Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2001)

5.1.4. Облік вибуття основних засобів

Поновлення основних засобів бюджетних установ пов’язане не тільки з надходженням нових основних засобів, а й з вибуттям тих, що знаходяться в експлуатації. Під вибуттям основних засобів розуміють списання їх з балансу в результаті безкоштовної передачі іншим установам і організаціям, продаж у встановленому порядку чи ліквідацію об’єктів у зв’язку з їх непридатністю для подальшого використання.

Основні засоби бюджетних установ є часткою державної чи комунальної власності, а тому по відношенню до них Типовою інструкцією про порядок списання основних засобів бюджетних установ, затвердженою наказом ГУДКУ і Міністерства економіки України від 2.12.97 за № 126/137, передбачено низку обмежень щодо їх вибуття (табл. 5.4).Інструкція встановлює єдині вимоги до порядку списання основних засобів: склад постійно діючих комісій, їх функції, оформлення необхідної документації, оприбуткування деталей, вузлів, агрегатів розібраного і демонтованого обладнання, вилучення після демонтажу основних засобів деталей і вузлів, які містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, використання сум, отриманих від продажу чи демонтажу основних засобів.

З балансів установ можуть бути списані будинки, споруди, обладнання, пристрої, транспортні засоби, інвентар та інші об’єкти, які стали непридатними для подальшого використання: морально застарілі, зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що їх ремонт є технічно неможливим чи економічно недоцільним і вони не можуть бути безкоштовно передані чи продані). Для визначення непридатності основних засобів і встановлення неможливості чи неефективності їх відновлення, а також для оформлення актів списання наказом керівника установи щорічно створюється постійно діюча комісія, склад якої і функції є типовими для такого випадку.

Складені комісією акти затверджуються керівником установи.

Продаж основних засобів здійснюється тільки через аукціони чи біржі.

Суми, отримані установами від продажу чи демонтажу основних засобів (крім будинків і споруд), залишаються в розпорядженні установ з правом їх подальшого використання на ремонт, модернізацію чи придбання нових об’єктів того ж призначення. Суми, отримані від продажу чи демонтажу будинків і споруд, вносяться в дохід відповідного бюджету. Порядок відображення на рахунках процесу вибуття основних засобів наведено в табл. 5.5.Облік операцій з вибуття і переміщення основних засобів при меморіально-ордерній формі ведеться у накопичувальній відомості ф. № 438 (меморіальний ордер № 9), записи в яку здійснюються за кожним документом окремо. Схему обліку вибуття основних засобів наведено на рис. 5.6.При обробці первинних документів на ПЕОМ замість меморіального ордера № 9 в розрізі кожного субрахунка рахунка № 10 «Основні засоби» складається машинограма «Відомість оборотів за субрахунками», яка дає змогу визначити, з якими субрахунками кореспондував кожний субрахунок рахунка № 10, на яку суму і загальну суму операцій за дебетом і кредитом за кожний місяць кварталу, з початку кварталу, з початку року.

В умовах автоматизації обліку сума зносу визначається у «Відомості нарахування зносу основних засобів».