієї суми.

2. Перевірити правильність визначення приросту (убутку) балансової вартості сировини та матеріалів за І квартал поточного року, виходячи з таких даних:Протягом звітного періоду здійснено обробку 4400 виробів, виготовлено 3200 готових виробів, з яких 2400 реалізовано. Вироби у незавершеному виробництві становлять 70% готовності. Приріст запасів визначено в сумі 400 000 грн.

У разі виявлення порушень нарахувати фінансові санкції та визначити загальну суму донарахувань до бюджету, зважаючи на те, що перевірка проводилася 5 травня поточного року.

3. Перевірити за січень правильність нарахування плати за воду, виходячи з таких даних:

ліміт забору води на січень — 3 000 м3

фактично забрано води у січні — 3 500 м3

нараховано та сплачено до бюджету плату за воду — 137 грн.

Всю суму плати за воду підприємство віднесло на валові витрати.

Довідково: тарифи плати за воду:

з р. Дніпро — 3,6 коп.;

з артезіанської свердловини — 4 коп.

Підприємство використовує воду з двох джерел:

21% — з артезіанської свердловини;

79% — з р. Дніпро.

Варіант 2

1. Підприємство випускає промислову продукцію, а також виконує роботи за рахунок коштів інвесторів з будівництва житла для військовослужбовців. У лютому загальний обсяг реалізації продукції за контрактними цінами становив 200 тис. грн., в т. ч. експорт продукції власного виробництва — 60 тис. грн. Обсяг будівельно-монтажних робіт становив 80 тис. грн. У лютому було сплачено постачальникам вартість придбаних матеріалів за контрактними цінами на суму 60 тис. грн., з яких матеріали на суму 12 тис. грн. були використані для виробництва експортної продукції, а на суму 20 тис. грн. — для будівельно-монтажних робіт. У лютому були придбані та введені в експлуатацію основні виробничі фонди на суму 20 тис. грн., які використовуються для виконання будівельно-монтажних робіт. ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за лютий, підприємство визначило в сумі 6 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми.

2. Перевірити за І квартал поточного року нарахування підприємством зборів на соціальне страхування та на державне пенсійне страхування, виходячи з таких даних:3. Перевірити правильність обчислення річної суми земельного податку, виходячи з таких даних:

у п’ятиповерховому будинку, що займає земельну ділянку площею 200 м2, розташовані офіси трьох підприємств. Кожен офіс займає площу відповідно 150, 250, 200 м2. Плату за землю визначено для кожного платника відповідно у сумах 750, 1260, 990 грн. Ставка земельного податку 15 грн. Указати порядок сплати земельного податку до бюджету.

Варіант 3

1. У березні підприємство виготовило 200 ювелірних виробів, з яких:

експортовано за ВКВ — 50

реалізовано на території України — 100

передано в порядку натуральної оплати праці робітників — 20

відвантажено в порядку бартерного обміну — 20

Прибуток від реалізації виробів на території України становить 200 тис. грн.

Рентабельність виробництва — 20%. Акцизний збір було визначено в сумі 617 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми, враховуючи, що ставка акцизного збору на ювелірні вироби становить 30%.

2. Станом на 01.07 поточного року в обліку підприємства А значились аванси, отримані від підприємства Б на суму 6 200 грн.

Заборгованість підприємству А за відвантажені товари становила на 01.07 поточного року від підприємства В 1 800 грн.

Протягом III кварталу поточного року було здійснено такі господарські операції:

2.07 — Відвантажено товар підприємству Б на суму 10 800 грн. (9 000 грн. + + 1 800 грн. ПДВ).

5.07 — Отримана передоплата за товар від підприємства В на суму 6 000 грн. (5 000 грн. + 1 000 грн. ПДВ).

8.07 — Отримана передоплата за товар від підприємства Б на суму 3 600 грн. (3 000 грн. + 600 грн. ПДВ).

10.07 — Відвантажено товар підприємству В на суму 3 000 грн. (2 500 грн. + + 500 грн. ПДВ).

Валовий дохід визначено підприємством А в сумі 5 500 грн. Перевірити достовірність цієї суми і в разі виявлення порушень нарахувати фінансові санкції та визначити загальну суму донарахувань до бюджету, зважаючи на те, що перевірка проводилася 10 листопада поточного року.

3. Перевірити правильність нарахування плати за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин, виходячи з таких даних.

