Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2001)

2.4. Облік операцій з іноземною валютою

Як і госпрозрахункові підприємства, бюджетні установи (науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади, лікарні, митниці тощо) здійснюють операції з іноземною валютою, схему яких наведено на рис. 2.15.Порядок обліку операцій з іноземною валютою регламентується Положенням про бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті, затвердженим Міністерством фінансів України від 05.12.97 за № 268 та Методичними вказівками з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті підприємствами, установами, організаціями, що утримуються за рахунок бюджетних коштів.

Для розрахунків в іноземній валюті установам можуть бути відкриті валютні рахунки. Для їх відкриття в банк додатково до зазначених документів для відкриття поточного (реєстраційного) рахунка представляються ліцензії НБУ на право відповідної установи займатися зовнішньоекономічною діяльністю. Паралельно з відкриттям поточного валютного рахунка банк відкриває клієнту транзитний рахунок, на який зараховується виручка від надання послуг і надходження за рахунок інших коштів. Грошові кошти у валюті іноземних держав обліковуються відособлено за кожною валютою, але у переведенні в грошову одиницю України за офіційним курсом НБУ.

Бухгалтерський облік операцій з іноземною валютою ведеться в тих самих класах рахунків, що й облік гривневих операцій (табл. 2.9). У бухгалтерії установи облік наявності та руху грошових коштів в іноземних валютах на валютному рахунку в банку ведеться на активному субрахунку № 318 «Поточні рахунки в іноземній валюті», підставою для записів на якому є виписки банків з валютного рахунка з доданими до них виправдними документами. У виписках сума вказуються як у валюті платежу, так і гривневому еквіваленті згідно з котировкою НБУ на день здійснення операцій.

Облік операцій за рухом грошових коштів в гривнях ведеться в накопичувальній відомості ф. № 381 (меморіальний ордер № 3), яка відкривається за видами іноземної валюти, а аналітичний облік операцій за кожною валютою — на картках ф. № 292-а або в книгах ф. № 292.

Облік готівкової валюти в касі ведеться на активному субрахунку № 302 «Каса в іноземній валюті». Для аналітичного обліку наявності і руху готівки відкривається окрема касова книга, в якій ведеться облік за кожною валютою окремо і одночасно в гривнях за офіційним курсом НБУ.

За зміни курсів гривні щодо іноземних валют виникають курсові різниці як результат переоцінки в балансі залишків валюти на рахунку в банку, готівки в касі, дебіторської і кредиторської заборгованості. У бухгалтерському обліку курсові різниці між оцінкою грошових коштів, інших активів і пасивів за курсом іноземних валют на дату здійснення операцій і на останній день звітного періоду відносять на рахунки доходів чи поточних зобов’язань. Схему облікового процесу операцій з іноземною валютою наведено на рис. 2.16.