Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2001)

2.5. Облік інших коштів

Поряд з грошовими коштами на рахунках в банку, органах Державного казначейства і в касі бюджетні установи і централізовані бухгалтерії розпоряджаються іншими коштами, до яких належать: грошові документи в національній та іноземній валюті, грошові кошти в дорозі та короткострокові векселі отримані.

Обліковуються інші кошти на активному рахунку № 33 «Інші кошти», який має чотири субрахунки:

№ 331 «Грошові документи в національній валюті»;

№ 332 «Грошові документи в іноземній валюті»;

№ 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»;

№ 334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті».

До грошових документів належать: сплачені талони на бензин і мастило, оплачені путівки в будинки відпочинку, санаторії, на турбази, отримані повідомлення на поштові перекази, поштові марки і марки держмита, облігації позик, здані хворими на зберігання, бланки трудових книжок і вкладиші до них тощо.

Перераховані цінності зберігаються в касі установи. Прийом в касу і видача з каси грошових документів оформляється відповідно прибутковими і видатковими касовими ордерами, на яких ставиться штамп «фондовий» або робиться такий же напис від руки червоним чорнилом. Облік цих операцій ведеться окремо від грошових коштів. Реєстрація прибуткових і видаткових фондових ордерів ведеться в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів на окремих аркушах.

Надходження в касу талонів на пальне, поштових марок, марок держмита, путівок відображається за дебетом субрахунка № 331 і кредитом субрахунків № 311, 321, 362, 364.

На суму отриманих повідомлень на грошові перекази робиться запис:

Дебет субрахунка 331 Кредит субрахунка 364.

Після зарахування коштів за переказами в касу установи робиться запис про надходження грошових коштів в касу і зменшення суми грошових документів.

Дебет субрахунка 301 Кредит субрахунка 331.

У разі прийому на зберігання облігацій позики від осіб, що знаходяться на лікуванні в лікарні, дебетується субрахунок № 331 і кредитується субрахунок № 672. При поверненні облігацій за належністю складається зворотний бухгалтерський запис.

Талони на пальне видаються водіям у підзвіт за розпорядженням керівника установи. Повторна видача талонів може здійснюватися тільки після здачі звіту за раніше отримані. Видані талони на пальне розглядаються як дебіторська заборгованість, їх вартість відноситься в дебет субрахунка № 362. Так само відображається видача посадовим особам у підзвіт бланків трудових книжок і вкладишів до них.

На підставі шляхових листів, отриманих від підзвітних осіб-водіїв, складаються дві проводки:

1. Дебет субрахунка 235 Кредит субрахунка 362.

2. Дебет субрахунків 801, 802, 811 Кредит субрахунка 235.

Заборгованість підзвітних осіб за бланки трудових книжок списується при здачі підзвітною особою в касу за прибутковим касовим ордером сум, отриманих за ці бланки при оформленні останніх на роботу в установу і виписування їм трудової книжки. При цьому складається така бухгалтерська проводка:

Дебет субрахунка 301 Кредит субрахунка 362.

При отриманні путівок працівники, як правило, вносять в касу певний процент вартості путівки, решта вартості списується за рахунок коштів соціального страхування чи інших джерел. А тому при видачі путівок працівникам складається такий запис:

Дебет субрахунка 301 — на певний процент вартості путівки;

Дебет субрахунка 652 — на решту вартості путівки;

Кредит субрахунка 331 — на повну вартість путівки.

Облік пального, отриманого по талонах і списаного за шляховими листами, ведеться в книзі кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей (ф. № 296-б, 296) чи на картках такої ж назви ф. 296-а.

Аналітичний облік грошових документів, крім бланків трудових книжок, ведеться на картках ф. № 292-а за їх видами або в книзі поточних рахунків і розрахунків ф. № 292. Облік бланків трудових книжок ведеться в прибутково-видатковій книзі обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них (ф. № 449).

Операції з руху грошових документів у касі оформляються меморіальним ордером ф. № 274, на підставі якого робляться записи в книгу Журнал-Головна чи складається машинограма.

На субрахунках № 333, 334 обліковуються кошти, які перераховані на поточні або реєстраційні рахунки в останні дні місяця і будуть зараховані в наступному місяці.