Податковий менеджмент (2001)

3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

Курсова робота з дисципліни «Податковий менеджмент» є складовою навчального плану підготовки спеціалістів за фахом «Державні фінанси». Ця важлива форма навчального процесу сприятиме закріпленню та поглибленню знань у майбутніх фахівців про контрольну роботу податкових органів, забезпечить детальніше оволодіння методикою проведення перевірок, набуття навичок оформлення їх результатів.

У курсовій роботі студент має показати:

знання податкового законодавства;

вміння використовувати літературні джерела та аналізувати різноманітні ситуації, що можуть виникнути в практиці податкового контролю, висловлювати думки з того чи того питання.

Для виконання курсової роботи студент отримує індивідуальне завдання. Воно складається з трьох частин.

У першій частині наведено шість видів податків та обов’язкових платежів. Студентові потрібно скласти податковий календар на вказаний місяць, а також графік подання до податкової адміністрації декларацій та розрахунків, зазначених у завданні податків у цьому самому місяці.

До першої частини завдань для варіантів 13 та 14 ставляться дещо інші вимоги. У варіанті 13 надано інформацію про громадянина, який займається підприємницькою діяльністю. Необхідно розрахувати суму авансових платежів, указати терміни їх сплати. Потім на конкретному прикладі описати порядок перерахунку прибуткового податку, виходячи з фактично отриманого доходу за рік (дані про фактичний річний дохід студент наводить самостійно) із визначенням строків подання декларації про доходи за рік, а також термінів доплати чи повернення платникові належних сум у зв’язку з перерахунком прибуткового податку.

Виконуючи першу частину завдання у варіанті 14, потрібно вказати терміни подання декларації про фактичні доходи, отримані громадянами за місцем основної роботи і за сумісництвом, і на конкретному прикладі описати порядок перерахунку прибуткового податку та взаємовідносин із бюджетом (дані для перерахунку студент обирає самостійно).

У другій частині запропоновано програму документальної перевірки, що складається з шести питань. Чотири питання наведені у завданні, решта два — за вибором студента.

Виконувати другу частину завдання рекомендується за такою схемою:

вказати основні нормативні документи, якими слід керуватися при проведенні перевірки даного питання;

вказати бухгалтерські документи, що підлягають перевірці з даного питання;

описати методику проведення перевірки;

змоделювати приклад порушення, ілюструючи його необхідними розрахунками. При виконанні цієї частини завдання можна використовувати матеріали перевірок податкових органів і наводити приклади з практики податкового контролю;

навести приклади суперечностей та слабких сторін чинного законодавства з питання, що перевіряється, висловити свою думку з цього приводу.

Виконання цієї частини завдання потребує творчого підходу, вміння працювати з літературою, узагальнювати думки вчених-економістів і практиків, робити висновки.

У другій частині завдання варіанта 12 студентові необхідно описати методику проведення документальної перевірки фінансово-господарської діяльності фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності. При цьому слід звернути увагу на особливості контрольної роботи податкових органів з громадянами, що займаються підприємницькою діяльністю, визначити проблеми, слабкі сторони цієї роботи та шляхи її вдосконалення. При виконанні завдання слід наводити конкретні приклади порушень.

У третій частині завдання вимагається скласти акт документальної перевірки. В акті мають бути відображені факти порушень, змодельовані студентом при виконанні другої частини завдання. Виходячи з прикладів порушень, потрібно на окремому аркуші скласти розрахунок фінансових санкцій і додати його до акта. В розрахунку фінансових санкцій по кожному виду податку виводиться загальна сума платежу, що підлягає сплаті до бюджету.

З урахуванням структури індивідуального завдання складається план курсової роботи. Він має включати три розділи. Назва кожного розділу має відображати зміст відповідної частини завдання. Зразок плану наводиться в додатку 2. З цих трьох розділів і складається курсова робота, в кінці якої потрібно навести список використаної літератури.

Під час виконання курсової роботи не дозволяється переписувати літературні джерела. Якщо наводяться окремі цитати, слід посилатися на автора, назву роботи, місце, рік видання та номер сторінки. Студентам, які не дотримуються цих вимог, повертають роботу на доопрацювання і до захисту не допускають.

Крім того, важливо правильно розмістити використані літературні джерела. Рекомендується така послідовність їх наведення:

Закони України;

Укази Президента України;

декрети та постанови Кабінету Міністрів України;

інструкції та листи ДПА, інші нормативні документи;

спеціальна література (в алфавітному порядку);

періодичні видання.

Курсова робота може бути написана від руки, надрукована на машинці чи комп’ютері без пропусків та скорочень слів, на одному боці зброшурованих аркушів паперу стандартного розміру. Нумерація сторінок — наскрізна (починаючи з титульної). Зразок титульної сторінки наведено в додатку 3. Загальний обсяг роботи — 20—25 сторінок.