Комбінат розробляє родовище каоліну. За звітний період видобуток становить 200 тис. т, втрати в надрах — 10 тис. т при ліміті 6 тис. т. Норматив плати 1,1 грн. за 1 т. Розмір плати визначено у сумі 226,6 тис. грн.

Варіант 4

1. Магазин здійснює продаж товарів для школярів.

За березень магазином було придбано товарів за контрактними цінами на суму 30 тис. грн., у т. ч.:

канцприладдя — 15 тис. грн.

учнівських зошитів — 5 тис. грн.

підручників — 10 тис. грн.

Крім того, було придбано торговельне обладнання вартістю 4 тис. грн. за контрактною ціною, яке використовується для торгівлі пільговими товарами. Покупне канцприладдя було реалізовано в березні за 24 тис. грн., учнівські зошити — за 8 тис. грн., а підручники — за 15 тис. грн. ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, визначене магазином у сумі 0,5 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми.

2. Підприємство державної форми власності визначило оподатковуваний прибуток за II квартал поточного року в розмірі 186 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми, виходячи з таких даних.

Виручка від реалізації продукції — 700 тис. грн. + 140 тис. грн. ПДВ.

Кредиторська заборгованість, за якою минув термін позовної давності, — 40 тис. грн.

Дебіторська заборгованість, за якою минув термін позовної давності, — 10 тис. грн.

Фінансова допомога, надана підприємству, — 50 тис. грн.

Витрати на придбання сировини та матеріалів — 150 тис. грн.

Убуток балансової вартості сировини та матеріалів — 30 тис. грн.

Заробітна плата працівників — 200 тис. грн.

Відрахування до державних цільових фондів і обов’язкові платежі до бюджету — 80 тис. грн.

Виплата дивідендів — 30 тис. грн.

Виплата матеріальної допомоги — 5 тис. грн.

Ремонт системи сигналізації — 0,1 тис. грн.

Придбання канцтоварів — 1 тис. грн.

Службові відрядження АУП — 2 тис. грн.

Придбання форменого одягу — 2 тис. грн.

Сплата страхових внесків за умовами добровільного страхування працівників — 2 тис. грн.

Утримання бази відпочинку — 20 тис. грн.

Амортизаційні відрахування — 60 тис. грн.

У разі виявлення порушень нарахувати фінансові санкції та визначити загальну суму донарахувань до бюджету, зважаючи на те, що перевірка проводилася 1 серпня поточного року.

3. У власності фірми знаходиться 4-поверховий будинок, який займає земельну ділянку площею 400 м2. Два перші поверхи використовуються під офіс, а два горішні — під житло працівників фірми. Визначити плату за землю, враховуючи, що ставка становить 15 грн. за 1 м2.

Варіант 5

1. Підприємство виготовляє поліграфічну продукцію.

У звітному періоді:

загальний обсяг реалізації продукції (за контрактними цінами — 100 тис. грн.), в т.ч.:

плакати — 10 тис. грн.

рекламні проспекти — 10 тис. грн.

учнівські зошити — 40 тис. грн.

блокноти — 20 тис. грн.

календарі — 20 тис. грн.

сплачено постачальникам вартість сировини та матеріалів (за контрактними цінами), які використовуються для виробництва всіх видів продукції — 45 тис. грн.

У попередньому звітному періоді:

задекларовано товари, які не було оплачено покупцем, — 20 тис. грн., а борг визнано безнадійним. Всього — в т. ч. учнівських зошитів — 10 тис. грн.

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за звітний період, підприємство визначило в сумі 4,4 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми, враховуючи, що в попередньому звітному періоді платник побажав визначену до відшкодування суму ПДВ у розмірі 2 тис. грн. зарахувати в рахунок майбутніх платежів.

2. У другому кварталі поточного року з офісу фірми було здійснено крадіжку телевізора. Облікова вартість телевізора 1 000 грн. Знос телевізора на момент крадіжки становив 100 грн. Винну особу знайдено. Суму збитку з винної особи стягнуто в розмірі 2 160 грн. До бюджету перераховано 1 260 грн. Перевірити правильність розрахунків з бюджетом.

3. Перевірити правильність визначення суми плати за воду, виходячи з таких даних:

Ліміт забору води — 4 000 м3

Фактично забрано води — 5 000 м3

Сума плати за воду, визначена підприємством — 184 грн. 20 коп.

