Податковий менеджмент (2001)

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

1. Робота на практичних заняттях

Оцінювання проводиться за п’ятибальною шкалою.

Оцінка «відмінно» виставляється, якщо студент активно працює протягом усього практичного заняття, дає повні відповіді на запитання викладача у відповідності з планом практичного заняття і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, знання відповідної літератури та законодавства з питань оподаткування, здатний висловити власне ставлення до альтернативних міркувань з даної проблеми, проявляє вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, робити самостійні узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні завдання, допускаючи не більше 1—2 арифметичних помилок або описок.

Оцінка «добре» виставляється за умови дотримання таких вимог: студент активно працює протягом практичного заняття, питання висвітлені повно, викладення матеріалу логічне, обґрунтоване фактами, з посиланнями на відповідні нормативні документи та літературні джерела, висвітлення питань завершене висновками, студент виявив уміння аналізувати факти й події, а також виконувати навчальні завдання. Але у відповідях допущені неточності, деякі незначні помилки, має місце недостатня аргументованість при викладенні матеріалу, нечітко виражене ставлення студента до фактів і подій або допущені 1—2 арифметичні і 1—2 логічні помилки при розв’язанні задач.

Оцінка «задовільно» виставляється в тому разі, коли студент у цілому оволодів суттю питань з даної теми, виявляє знання лекційного матеріалу, законодавства та навчальної літератури, намагається аналізувати факти й події, робити висновки й розв’язувати задачі. Але на занятті поводить себе пасивно, відповідає лише за викликом викладача, дає неповні відповіді на запитання, припускається грубих помилок при висвітленні теоретичного матеріалу або 3—4 логічних помилок при розв’язанні задач.

Оцінка «незадовільно» виставляється в разі, коли студент виявив неспроможність висвітлити питання чи питання висвітлені неправильно, безсистемно, з грубими помилками, відсутні розуміння основної суті питань, висновки, узагальнення, виявлене невміння розв’язувати навчальні задачі.

2. Виконання завдань для перевірки знань студентів (Модуль 1, модуль 2, модуль 3)

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою з подальшою трансформацією в п’ятибальну шкалу.

Модуль 1

Кожне питання оцінюється в 10 балів.

Неточність, нечіткість у висвітленні питань, а також одна арифметична помилка знижують максимальну оцінку на три бали, одна логічна помилка чи помилка за суттю чи змістом даного питання — на п’ять балів. Відсутність відповіді чи повністю неправильна відповідь оцінюється в 0 балів.

Модуль 2, модуль 3

Кожне завдання оцінюється однаковою кількістю балів. Зниження максимальної оцінки проводиться аналогічно до випадків, наведених вище.

Оцінки за п’ятибальною шкалою виставляються згідно з набраними балами за такою схемою:

0—60 — незадовільно

61—75 — задовільно

76—90 — добре

91—100 — відмінно.

3. Самостійна робота студентів

Оцінювання знань проводиться згідно з вимогами, вказаними:

у пункті 1 (при усному опитуванні)

у пункті 2 (при виконанні завдань для перевірки знань студентів).

4. Курсова робота

Оцінювання проводиться за п’ятибальною шкалою. Оцінка «відмінно» виставляється, коли студент у повному обсязі задовольнив вимоги, поставлені в методичних рекомендаціях, а саме:

правильно склав податковий календар та графік подання до податкових органів декларацій та розрахунків;

другу частину завдання виконав у відповідності з запропонованою схемою, тобто вказані основні нормативні документи, якими слід керуватися при проведенні перевірки даного питання, бухгалтерські документи, які підлягають перевірці, логічно, послідовно описав методику проведення перевірки, змоделював приклад порушення за допомогою відповідних розрахунків, проаналізував положення чинного законодавства, висловив власну думку з приводу суперечностей та слабких сторін нормативної бази, зробив висновки;

правильно склав акт перевірки та розрахунок фінансових санкцій.

Оцінка «добре» виставляється за умови виконання всіх вимог, як це вказано вище. Але допущені неточності у висвітленні питань, неправильно вказані один-два строки сплати платежів до бюджету чи подання до податкової інспекції декларацій та розрахунків, недостатньо повно описана методика проведення перевірки, допущені арифметичні чи одна-дві логічні помилки в розрахунках, недостатньо чітко відображено ставлення студента до проблемного питання, недостатньо обґрунтовані висновки.

Оцінка «задовільно» виставляється в тому разі, коли студентом допущені три-чотири помилки при складанні податкового календаря та графіка подання до податкової інспекції декларацій і розрахунків, не виконані один-два пункти вимог при виконанні другої частини завдання, чи допущені грубі помилки логічного характеру за суттю та змістом викладеного матеріалу, а також три-чотири арифметичні та логічні помилки в розрахунках, невміло зроблені висновки.

Оцінка «незадовільно» виставляється, коли студент не задовольнив понад 50% вимог, зазначених у методичних рекомендаціях, або питання висвітлені безсистемно, нелогічно, неправильно трактуються факти й події, допущено п’ять і більше логічних помилок при розрахунках, а також п’ять і більше помилок при складанні податкового календаря і графіка подання до податкових органів декларацій та розрахунків.

За вказаними критеріями оцінюється кожна частина курсової роботи, а потім виводиться середня оцінка з округленням за такою схемою:

4,7—5 — відмінно

3,6—4,6 — добре

2,8—3,6 — задовільно

< 2,8 — незадовільно.

5. Іспит

Для оцінювання знань використовується бальна система:

за правильну відповідь на перше питання — максимальна оцінка 15 балів;

за правильну відповідь на друге питання — максимальна оцінка 20 балів;

за правильну відповідь на третє питання — максимальна оцінка 30 балів;

за правильну відповідь на четверте питання — максимальна оцінка — 35 балів.

Зниження максимальної оцінки, а також переведення набраної кількості балів у традиційну 5-бальну шкалу проводиться відповідно до вимог, наведених у пункті 2.