Студент самостійно вибирає варіант індивідуального завдання і повідомляє про це наукового керівника. Один варіант завдання дозволяється виконувати не більше як двом студентам у групі.

Термін подання на кафедру курсової роботи встановлюється науковим керівником.

Науковий керівник рецензує виконану курсову роботу. В рецензії зазначаються рівень виконання роботи, відповідність вимогам, викладеним в індивідуальному завданні, оцінюється вміння студента аналізувати чинне законодавство з питань оподаткування, узагальнювати матеріал, висловлювати власну думку, робити висновки. Керівник виставляє попередню оцінку за виконану роботу і робить запис про допуск її до захисту.

Курсову роботу студент захищає перед комісією, до складу якої входять викладачі кафедри фінансів: лектор курсу «Податковий менеджмент», викладач, який проводить у даній групі практичні заняття, науковий керівник.

Науковий керівник знайомить членів комісії з рецензією, звертаючи увагу на недоліки роботи. Студент відповідає на запитання членів комісії. За результатами захисту визначається кінцева оцінка.

Варіант 1

І. Скласти податковий календар на січень та графік подання до податкової адміністрації декларацій, розрахунків, бухгалтерських звітів і балансів у січні, виходячи з наведених даних.

Підприємство сплачує до бюджету:

ПДВ (середньомісячна за минулий рік сума податку становить 7 тис. грн.).

Акцизний збір (підприємство реалізує тютюнові вироби).

Плату за землю.

Податок на прибуток.

Податок з власників транспортних засобів.

Комунальний податок.

ІІ. Описати методику проведення документальної перевірки за такою програмою:

повнота і правильність відображення в бухгалтерському обліку результатів попередньої перевірки;

правильність обліку основних фондів та нарахування амортизації;

правильність віднесення на валові витрати витрат на оплату праці працівників;

правильність нарахування та сплати до бюджету плати за воду;

за вибором студента;

за вибором студента.

ІІІ. Виходячи з другої частини завдання скласти акт документальної перевірки та розрахунок фінансових санкцій.

Варіант 2

І. Скласти податковий календар на лютий та графік подання до податкової адміністрації декларацій, розрахунків, бухгалтерських звітів і балансів у лютому, виходячи з таких даних.

Підприємство сплачує до бюджету:

ПДВ (середньомісячна сума податку становить 40 тис. грн.).

Податок на прибуток.

Плату за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин.

Збір за геологорозвідувальні роботи (середньомісячна сума збору — 20 тис. грн.).

Плату за воду.

Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства.

ІІ. Описати методику проведення документальної перевірки за такою програмою:

правильність віднесення на валові витрати витрат на спец-одяг, спецвзуття, спецхарчування;

правильність відображення в обліку валових доходів підприємства;

правильність нарахування та сплати збору на державне соціальне страхування;

правильність нарахування та сплати до бюджету податку з власників транспортних засобів;

за вибором студента;

за вибором студента.

ІІІ. Виходячи з другої частини завдання скласти акт документальної перевірки та розрахунок фінансових санкцій.

Варіант 3

І. Скласти податковий календар на березень та графік подання до податкової адміністрації декларацій, розрахунків, бухгалтерських звітів і балансів у березні, виходячи з таких даних.

Підприємство сплачує до бюджету:

ПДВ (середньомісячна сума податку становить 90 тис. грн.).

Акцизний збір (середньомісячна сума податку — 20 тис. грн.).

Податок на прибуток.

Податок з власників транспортних засобів.

Плату за воду.

Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства.

ІІ. Описати методику проведення документальної перевірки за такою програмою:

правильність обліку та списання на валові витрати вартості малоцінних і швидкозношуваних предметів і зносу по них;

правильність відображення в обліку бартерних операцій;

правильність нарахування та своєчасність сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;

правильність нарахування та сплати до бюджету комунального податку;

за вибором студента;

за вибором студента.

ІІІ. Виходячи з другої частини завдання скласти акт документальної перевірки та розрахунок фінансових санкцій.

Варіант 4

І. Скласти податковий календар на квітень та графік подання до податкової адміністрації декларацій, розрахунків, бухгалтерських звітів і балансів у квітні, виходячи з таких даних.

Підприємство сплачує до бюджету:

ПДВ (середньомісячна сума податку становить 8 тис. грн.).

Податок на прибуток.

Плату за землю.

Комунальний податок.

Податок з власників транспортних засобів.

ІІ. Описати методику проведення документальної перевірки за такою програмою:

правильність відображення в обліку витрат на рекламу;

правильність нарахування та сплати до бюджету ПДВ;

правильність нарахування та сплати збору на обов’язкове соціальне страхування;

правильність нарахування та сплати до бюджету збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства;

за вибором студента;

за вибором студента.