Довідково: підприємство використовує воду з двох джерел: р. Дніпро — 79% і артезіанської свердловини — 21%.

Ставки плати за воду:

р. Дніпро — 3,6 коп. за м3;

артезіанська свердловина — 4 коп. за м3.

Варіант 6

1. Перевірити правильність обчислення податкових зобов’язань з ПДВ, виходячи з таких даних. Підприємство виготовляє підакцизні товари. Собівартість одиниці товару — 7 грн., рентабельність виробництва 20%.

У червні було виготовлено 200 одиниць підакцизних товарів, з яких 130 реалізовано на території України, 30 — експортовано за ВКВ, 20 — передано на базу відпочинку, що знаходиться на балансі підприємства. ПДВ визначено в сумі 273 грн.

Довідково: ставка акцизного збору — 20%.

2. На початок поточного року балансова вартість груп основних фондів характеризується такими даними:

1 група — 200 000 грн.

2 група — 30 000 грн.

3 група — 15 000 грн.

У І кварталі поточного року був проведений ремонт основних фондів

1-ї групи — на суму 24 000 грн (вкл. ПДВ)

2-ї групи — на суму 12 000 грн. (вкл. ПДВ)

3-ї групи — на суму 6 000 грн. (вкл. ПДВ)

Амортизацію було нараховано в таких сумах:Перевірити правильність нарахування амортизації, беручи до уваги, що підприємство має право віднести на валові витрати вартість ремонту в сумі, що не перевищує 5% балансової вартості груп основних фондів на початок поточного року. В разі виявлення порушень нарахувати фінансові санкції та визначити загальну суму донарахувань до бюджету. Перевірка проводилася 15 серпня поточного року.

3. Нарахувати плату за землю для фізичних осіб, виходячи з таких даних:

а) дача громадянина займає земельну ділянку площею 600 м2;

б) гараж громадянина-пенсіонера займає земельну ділянку площею 15 м2;

в) громадянин — суб’єкт підприємницької діяльності є власником приміщення, яке використовується для виробництва продукції. Площа земельної ділянки, на якій розташоване приміщення, — 50 м2.

Довідково: ставка плати за землю 15 грн. за м2.

Вказати порядок сплати земельного податку до бюджету в усіх випадках.

Модуль 3

Варіант 1

І. 1. Контроль податкових органів щодо оподаткування доходів громадян, отриманих за місцем основної роботи.

І. 2. Перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати до бюджету збору на геологорозвідувальні роботи.

ІІ. 1. Перевірити правильність нарахування прибуткового податку з доходів громадян, виходячи з таких даних:

А. Громадянці за місцем основної роботи було нараховано у липні заробітну плату в сумі 180 грн., відпускні в сумі 160 грн., а також сплачено за рахунок прибутку вартість путівки на лікування в сумі 300 грн. Вона має двох дітей віком 14 і 17 років. Прибутковий податок утримано в сумі 50 грн. 15 коп.

Б. Працівнику підприємства, який має посвідчення постраждалого від Чорнобильської катастрофи ІІІ категорії, в січні було нараховано заробітну плату в сумі 200 грн., на харчування в сумі 70 грн., сплачено за рахунок прибутку вартість навчання дитини в сумі 500 грн. Він має одну дитину віком 15 років. Прибутковий податок утримано в сумі 37 грн.

В. Працівникові підприємства було передано в жовтні в рахунок натуральної оплати праці побутовий прилад вартістю 200 грн., а також нараховано матеріальну допомогу в сумі 500 грн. і сплачено страховий внесок за умовами добровільного страхування в сумі 50 грн. Прибутковий податок утримано в сумі 25 грн. 55 коп.

ІІ. 2. Громадянин — ветеран Великої Вітчизняної війни займається підприємницькою діяльністю. В цьому йому допомагає дружина, яка виконує 25% робіт. Валовий дохід за звітний рік становить 8 000 грн., документально підтверджені витрати — 3 000 грн. Визначити суму прибуткового податку з сукупного річного доходу і сальдо розрахунків з бюджетом, враховуючи, що авансовими платежами було сплачено 700 грн.

Варіант 2

І. 1. Контроль податкових органів у сфері оподаткування доходів громадян, отриманих за місцем основної роботи і за сумісництвом. Перерахунок прибуткового податку.

І. 2. Перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати до бюджету єдиного податку юридичними особами.

