Податковий менеджмент (2001)

5. ДІЛОВІ ІГРИ З КУРСУ «ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Ділова гра 1«Складання та перевірка декларацій з ПДВ»

Мета гри — закріплення знань чинного законодавства з питань справляння податку на додану вартість, набуття навичок складання декларації з ПДВ та її перевірки.

Гра проводиться в два етапи.

1 етап — складання декларації з ПДВ

На цьому етапі гри кожний студент групи виступає в ролі бухгалтера підприємства. Він має змоделювати практичну ситуацію, в якій потрібно нарахувати та сплатити до бюджету ПДВ. Це може бути фрагмент фінансово-господарської діяльності платника за умовний звітний період, пов’язаної з продажем товарів (робіт, послуг), включаючи пільгові обороти або операції, що не є об’єктом оподаткування, та з придбанням товарів, сировини, матеріалів, основних фондів і напрямами їх використання. Практична ситуація може відображати діяльність підприємства в сфері бартерних операцій, здійснення продажів з вексельною формою розрахунків тощо. Бажано передбачити також випадки, що призводять до коригування податкових зобов’язань з ПДВ та податкового кредиту. Опис практичної ситуації складається на окремому аркуші.

На базі даних свого змодельованого прикладу кожен студент складає декларацію з ПДВ і навмисне припускається в ній помилок, порушення податкового законодавства, які можуть мати місце з огляду на запропоновану ситуацію. Опис зроблених помилок також складається на окремому аркуші.

Враховуючи досить великий обсяг роботи, який треба виконати на першому етапі гри, його доцільно проводити під час самостійної роботи студента вдома або в бібліотеці. По закінченні першого етапу, в установлений термін студент подає викладачеві на перевірку результати своєї роботи у вигляді письмового звіту, який включає три розділи:

Опис змодельованої практичної ситуації.

Декларацію з ПДВ.

Опис зроблених у декларації помилок, порушень чинного законодавства.

Викладач перевіряє та оцінює подані роботи. Кількість балів, отримана на першому етапі, враховується при остаточному підсумку.

2 етап — перевірка декларацій з ПДВ

На цьому етапі кожен студент виступає в ролі податкового інспектора. Викладач розподіляє декларації з ПДВ, складені на першому етапі, так, щоб кожний студент отримав для перевірки декларацію, складену іншим студентом. Результати перевірки оформлюються на окремому аркуші, де докладно описуються види помилок і порушень, а також виводиться сума, яку слід донарахувати за результатами перевірки чи, навпаки, повернути платникові.

Другий етап гри проводиться на аудиторному занятті. По закінченні другого етапу оформлені роботи про результати перевірки декларації з ПДВ подаються викладачу на перевірку. Викладач встановлює повноту і правильність виявлених помилок і оцінює роботу. Бали, набрані на першому і другому етапах, підсумовуються і виводиться загальна кількість балів, яка і визначає переможця гри. На наступному аудиторному занятті викладач оголошує підсумки гри.

Ділова гра 2«Документальна перевірка правильності нарахування податків та обов’язкових платежів»

Мета гри — набуття навичок визначення достовірності бухгалтерського та податкового обліку, правильності нарахування та своєчасності сплати до бюджету податків та обов’язкових платежів.

У цій грі учасники виконують роль податкових інспекторів.

Для участі в грі студенти розподіляються на три команди. В кожній команді визначається старший податковий інспектор, який здійснює керівництво і організує роботу своєї команди. Старший податковий інспектор має розподілити та закріпити за кожним членом команди обсяг робіт, який йому необхідно виконати, а також контролювати правильність виконання цієї роботи.

Кожній команді видається однаковий інформаційний масив. У ньому — зміст господарських операцій, які здійснило підприємство протягом умовного звітного періоду, порядок відображення цих операцій у бухгалтерському та податковому обліку та суми податків, які дане підприємство нарахувало й сплатило до бюджету. Отже, кожній команді необхідно:

Скласти програму документальної перевірки.

Здійснити документальну перевірку за цією програмою.

Виявити порушення.

Скласти акт перевірки.

Розрахувати фінансові санкції.

Під час гри кожен студент має здійснювати перевірку тих питань програми, які закріпив за ним старший податковий інспектор. Виявлені порушення докладно описуються цим студентом в окремому звіті з відповідними розрахунками і подаються старшому податковому інспекторові.

На підставі цих звітів старший податковий інспектор і члени команди складають акт перевірки та розрахунок фінансових санкцій.

Гра триває шість академічних годин. По закінченні цього часу акти перевірки зі звітами з окремих питань подаються викладачу на перевірку. Переможе та команда, яка за час гри виявить найбільшу кількість порушень і донарахує найбільшу суму платежів до бюджету.

Тест-гра «Роз’яснення податкового законодавства»

Мета гри — з’ясувати обізнаність студентів у податковому законодавстві, набуття ними навичок роз’яснення дискусійних питань.

Для проведення тесту-гри викладач розробляє перелік питань і в зашифрованій формі представляє їх студентам у вигляді такої таблиці:Кожне питання оцінюється певною кількістю балів залежно від складності, зазначеної в таблиці.

Для участі в грі група поділяється на три команди. Спочатку викладач на свій вибір ставить запитання, яке не входить до зашифрованого переліку. Та команда, що першою на нього відповість, має право першою обирати питання із зашифрованого переліку. Надалі в грі право вибору наступного питання зберігається за командою, що першою дає правильну відповідь. Бали, отримані кожною командою, підсумовуються.

Коли всі питання із зашифрованого переліку будуть вичерпані, викладач ставить останнє запитання, але спершу надає можливість кожній команді оцінити це питання самостійно в стільки балів, скільки їй буде потрібно, щоб виграти. Дані про оцінку останнього запитання кожна команда подає викладачеві, й вони не оголошуються до кінця гри. Відповідь на останнє питання кожна команда подає в письмовій формі викладачеві. Після перевірки цих відповідей викладач визначає кінцевий результат гри. У разі правильної відповіді кількість балів, яку призначила собі кожна команда за останнє питання, додається до загальної суми балів, набраної нею під час усієї гри, а в противному разі віднімається від цієї суми. Виграє та команда, що отримає більшу кількість балів.
← prev content next →