ІІІ. Виходячи з другої частини завдання скласти акт документальної перевірки та розрахунок фінансових санкцій.

Варіант 5

І. Скласти податковий календар на травень та графік подання до податкової адміністрації декларацій, розрахунків, бухгалтерських звітів і балансів у травні, виходячи з наведених даних.

Підприємство сплачує до бюджету:

ПДВ (середньомісячна сума податку становить 100 тис. грн.).

Акцизний збір (середньомісячна сума податку — 10 тис. грн.).

Податок на прибуток.

Плату за землю.

Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства.

Комунальний податок.

ІІ. Описати методику проведення документальної перевірки за такою програмою:

правильність відображення в обліку представницьких витрат;

законність і правильність нарахування резерву на оплату відпусток працівників;

правильність нарахування та сплати до бюджету акцизного збору;

правильність нарахування та сплати до бюджету плати за землю;

за вибором студента;

за вибором студента.

ІІІ. Виходячи з другої частини завдання скласти акт документальної перевірки та розрахунок фінансових санкцій.

Варіант 6

І. Скласти податковий календар на червень та графік подання до податкової адміністрації декларацій, розрахунків, бухгалтерських звітів і балансів у червні, виходячи з таких даних.

Підприємство сплачує до бюджету:

ПДВ (середньомісячна сума податку становить 80 тис. грн.).

Податок на прибуток.

Плату за відпуск деревини на пню.

Податок з власників транспортних засобів.

Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства.

Комунальний податок.

ІІ. Описати методику проведення документальної перевірки за такою програмою:

правильність обліку та списання на валові витрати вартості матеріальних цінностей;

правильність віднесення на валові витрати сум орендної плати;

правильність віднесення на валові витрати витрат на підготовку кадрів;

правильність нарахування та своєчасність сплати збору до Державного інноваційного фонду;

за вибором студента;

за вибором студента.

ІІІ. Виходячи з другої частини завдання скласти акт документальної перевірки та розрахунок фінансових санкцій.

Варіант 7

І. Скласти податковий календар на липень та графік подання до податкової адміністрації декларацій, розрахунків, бухгалтерських звітів і балансів у липні, виходячи з таких даних.

Підприємство сплачує до бюджету:

ПДВ (середньомісячна сума податку становить 35 тис. грн.).

Акцизний збір (підприємство реалізує алкогольні напої).

Податок на прибуток.

Плату за землю.

Збір за геологорозвідувальні роботи (середньомісячна сума збору — 20 тис. грн.).

Плату за воду.

ІІ. Описати методику проведення документальної перевірки за такою програмою:

дотримання порядку інвентаризації та правильність відображення в обліку її результатів;

правильність відображення в обліку затрат на утримання та експлуатацію об’єктів соціальної інфраструктури та житлового фонду;

правильність відображення в обліку затрат на ремонт основних фондів;

правильність нарахування та своєчасність сплати до бюджету прибуткового податку з доходів громадян, отриманих за місцем основної роботи;

за вибором студента;

за вибором студента.

ІІІ. Виходячи з другої частини завдання скласти акт документальної перевірки та розрахунок фінансових санкцій.

Варіант 8

І. Скласти податковий календар на серпень та графік подання до податкової адміністрації декларацій, розрахунків, бухгалтерських звітів і балансів у серпні, виходячи з наведених даних.

Підприємство сплачує до бюджету:

ПДВ (середньомісячна сума податку становить 55 тис. грн.).

Податок на прибуток.

Плату за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин;

Збір за геологорозвідувальні роботи (середньомісячна сума збору — 8 тис. грн.).

Плату за воду.

Плату за землю.

ІІ. Описати методику проведення документальної перевірки за такою програмою:

правильність відображення в обліку операцій із розрахунками в іноземній валюті;

правильність відображення в обліку безнадійної заборгованості;

правильність нарахування та своєчасність сплати до бюджету збору за право використання місцевої символіки;

правильність нарахування та своєчасність сплати до бюджету плати за воду;

за вибором студента;

за вибором студента.

ІІІ. Виходячи з другої частини завдання скласти акт документальної перевірки та розрахунок фінансових санкцій.

Варіант 9

І. Скласти податковий календар на вересень та графік подання до податкової адміністрації декларацій, розрахунків, бухгалтерських звітів і балансів у вересні, виходячи з наведених даних.

Підприємство сплачує до бюджету:

ПДВ (середньомісячна сума податку становить 7 тис. грн.).

Податок на прибуток.

Податок з власників транспортних засобів.

Плату за воду.

Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства.

Комунальний податок.