ІІ. 1. Перевірити правильність нарахування збору до Інноваційного фонду, виходячи з таких даних:ІІ. 2. Перевірити правильність нарахування комунального податку за ІІІ квартал, виходячи з таких даних:

кількість працівників на підприємстві — 800 осіб, у тому числі працює за сумісництвом — 100 осіб. Комунальний податок нараховано в сумі 4 080 грн.

ІІ. 3. До податкової інспекції на громадянина надійшли такі відомості про виплачені йому суми доходу та утримані суми прибуткового податку:

заробітна плата за договором підряду в сумі 800 грн., прибутковий податок утримано в сумі 160 грн.

авторська винагорода за видання підручника в сумі 2 000 грн., прибутковий податок утримано в сумі 400 грн.

дивіденди за акціями в сумі 500 грн.

Крім того, за місцем основної роботи протягом року йому було нараховано заробіток у сумі 3 000 грн. і утримано прибутковий податок у сумі 426 грн. 60 коп.

Визначити суму прибуткового податку з сукупного річного доходу і сальдо розрахунків з бюджетом.

Варіант 3

І. 1. Контроль податкових органів у сфері оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності.

ІІ. 2. Перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати до бюджету збору за використання місцевої символіки.

ІІ. 1. Перевірити правильність нарахування збору за геологорозвідувальні роботи, виходячи з таких даних:

ТОВ «Укргаз» видобуло у ІІІ кварталі 12 852 тис. мі природного газу і 1 044 т конденсату, що залягав разом з основним видом корисних копалин. За довідкою Геолкому загальні та детальні пошукові роботи та попередня розвідка на родовищі виконані за рахунок державного бюджету, а детальна розвідка з промисловою розробкою здійснюються за рахунок власних коштів ТОВ. Офіційно встановлений індекс інфляції дорівнює 102,5%. Норматив збору за природний газ — 9,95 грн/тис. мі. Збір визначено в сумі 94,4 тис. грн.

ІІ. 2. Перевірити правильність нарахування зборів до Інноваційного фонду, виходячи з таких даних.

У звітному періоді підприємство здійснювало операції з оптової торгівлі та надання посередницьких послуг. За даними бухгалтерського обліку товарообіг становив 48 000 грн. Облікова вартість проданого товару 28 000 грн. Обсяг реалізації посередницьких послуг — 28 800 грн. Фактичні витрати з надання послуг — 16 000 грн. Нараховано зборів до Інноваційного фонду — 360 грн.

ІІ. 3. Сукупний річний дохід іноземного громадянина становить 30 тис. грн.

У тому числі:

компенсація витрат на навчання дітей у школі — 700 грн.

суми надбавок, виплачувані у зв’язку з проживанням в Україні, — 7 тис. грн.

суми компенсації витрат на наймання житла — 4 тис. грн.

Визначити суму прибуткового податку та сальдо розрахунків з бюджетом, враховуючи, що протягом року було сплачено податку в сумі 3 тис. грн.

Варіант 4

І. 1. Контроль податкових органів у сфері оподаткування доходів іноземних громадян і осіб без громадянства.

ІІ. 2. Особливості податкового контролю при спрощеній системі оподаткування.

ІІ. 1. Перевірити правильність нарахування прибуткового податку з доходів громадян, виходячи з таких даних:

А. Працівникові підприємства в березні було нараховано заробітну плату в сумі 190 грн., на проїзд — 30 грн., а також було подаровано телевізор у зв’язку з ювілеєм вартістю 1 700 грн. Прибутковий податок визначено в сумі 193 грн. 15 коп.

Б. Громадянці за місцем основної роботи було нараховано в листопаді заробітну плату в сумі 150 грн., допомогу по вагітності та пологах у сумі 390 грн. Вона має дитину віком 8 років. Прибутковий податок визначено в сумі 16 грн. 55 коп.

ІІ. 2. Громадянин почав займатися підприємницькою діяльністю в січні поточного року. Валовий дохід за січень становив 2 000 грн., валові витрати — 800 грн. Визначити оціночий річний дохід і суму авансових внесків прибуткового податку. Вказати терміни їх сплати.

ІІ. 3. До податкової інспекції на громадянина надійшли відомості, що протягом року йому було нараховано:

заробітну плату за виконання робіт за договором підряду в сумі 600 грн., прибутковий податок утримано в сумі 120 грн.

проценти по депозиту в сумі 300 грн.

Крім того, за місцем основної роботи громадянинові протягом року було нараховано заробітну плату в сумі 1 920 грн., прибутковий податок утримано в сумі 216 грн. 60 коп.

Визначити суму прибуткового податку з сукупного річного доходу та сальдо розрахунків з бюджетом, зважаючи на те, що частину доходу в розмірі 500 грн. громадянин перерахував на благодійні цілі.

Варіант 5

І. 1. Перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати до бюджету комунального податку.

І. 2. Контроль податкових органів за справлянням податку на промисел.

ІІ. 1. Перевірити правильність нарахування прибуткового податку з громадян, виходячи з таких даних:

А. Працівникові підприємства було нараховано в лютому заробітну плату в сумі 300 грн., добові за відрядженням у сумі 200 грн., в т. ч. 150 грн. у межах встановлених норм, а також придбано за рахунок прибутку формений одяг вартістю 130 грн. Прибутковий податок визначено в сумі 55 грн. 55 коп.

Б. Громадянці за місцем основної роботи було нараховано в квітні заробітну плату в сумі 200 грн., матеріальну допомогу в сумі 1 000 грн., а також надано позику на придбання житла в сумі 10 000 грн. Вона має трьох дітей віком 7, 10 і 15 років. Прибутковий податок визначено в сумі 23 грн. 98 коп.

В. Працівникові підприємства, який має посвідчення громадянина, постраждалого від Чорнобильської катастрофи І категорії, було нараховано в червні заробітну плату в сумі 230 грн., орендну плату за надання в оренду автомобіля в сумі 500 грн., винагороду за винахідництво та раціоналізацію в сумі 1 000 грн. Він має двох дітей віком 10 і 13 років. Прибутковий податок визначено в сумі 402 грн. 55 коп.

ІІ. 2. До податкової інспекції надійшли відомості, що громадянину в звітному році було нараховано такі доходи:

заробітну плату за виконання робіт за договором підряду в сумі 1 000 грн. (прибутковий податок утримано в сумі 200 грн.)

авторську винагороду як спадкоємцю в сумі 3 000 грн. (прибутковий податок утримано в сумі 600 грн.)

Крім того, за місцем основної роботи протягом року йому було нараховано заробіток у сумі 3 600 грн. і утримано прибутковий податок у сумі 546 грн. 60 коп.

Розрахувати суму прибуткового податку з сукупного річного доходу, визначити сальдо розрахунків з бюджетом.

Варіант 6

І. 1. Перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати до бюджету податку з реклами.

І. 2. Перевірки правильності нарахування зборів до Інноваційного фонду.

ІІ. 1. Перевірити правильність нарахування прибуткового податку з доходів громадян, виходячи з таких даних:

А. Працівнику підприємства було нараховано в серпні заробітну плату в сумі 250 грн., компенсацію за невикористану відпустку в сумі 100 грн., вихідну допомогу при звільненні в сумі 150 грн. Прибутковий податок визначено в сумі 65 грн. 55 коп.

Б. Громадянці, реабілітованій відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні», за місцем основної роботи було нараховано в грудні заробітну плату в сумі 350 грн., допомогу з тимчасової непрацездатності в сумі 60 грн., додаткову пенсію за рахунок коштів підприємства в сумі 100 грн. Прибутковий податок утримано в сумі 67 грн. 55 коп.

В. Працівникові підприємства було нараховано в травні заробітну плату в сумі 160 грн., премію за результати роботи в сумі 130 грн., на відшкодування у зв’язку з каліцтвом 70 грн. Прибутковий податок утримано в сумі 43 грн. 55 коп.

ІІ. 2. Громадянин, що займається підприємницькою діяльністю, подав 25 січня до ПДІ декларацію про доходи за звітний рік. За даними цієїдекларації валовий дохід становить 16 000 грн. Витрати на виробництво продукції — 9000 грн. Прибутковий податок було визначено в сумі 1 226 грн., і з урахуванням авансових платежів у сумі 800 грн. було виписано платіжне повідомлення на суму 426 грн., яке громадянин отримав2 лютого. При перевірці 15 квітня встановлено, що валовий дохід занижено на 400 грн., витрати на суму 500 грн. документально не підтверджені, прибутковий податок, указаний у повідомленні, сплачено 17 березня.

Визначити суму прибуткового податку, що підлягає донарахуванню, фінансові санкції та пеню.