ІІ. Описати методику проведення документальної перевірки за такою програмою:

правильність відображення в обліку витрат на відрядження;

правильність обліку основних фондів та нарахування амортизації;

правильність відображення в обліку операцій з векселями, їх вплив на розрахунки з бюджетом;

правильність нарахування та своєчасність сплати до бюджету акцизного збору;

за вибором студента;

за вибором студента.

ІІІ. Виходячи з другої частини завдання скласти акт документальної перевірки та розрахунок фінансових санкцій.

Варіант 10

І. Скласти податковий календар на жовтень та графік подання до податкової адміністрації декларацій, розрахунків, бухгалтерських звітів і балансів у жовтні, виходячи з наведених даних.

Підприємство сплачує до бюджету:

ПДВ (середньомісячна сума податку становить 100 тис. грн.).

Акцизний збір (підприємство реалізує алкогольні напої).

Податок на прибуток.

Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства.

Плату за землю.

Збір до Державного інноваційного фонду.

ІІ. Описати методику проведення документальної перевірки за такою програмою:

правильність відображення в обліку валових доходів підприємства;

правильність обліку та списання на валові витрати вартості малоцінних та швидкозношуваних предметів;

правильність відображення в обліку операцій із розрахунками в іноземній валюті;

правильність нарахування та своєчасність сплати до бюджету податку з власників транспортних засобів;

за вибором студента;

за вибором студента.

ІІІ. Виходячи з другої частини завдання скласти акт документальної перевірки та розрахунок фінансових санкцій.

Варіант 11

І. Скласти податковий календар на листопад та графік подання до податкової адміністрації декларацій, розрахунків, бухгалтерських звітів і балансів у листопаді, виходячи з таких даних.

Підприємство сплачує до бюджету:

ПДВ (середньомісячна сума податку становить 35 тис. грн.).

Акцизний збір (підприємство реалізує тютюнові вироби).

Податок на прибуток.

Плату за воду.

Податок з власників транспортних засобів.

Комунальний податок.

ІІ. Описати методику проведення документальної перевірки за такою програмою:

правильність відображення в обліку представницьких витрат;

правильність відображення в обліку витрат на рекламу;

правильність нарахування та своєчасність сплати до бюджету ПДВ;

правильність нарахування та своєчасність сплати до бюджету плати за воду;

за вибором студента;

за вибором студента.

ІІІ. Виходячи з другої частини завдання скласти акт документальної перевірки та розрахунок фінансових санкцій.

Варіант 12

І. Скласти податковий календар на грудень та графік подання до податкової адміністрації декларацій, розрахунків, бухгалтерських звітів і балансів, виходячи з наведених даних.

Підприємство сплачує до бюджету:

ПДВ (середньомісячна сума податку становить 15 тис. грн).

Податок на прибуток.

Збір за геологорозвідувальні роботи (середньомісячна сума збору — 10 тис. грн.).

Плату за використання надр при видобуванні корисних копалин.

Плату за землю.

Збір за використання місцевої символіки.

ІІ. Описати методику проведення документальної перевірки фінансово-господарської діяльності фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності.

ІІІ. Скласти акт документальної перевірки фінансово-господарської діяльності громадянина, що займається підприємницькою діяльністю, та розрахунок фінансових санкцій.

Варіант 13

І. Указати порядок розрахунків з бюджетом та терміни подання до податкової адміністрації декларації про доходи для громадян, що займаються підприємницькою діяльністю, виходячи з таких даних: громадянин розпочав підприємницьку діяльність у квітні поточного року; дохід, що підлягає оподаткуванню прибутковим податком, становить за квітень 300 грн.

ІІ. Описати методику проведення документальної перевірки за такою програмою:

правильність відображення в обліку витрат на науково-технічне забезпечення виробництва;

законність і правильність нарахування резерву на оплату відпусток працівників;

достовірність відображення в обліку витрат на утримання об’єктів соціальної сфери;

правильність нарахування та своєчасність сплати до бюджету прибуткового податку з доходів громадян, отриманих за місцем основної роботи;

за вибором студента;

за вибором студента.

ІІІ. Виходячи з другої частини завдання скласти акт документальної перевірки та розрахунок фінансових санкцій.

Варіант 14

І. Указати терміни подання до податкової адміністрації декларацій про доходи громадян та порядок проведення перерахунків прибуткового податку з громадян, що отримують доходи за місцем основної роботи і за сумісництвом.

ІІ. Описати методику проведення документальної перевірки за такою програмою:

правильність обліку та списання на валові витрати вартості матеріальних цінностей;

правильність відображення в обліку витрат на відрядження;

достовірність відображення в обліку кредиторської та дебіторської заборгованостей, за якими минув термін позовної давності;

правильність нарахування та сплати до бюджету податку з реклами;

за вибором студента;

за вибором студента.

ІІІ. Виходячи з другої частини завдання скласти акт документальної перевірки та розрахунок фінансових санкцій.